Εισβολή στο κτήριο της Βουλής

?ταν βρ?δυ της 3ης Ιουλ?ου του 1964 ?ταν ομ?δα 50 «νεαρ?ν» εισ?βαλε στο κτ?ριο της Βουλ?ς φων?ζοντας συνθ?ματα εναντ?ον του πρωθυπουργο? Γεωργ?ου Παπανδρ?ου, δ?ο μ?ρες πριν τις προγραμματισμ?νες δημοτικ?ς εκλογ?ς της 5ης Ιουλ?ου. Στις 5 Ιουλ?ου 1964 επρ?κειτο να διεξαχθο?ν δημοτικ?ς εκλογ?ς στην Ελλ?δα. Κυβ?ρνηση ?ταν η ?νωση Κ?ντρου, με πρωθυπουργ? τον Γε?ργιο Παπανδρ?ου, ο οπο?ος μ?λις ε?χε επιστρ?ψει απ? το πρ?το επ?σημο ταξ?δι του στις Ηνωμ?νες Πολιτε?ες. Εκε?, ε?χε δεχθε? αφ?ρητες πι?σεις απ? τον Αμερικαν? πρ?εδρο Λ?ντον Τζ?νσον για λ?ση του Κυπριακο?. Την περ?οδο αυτ?, διεκδικο?σαν τον δημαρχιακ? θ?κο…

Περισσότερα

Απόκριες και Πολιτική

Οι Απ?κριες διαχρονικ? αποτελο?ν μιας πρ?της τ?ξεως ευκαιρ?α για ξεφ?ντωμα και διασκ?δαση. Αν γυρ?σουμε πολλ? χρ?νια π?σω, τ?τε που δεν υπ?ρχε τηλε?ραση ? ραδι?φωνο, ο λα?ς ξεχ?νονταν στους δρ?μους και στις εξοχ?ς για να διασκεδ?σουν. ?ταν επ?σης και μια ευκαιρ?α να σατιρ?σουν  ?τι συν?βαινε γ?ρω τους, κ?τι που γιν?ταν . απ? τα χρ?νια της εποχ?ς του ?θωνα ακ?μη, ?που τα μεγ?λα γεγον?τα κυριαρχο?σαν στις μεταμφι?σεις. Συνηθ?στερες μεταμφι?σεις ?ταν «οι Μακεδ?νες», αφο? η β?ρεια Ελλ?δα ?ταν ακ?μη σκλαβωμ?νη ? «το Αρχοντ?πουλο που σκ?τωνε τον Κιουταχ?». Πολλο? ?ταν εκε?νοι που αναλ?μβαναν – …

Περισσότερα

Γνωρίσματα Προπαγάνδας της Πολιτικής εξουσίας

PROPAGANDA Επειδ? σ?μερα, ?σο ποτ? ?λλοτε, η πολιτικ? και οικονομικ? «συστημικ?» προπαγ?νδα ?χι μ?νο δεν ?χει περιοριστε?, αλλ? αντιθ?τως ?χει ενταθε? με τα υποκε?μενα της να χρησιμοποιο?ν μια ποικιλ?α τρ?πων και μ?σων για την επ?τευξη της (μισ?ς αλ?θειες, στρογγυλοποι?σεις, απ?κρυψη γεγον?των, υπερβολικ? προβολ? σε κ?ποιες ειδ?σεις, υπερπληροφ?ρηση, εκφοβισμ?ς κλπ), καλ? ε?ναι να ε?μαστε σε θ?ση να ξεχωρ?ζουμε την προπαγ?νδα απ? την ε?δηση. ?λλωστε, οι κυβερνητικ?ς φλυαρ?ες, δημιουργο?ν κοινωνικ?ς αντιλ?ψεις, οι οπο?ες χρησιμοποιο?νται απ? συντεχν?ες προς ?διον ?φελος και σε β?ρος της κοινων?ας. «Οι λ?ξεις ε?ναι το ισχυρ?τερο ναρκωτικ? που χρησιμοπο?ησε…

Περισσότερα

5η Οκτωβρίου 1582: Η ημέρα που «δεν υπήρξε» ποτέ!

Η 4η Οκτωβρ?ου 1582 ?ταν η τελευτα?α ημ?ρα του Ιουλιανο? Ημερολογ?ου. Η αμ?σως επ?μενη ημ?ρα και 1η του Γρηγοριανο? Ημερολογ?ου ?ταν η 15η Οκτωβρ?ου. Οι ημ?ρες απ? τις 5 Οκτωβρ?ου ?ως και τις 14 Οκτωβρ?ου «δεν υπ?ρξαν ποτ?», καθ?ς απαλε?φτηκαν, προκειμ?νου οι ημερομην?ες να εναρμονιστο?ν με το ν?ο Γρηγοριαν? Ημερολ?γιο. Με το Ιουλιαν? Ημερολ?γιο, η εαριν? ισημερ?α μετατοπιζ?ταν κατ? μ?α μ?ρα κ?θε 128 χρ?νια εξαιτ?ας εν?ς σφ?λματος 11 λεπτ?ν και 14 δευτερολ?πτων που εμφ?νιζε το χρ?νο. Ο κ?νδυνο να εορτ?ζονται τα Χριστο?γεννα φθιν?πωρο και το Π?σχα χειμ?να, οδ?γησε τον Π?πα…

Περισσότερα

Η Ελλάδα του 1910 μέσα από μια…αστυνομική εγκύκλιο.!!!.

?ραγε, ?χετε αναρωτηθε?, πως ?ταν στην Ελλ?δα του 1900; ?νας γνωστ?ς φωτογρ?φος περιηγητ?ς, ο Φρεντ Μπουασον?  ?γραψε στα 1910: “Αυτ?ς ο λα?ς, τ?σο στις ακτ?ς ?σο και στο εσωτερικ? της χ?ρας, ο ψαρ?ς της Α?γινας, ο γεωργ?ς της Αργολ?δας, ο βοσκ?ς του Χελμο? ? του Παρνασσο?, ?λος αυτ?ς ο λα?ς ?χει τ?σο σπινθηροβ?λο πνε?μα”. Αλλ? και ο Ντανι?λ Μπο-Μποβ?, πρ?τανης της Σχολ?ς Καλ?ν Τεχν?ν της Γενε?ης, ο οπο?ος συνταξ?δεψε με τον Μπουασον? στην Ελλ?δα, ε?πε σε μια δι?λεξη το 1911: “Στην Ελλ?δα, ?που ?λλοι δεν π?γαιναν παρ? γυρε?οντας ερε?πια, εμε?ς…

Περισσότερα

Το 1924 ανακηρύχθηκε η πρώτη Ελληνική Δημοκρατία

Η 25η Μαρτ?ου, εκτ?ς απ? την θρησκευτικ? και εθνικ? της δι?σταση με την εορτ? του Ευαγγελισμο? και την επ?τειο της Εθνεγερσ?ας του 1821, στην σ?γχρονη πολιτικ? ιστορ?α της Ελλ?δας, ?χει περ?οπτη θ?ση, καθ?ς ε?ναι η ημ?ρα, που το 1924, ανακηρ?χθηκε η πρ?τη Ελληνικ? Δημοκρατ?α. Το αποτυχημ?νο κ?νημα του 1923, αλλ? και οι συσσωρευμ?νες συν?πειες του Διχασμο?, οδ?γησαν σε ατελε?τητη σειρ? παλλα?κ?ν αιτημ?των για την ανακ?ρυξη της Αβασ?λευτης Δημοκρατ?ας. Οι εκλογ?ς που διεξ?χθησαν με την αποχ? πολλ?ν κομμ?των, αν?δειξαν νικητ?ς τους Φιλελε?θερους του Βενιζ?λου με 250 ?δρες, ?ναντι 120 εδρ?ν της…

Περισσότερα

Το πρώτο Σύνταγμα Της Ελλάδος

Το Σ?νταγμα της Ελλ?δας ε?ναι ο θεμελι?δης ν?μος επ?νω στον οπο?ο βασ?ζεται η διαμ?ρφωση ολ?κληρης της νομοθεσ?ας της Ελλ?δας ?σον αφορ? τα δικαι?ματα και υποχρε?σεις του πολ?τη, την οργ?νωση και βασικο?ς καν?νες λειτουργ?ας του ελληνικο? κρ?τους και των θεσμ?ν. Μετ? την Ελληνικ? Επαν?σταση του 1821 δημιουργ?θηκαν δι?φορα βραχ?βια συντ?γματα που δεν ευδοκ?μησαν ε?τε λ?γω των αδυναμι?ν τους ε?τε λ?γω της εσωτερικ?ς διαμ?χης μεταξ? των πολιτικ?ν. Πρ?το σ?νταγμα ?ταν αυτ? που ψηφ?στηκε απ? την Α’ Εθνοσυν?λευση στις 1 Ιανουαρ?ου 1822 στην Επ?δαυρο με ονομασ?α «Προσωριν?ν Πολ?τευμα της Ελλ?δος» και αναθεωρ?θηκε το 1823 απ? την Β’ Εθνοσυν?λευση στο ?στρος με τον «Ν?μο της Επιδα?ρου». Η Γ’…

Περισσότερα

1823. Ο Πρώτος Προϋπολογισμός του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους

Ελ?χιστα ?χουν γραφε? μ?χρι σ?μερα για τη σ?νταξη του πρ?του ελληνικο? Προ?πολογισμο?, Να σημειωθε? ?τι δεν υπ?ρχει πουθεν? σε ξ?νη γλ?σσα η λ?ξη που να αποδ?δει αυτ? που σημα?νει και εννοε? η ελληνικ? λ?ξη προ?πολογισμ?ς. Ο?τε στην Ελλ?δα αρχικ? υπ?ρχε αυτ? η λ?ξη. Στην αρχ? του χρ?νου ?καναν τη σ?νταξη «υποθετικο? λογαριασμο? των προσ?δων και εξ?δων της διοικ?σεως», και στο τ?λος κ?θε χρ?νου ?καναν «λογαριασμ? των γενομ?νων προσ?δων και εξ?δων». Για πρ?τη φορ?, θα μπορο?σαμε να πο?με – προν?πιο αυτο? που λ?με σ?μερα Προ?πολογισμ?, ?γινε τον Απρ?λιο 1823. Π?σο καιρ?…

Περισσότερα

Η ανέγερση και η Ιστορία του κτηρίου της Βουλής των Ελλήνων

Τα Παλαι? Αν?κτορα Τα Παλαι? Αν?κτορα ε?ναι σ?μερα η ?δρα της Βουλ?ς των Ελλ?νων. Πρ?κειται για νεοκλασικ? κτ?ριο, σχεδιασμ?νο απ? τον αξι?λογο Βαυαρ? αρχιτ?κτονα της Βασιλικ?ς Αυλ?ς της Βαυαρ?ας Friedrich von Gärtner (1792-1847) και βρ?σκεται στην Πλατε?α Συντ?γματος στην Αθ?να. Χρησιμοποι?θηκε ως αν?κτορα απ? τον ?θωνα και στη συν?χεια απ? τον Γε?ργιο Α’ μ?χρι το 1910, ?που εγκαταστ?θηκε σε νε?τερα, στην οδ? Ηρ?δου του Αττικο?, γι’ αυτ? και η ονομασ?α τους Παλαι? Αν?κτορα. Στη δυτικ? πλευρ? του κτιρ?ου διαμορφ?θηκε ο χ?ρος σε Μνημε?ο του ?γνωστου Στρατι?τη, εν? οι εξωτερικο? χ?ροι…

Περισσότερα