Οι απόρρητες εκθέσεις Παπάγου προς Μεταξά λίγο πριν το «ΟΧΙ»

Ο αιφνιδιασμ?ς της κυβ?ρνησης Μεταξ? απ? την ιταλικ? επ?θεση εναντ?ον της Ελλ?δας τον Οκτ?βριο του 1940 ε?ναι ?νας απ? εκε?νους τους μ?θους που η ιστορικ? ?ρευνα σταδιακ? διαλ?ει. Ε?ναι προφαν?ς, για ?ποιον ερευν? τις διπλωματικ?ς και στρατιωτικ?ς κιν?σεις του Μεταξ? κατ? τα δ?ο τελευτα?α χρ?νια του μεσοπολ?μου, πως η επ?σημη στ?ση ουδετερ?τητας της Ελλ?δας απ?ναντι στον Αξονα και τη Μ. Βρεταν?α δεν ?ταν τ?ποτε ?λλο παρ? μια επ?σημη κ?λυψη για την προετοιμασ?α της Ελλ?δας εν?ψει της συμμετοχ?ς της στον π?λεμο στο πλευρ? των συμμ?χων. Η βιβλιογραφ?α ?χει αρχ?σει ?δη να…

Περισσότερα

Ο τορπιλισμός της «Έλλης» στην Τήνο (15 Αυγούστου 1940)

Αν?μερα τον Δεκαπεντα?γουστο του 1940 η Ελλ?δα συγκλον?ζεται απ? μ?α απρ?κλητη επ?θεση της φασιστικ?ς Ιταλ?ας. Τον Α?γουστο του 1940, η Γερμαν?α ε?χε θ?σει ?δη υπ? τον ?λεγχ? της το μεγαλ?τερο μ?ρος της Ευρ?πης και η Luftwaffe βομβ?ρδιζε ανηλε?ς την τελευτα?α εστ?α αντ?στασης που ε?χε απομε?νει στις Βρετανικ?ς Ν?σους. Παρ?λληλα, ο Χ?τλερ κατ?στρωνε το πλ?ον μεγαλεπ?βολο απ? τα σχ?δι? του – την εισβολ? στη Σοβιετικ? ?νωση. Το φασιστικ? καθεστ?ς της Ιταλ?ας ?μως δεν ε?χε αν?λογες επιτυχ?ες να επιδε?ξει. Ο Μουσολ?νι χρειαζ?ταν επειγ?ντως μια γρ?γορη και αποφασιστικ? ν?κη, ?στε να ενισχ?σει το…

Περισσότερα

Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος

Στις 28 Ιουν?ου του 1914, ?νας Σ?ρβος φοιτητ?ς δολοφ?νησε τον δι?δοχο του θρ?νου της Αυστρ?ας και τη σ?ζυγ? του, στο Σερ?γεβο. Αμ?σως, η Αυστροουγγαρ?α κ?ρυξε π?λεμο στη Σερβ?α. Ο Πρ?τος Παγκ?σμιος Π?λεμος ?γινε γνωστ?ς και ως Μεγ?λος Π?λεμος, καθ?ς ?ταν η πρ?τη γενικευμ?νη πολεμικ? σ?γκρουση στην οπο?α π?ραν μ?ρος ?λες οι Ευρωπα?κ?ς Δυν?μεις, αλλ? και οι Ηνωμ?νες Πολιτε?ες της Αμερικ?ς. ?ταν η πρ?τη φορ? που η ανθρωπ?τητα ?ζησε μ?α τ?σο διευρυμ?νη σ?γκρουση που κ?στισε περισσ?τερες απ? 18 εκατομμ?ρια ζω?ς! Τι ?ταν αυτ? που πυροδ?τησε ?ναν τ?σο καταστροφικ? π?λεμο που κρ?τησε…

Περισσότερα

Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος 1940-41

H Ιταλ?α κηρ?σσει π?λεμο και προσβ?λλει τα απ? Αλβαν?ας σ?νορα της Ελλ?δας. Συν?ντηση Χ?τλερ – Μουσσολ?νι στη Φλωρεντ?α, τοπικ? ?ρα 11.00. “Φ?ρερ, προελα?νουμε..” ?ταν τα πρ?τα λ?για του Μουσσολ?νι. Ο ελληνο?ταλικ?ς π?λεμος του 1940 ?ταν η πολεμικ? σ?γκρουση μεταξ? Ελλ?δας και Ιταλ?ας, η οπο?α δι?ρκεσε απ? τις 28 Οκτωβρ?ου 1940 μ?χρι τις 23 Απριλ?ου 1941. Επ?σημη ?ναρξη του Πολ?μου θεωρε?ται η «επ?δοση του τελεσιγρ?φου», εν? μετ? τις 6 Απριλ?ου 1941, με την επ?μβαση των Γερμαν?ν, συνεχ?στηκε ως ελληνοιταλικογερμανικ?ς π?λεμος. Ο π?λεμος αυτ?ς ?ταν το αποτ?λεσμα της επεκτατικ?ς πολιτικ?ς του φασιστικο?…

Περισσότερα

Η πρώτη γυναίκα ηθοποιός

«…Τρ?ξατε, τρ?ξατε, απ?ψε στο θ?ατρο το ρ?λο της γυνα?κας θα πα?ξει αληθιν? γυνα?κα…» Αυτ? η ?κρως «σοκαριστικ?» ε?δηση ακουγ?ταν απ? τον ντελ?λη στους δρ?μους της Αθ?νας του 1840. Οι Νοικοκυρα?οι σταυροκοπι?νταν και οι καθ?ς πρ?πει κυρ?ες και δεσποιν?δες ?κλειναν τα αυτι? τους για να μην το ακο?σουν. Την ?δια εποχ?, περ?που, η Ιταλιδο?λα ηθοποι?ς του μελοδρ?ματος, Ρ?τα Μπ?σο, ξεσ?κωνε το ανδρικ? κοιν? της Αθ?νας. Η Μπ?σο ?ταν πρ?τη γυνα?κα που αντ?κριζαν οι Αθηνα?οι και ?φηναν περιουσ?ες στα π?δια της . Αυτ? ε?δε και απ?ειδε η Ηπειρωτοπο?λα Αικατερ?νη Παναγι?του και τ?λμησε…

Περισσότερα

Η μεγάλη ναυμαχία της Έλλης και η σημαντικότερη ήττα του Τουρκικού στόλου στον Α΄ Βαλκανικό πόλεμο. 3 Δεκεμβρίου 1912

Η ναυμαχ?α της ?λλης στις 3 Δεκεμβρ?ου 1912, ?ταν η πρ?τη απ? τις δ?ο κορυφα?ες μ?χες μεταξ? του Ελληνικο? Πολεμικο? Ναυτικο? και του Οθωμανικο? Στ?λου κατ? τον Α’ Βαλκανικ? Π?λεμο και πραγματοποι?θηκε στην ?ξοδο των στεν?ν των Δαρδανελλ?ων (? Ελλησπ?ντου). Η ναυμαχ?α ?ληξε με τη ν?κη του ελληνικο? στ?λου και τον εγκλεισμ? του οθωμανικο? εντ?ς των στεν?ν. Πριν την ναυμαχ?α Τους πρ?τους μ?νες του π?λεμου ο τουρκικ?ς στ?λος υπ? την διο?κηση του να?αρχου Ραμ?ζ Μπ?η παρ?μεινε προστατευμ?νος στα στεν? των Δαρδανελ?ων (στο να?σταθμο Ναγαρ?), χωρ?ς να επιχειρ?σει ?ξοδο στο Αιγα?ο.…

Περισσότερα

Η «Μάχη της Πίνδου» στη Βουλή των Ελλήνων

Ευρισκ?μενος κανε?ς στο περ?φημο Περιστ?λιο της Βουλ?ς των Ελλ?νων, σ?γουρα ?χει κατ? νου τις πολιτικ?ς – και παραπολιτικ?ς – συζητ?σεις, τα σχ?λια και τα «πηγαδ?κια» στο περιθ?ριο των συνεδρι?σεων του Κοινοβουλ?ου. Κι ?μως, στο χ?ρο αυτ? μπορε? κανε?ς, σηκ?νοντας απλ?ς τα μ?τια του, να αντικρ?σει μ?α μ?χη ?χι κομματικ?, αλλ? εθνικ?, μ?α μ?χη για την ελευθερ?α, τη Μ?χη της Π?νδου. Αναφερ?μαστε βεβα?ως στο περ?φημο γλυπτ? του Χρ?στου Καπρ?λου.    Το Μνημε?ο της Μ?χης της Π?νδου ε?ναι απ? τα πιο σημαντικ? ?ργα της σ?γχρονης παγκ?σμιας γλυπτικ?ς για το πνε?μα που εκφρ?ζει, το…

Περισσότερα

Η ληστεία της αμαξοστοιχίας Αθηνών Θεσσαλονίκης στις 13 Απριλίου 1924

Η ανακ?ρυξη της Α? Ελληνικ?ς Δημοκρατ?ας ?γινε απ? τον πρ?εδρο της Δ? Εθνοσυν?λευσης Κωνσταντ?νο Ρακτιβ?ν απ? τον εξ?στη της Παλαι?ς Βουλ?ς την 25η Μαρτ?ου 1924 εν?πιον εν?ς μεγ?λου πλ?θους που πανηγ?ριζε για την πολιτειακ? μεταβολ?. Ακολο?θησε η στρατιωτικ? παρ?λαση για τον ταυτ?χρονο εορτασμ? της Εθνικ?ς μας παλιγγενεσ?ας κατ? την οπο?α ?λαμψαν δια της παρουσ?ας τους ?λοι οι υποστηρικτ?ς του ν?ου πολιτε?ματος, ως επ? το πλε?στον αξιωματικο? του στρατο?. Η κυβ?ρνηση Παπαναστασ?ου ε?χε προκηρ?ξει επικυρωτικ? δημοψ?φισμα της Πολιτειακ?ς αλλαγ?ς για την 13η Απριλ?ου. Απ? την πρ?τη στιγμ? ?μως οι διενεργο?ντες το…

Περισσότερα