Γιατί απουσιάζει κάθε μνεία ή αναφορά στη Φιλική Εταιρεία κατά τον απελευθερωτικό αγώνα του 1821

Η αιτ?α που απουσι?ζει κ?θε μνε?α ? αναφορ? στη Φιλικ? Εταιρε?α κατ? τον απελευθερωτικ?  αγ?να του 1821 ?χετε αναρωτηθε? ποτ?, γιατ? δεν γ?νεται αναφορ? στην Φιλικ? Εταιρε?α μετ? το ξ?σπασμα της Ελληνικ?ς επαν?στασης το 1821; Κι ?μως ε?ναι γεγον?ς! Παρακ?τω, θα διαβ?σετε τους λ?γους που υποχρ?ωσε τους ?λληνες, ουσιαστικ? να τους «αποκηρ?ξουν» για να μην προκαλ?σουν την μ?νιν των Ευρωπα?ων για τον αγ?να ανεξαρτησ?ας τους και προς τους οπο?ους ?τειναν χε?ρα φιλ?ας…! Η Φιλικ? Εταιρε?α ιδρ?θηκε μ?σα σε πολ? συγκεκριμ?νες οικονομικ?ς, κοινωνικ?ς και ιδεολογικ?ς συνθ?κες στις αρχ?ς του 19ου αι?να,…

Περισσότερα