Η Ροζίτα Σεράνο

Η ιστορ?α της π?στας σοκολατ?νας, που ?ταν η αιτ?α να χωρ?σει η Κυβ?λη τον Γε?ργιο Παπανδρ?ου!   Μπορε? να ε?ναι σ?μπτωση, αλλ? στη ζω? των Παπανδρ?ου υπ?ρχει π?ντα μια μοιρα?α γυνα?κα. Δεν θα μπορο?σε να αποτελ?σει εξα?ρεση ο Γε?ργιος Παπανδρ?ου, του οπο?ου μ?λιστα η προσωπικ? του ζω? χαρακτηριζ?ταν απ? δυο μεγ?λους ?ρωτες. Το γυναικε?ο φ?λο και την πολιτικ?. Λ?γεται, ?τι δεν μπορο?σε να αντισταθε? στα θ?λγητρα κ?ποιας ωρα?ας γυνα?κας. Π?σο μ?λλον ?ταν εκε?νη ε?χε ξεχωριστ?, θαυμαστ? ομορφι?… Η ιστορ?α μας αρχ?ζει με τον Αντιπρ?εδρο τ?τε της Κυβ?ρνησης του Σοφοκλ? Βενιζ?λου,…

Περισσότερα

Παρουσίαση 33ου βιβλίου του Κ.Μπούρα.

Οι εκδ?σεις Αγγελ?κη παρουσι?ζουν το 33ο βιβλ?ο του Κωνσταντ?νου Μπο?ρα 25 Προσευχ?ς αδ?ναμων ?ντων (το καθ?να προς το δικ? του “θε?”) Το Σ?ββατο, 1η Σεπτεμβρ?ου, 19:30, στην 47η ?κθεση Βιβλ?ου στο Ζ?ππειο. Θα μιλ?σουν: Ο δημοσιογρ?φος Τ?κης (Παναγι?της) Κ?μπρας, Ο ποιητ?ς και ψυχαναλυτ?ς Ν?κος Σιδ?ρης κι Ο Καθηγητ?ς-συγγραφ?ας Δημ?τρης Τζουμ?κας Αποσπ?σματα απ? το βιβλ?ο θα διαβ?σουν οι ηθοποιο?: Μ?νος Χατζηγεωργ?ου, Φιλι? Τριανταφυλλ?δου. Θα επακολουθ?σει συζ?τηση. Την εκδ?λωση συντον?ζει ο Κωνσταντ?νος Μπο?ρας. 47ο Φεστιβ?λ Βιβλ?ου στο Ζ?ππειο, Σ?ββατο 1 Σεπτεμβρ?ου Η Ομιλ?α μου κατ? την πρ?τη παρουσ?αση του βιβλ?ου του Κωνσταντ?νου…

Περισσότερα

Η Δίκη του Σωκράτη. Αθώος ή ένοχος;

Στις 25 Μα?ου 2012, στη Στ?γη Γραμμ?των και Τεχν?ν, διακεκριμ?νοι δικαστ?ς και νομικο? απ? την Ευρ?πη και τις ΗΠΑ ?καναν μια δ?κη ? μ?λλον επαν?λαβαν μια δ?κη εικοσιπ?ντε  αι?νες μετ? απ? την πραγματικ? (399 π.Χ). Δικ?σθηκε π?λι ο Σωκρ?της ? καλ?τερα, επανεξετ?σθηκε η υπ?θεσ? του, η οπο?α και σ?μερα ακ?μα αποτελε? μνημει?δη, ιστορικ? αποκ?λυψη ?σον αφορ? στη διαδικασ?α της απονομ?ς της δικαιοσ?νης στην αρχα?α Αθ?να και Ελλ?δα. Θυμ?ζουμε ?τι ο Σωκρ?της αντιμετ?πισε τις κατηγορ?ες ?τι δεν σ?βεται τους θεο?ς της π?λης, ?τι εισ?γει καιν? δαιμ?νια και ?τι διαφθε?ρει τους ν?ους.…

Περισσότερα

Η μάχη του Μαραθώνα

Η μ?χη του Μαραθ?να, που κατ? π?σα πιθαν?τητα διεξ?χθη την 11η Σεπτεμβρ?ου του ?τους 490 π.Χ., υπ?ρξε η πρ?τη απ? συνολικ? τρεις μ?χες, ?που οι Αθηνα?οι ν?κησαν τον κατ? πολ? μεγαλ?τερο στρατ? και το ναυτικ? των Περσ?ν, με μικρ? μ?νον υποστ?ριξη απ? ?λλες ελληνικ?ς π?λεις. Με τις ν?κες αυτ?ς αναχαιτ?στηκε η πρ?τη απ?πειρα μιας φιλ?δοξης ασιατικ?ς εισβολ?ς στην Ευρ?πη και συγχρ?νως τ?θηκαν τα θεμ?λια για την αν?πτυξη της Αθ?νας ως κυρ?αρχης δ?ναμης. Η μ?χη του Μαραθ?να υπ?ρξε, σχετικ? με το αποτ?λεσμα της, η πιο ασ?μαντη, επειδ? δεν οδ?γησε σε καμι?…

Περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1929, Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1929 Μ?χρι το 1914 η λειτουργ?α του συστ?ματος του χρυσο? καν?να, αποτ?λεσε κομβικ? σημε?ο για τη διεθν? ισορροπ?α αλλ? και δε?κτη υγε?ας για τις ανεπτυγμ?νες ευρωπα?κ?ς οικονομ?ες που τον υιοθ?τησαν. Ο χρυσ?ς καν?νας αφορο?σε την ελε?θερη μετατρεψιμ?τητα κ?θε νομ?σματος σε χρυσ? και την ελε?θερη εισαγωγ? και εξαγωγ? συναλλ?γματος στις κρατικ?ς επικρ?τειες. (Μπρ?γιαννη 2008:125) Μετ? τον Α’ Παγκ?σμιο Π?λεμο η πραγματικ? αξ?α, δηλαδ? η αγοραστικ? δ?ναμη ?λων των ευρωπα?κ?ν νομισμ?των μει?θηκε με τρ?πο μη ενια?ο, μεταβ?λλοντας τη μεταξ? τους ισοτιμ?α. (Landes 2003:393) Το κραχ…

Περισσότερα

Η κοινοβουλευτική ομάδα των ιαπώνων στις αρχές του 20ού αιώνα

Ο εκδ?της και «πατ?ρας» της δημοσιογραφ?ας της σ?γχρονης Ελλ?δος Βλ?σης Γαβριηλ?δης, στην αρχαι?τερη Ελληνικ? εφημερ?δα «Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ», ον?μασε μια ομ?δα ν?ων ανεξ?ρτητων βουλευτ?ν, που εξελ?γησαν στις εκλογ?ς του 1906, ως η «Ομ?ς των Ιαπ?νων». Τους ον?μασε ?τσι παρομοι?ζοντας την  μαχητικ?τητα των μελ?ν της στο Κοινοβο?λιο, με την ορμητικ?τητα και μαχητικ?τητα που επ?δειξαν οι Ι?πωνες στρατι?τες στον Ρωσο?απωνικ? π?λεμο του 1904-1905. Η ομ?δα αυτ? του Ελληνικο? Κοινοβουλ?ου, ?δρασε απ? το 1906 ?ως το 1908, με ριζοσπαστικ?ς ιδ?ες για τον εκσυγχρονισμ? της χ?ρας, σε μια εποχ? που ?ταν ακ?μη νωπ? η ?ττα…

Περισσότερα

Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΛΑΖΑΡΩΝ

Με την ονομασ?α «Βουλ? των Λαζ?ρων» φ?ρεται σκωπτικ? στη νε?τερη ελληνικ? ιστορ?α το Σ?μα της Βουλ?ς των Ελλ?νων που σχηματ?σθηκε παρ?τυπα τον Ιο?λιο του 1917 με δι?ταγμα που προ?θησε ο Ελευθ?ριος Βενιζ?λος, με το οπο?ο επαν?φερε, «νεκραν?στησε» ?πως ?λεγαν τ?τε, προηγο?μενη Βουλ?, του 1915, που ε?χε ?δη πα?σει να υφ?σταται. Συσχετιζ?μενη η πρ?ξη αυτ? με την ευαγγελικ? περικοπ? περ? της νεκραν?στασης του Λαζ?ρου, ?λαβε το ?νομα «Βουλ? των Λαζ?ρων». Προ?κυψε απ? μια συνταγματικ? αμφιλεγ?μενη πρωτοβουλ?α του Ελευθ?ριου Βενιζ?λου και ?ταν απ?τοκος των δραματικ?ν γεγον?των του Διχασμο? της δε?τερης δεκαετ?ας του 20ου αι?να. ?ταν…

Περισσότερα

Εκλογές με «Εληά» και «Κορδόνι» στα χρόνια της βασιλείας του Γεωργίου Α’

Ο ερχομ?ς της βασιλικ?ς δυναστε?ας του Γεωργ?ου Α’ ?νοιξε μια περ?οδο απ? τις πλ?ον ?ντονες για την ελληνικ? πολιτικ? ζω?, που ?κλεισε με την ηγετικ? καθι?ρωση του Eλευθερ?ου Bενιζ?λου. Την περ?οδο της βασιλε?ας του Γεωργ?ου A” (1864-1912), δηλαδ? 48 χρ?νια, ?γιναν δεκαεννι? φορ?ς εκλογ?ς και κυρι?ρχησαν δ?κα πρ?σωπα, Aλ?ξανδρος Kουμουνδο?ρος, Δημ?τριος Bο?λγαρης, Eπ. Δεληγι?ργης, Xαρ. Tρικο?πης, K. Kωνσταντ?πουλος, Nικ. Δηλιγι?ννης, Aλ. Zα?μης, Θε?δ. Δηλιγι?ννης, Γ. Θεοτ?κης, Στ?φ. Δραγο?μης, και ο Eλευθ?ριος Bενιζ?λος. Οι πρ?τες εκλογ?ς που ?γιναν επ? Γεωργ?ου Α’ απ? την Κυβ?ρνηση Κουμουνδο?ρου υπ?ρξαν τ?μιες και διεξ?χθησαν με το…

Περισσότερα

Βρυκόλακες στην Ελλάδα

Α. Βρυκ?λακες στην Ελλ?δα Β.  Οι Βρυκ?λακες στην Ελλ?δα τον 17ο, 18ο  και 19ο αι?να. Γ. Βρυκ?λακες στην Υπ?τη και στα χωρι? της Ελλ?δος Οι θρ?λοι που αφορο?ν τους βρικ?λακες ε?ναι τ?σο παλιο? ?σο η ?δια η ανθρωπ?τητα. Οι αρχα?οι ?λληνες, η Μεσοποτ?μιοι, οι Εβρα?οι και οι Ρωμα?οι ?χουν δεκ?δες ιστορ?ες στη μυθολογ?α τους ?που εμφαν?ζονται δα?μονες και κακ? πνε?ματα, και οι περισσ?τεροι πιστε?ουν ?τι αυτ? τα διαβολικ? πλ?σματα ε?ναι οι πρ?γονοι των βρικολ?κων, ?πως τους ?χουμε στο μυαλ? μας σ?μερα- κυρ?ως λ?γω του βιβλ?ου του Στ?κερ “Κ?μης Δρ?κουλας”. Ο…

Περισσότερα

ΒΕΜΠΕΡ, ΜΑΡΞ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στ?χος των δ?ο διανοητ?ν ?ταν η ερμηνε?α της αν?πτυξης του σ?γχρονου καπιταλισμο? στην Ευρ?πη. (Giddens 1970:121) Ο Β?μπερ επιχειρε? να απεμπλ?ξει τον καπιταλισμ? απ? τις υλιστικ?ς ερμηνε?ες των μαρξιστ?ν, εστι?ζοντας σε μια ιδεολογικ? και κοινωνικ? ερμηνε?α των αιτ?ων και της δομ?ς του. ?ντας μεταγεν?στερος του Μαρξ, η μονογραφ?α του θεωρε?ται απ? πολλο?ς ως μια προσπ?θεια επιβολ?ς του ιδεαλισμο? στον υλισμ?. ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θ?ση του Max Weber Για τον Β?μπερ ο Θε?ς, δημιουργε? για την ωφ?λεια των ανθρ?πων την ?λλογη κοινωνικ? οργ?νωση, που περιλαμβ?νει και τις ρυθμισμ?νες κοινωνικ?ς…

Περισσότερα

Δημοτικό, λαϊκό, επαναστατικό τραγούδι το 1821

Πως διεσ?θη το Δημοτικ?, λα?κ?, επαναστατικ? τραγο?δι του 1821, και μ?σα απ? αυτ? η Ιστορ?α μας. Η 25η Μαρτ?ου, ορ?στηκε επισ?μως ως εθνικ? εορτ? για την επ?τειο της ?ναρξης της Επαν?στασης, με το βασιλικ? δι?ταγμα 980 του ?θωνα στις 15 Μαρτ?ου του 1838,. του συγγραφ?α – λαογρ?φου, κ. Γι?ργου Λεκ?κη Πως ?μως μ?θαμε την ιστορ?α, πως ?γινε γνωστ?, γνωρ?ζουμε ακ?μα και σ?μερα ?λες τις πτυχ?ς της; διδ?σκονται ?λα ?σα συν?βησαν τ?τε; Σ?γουρα κ?ποια μεγ?λα γεγον?τα καταγρ?φηκαν απ? τους ελ?χιστους που γν?ριζαν γραφ? και αν?γνωση, απ? τις περιγραφ?ς Πρεσβευτ?ν προς τις…

Περισσότερα

Δεν ξεχνώ

Δεν θα ξεχ?σω ποτ?, ?ταν την πρ?τη φορ? επισκεπτ?μενος την Κ?προ, παραβρ?θηκα και παρακολο?θησα τις εκδηλ?σεις για την εισβολ? των Το?ρκων. Δεν θα ξεχ?σω πολλ? απ? τ?τε και κυρ?ως εκε?νη την εικ?να ?που μαυροντυμ?νες γυνα?κες  στ?κονταν ακ?νητες, καμπουριασμ?νες απ? το π?ρασμα του χρ?νου επ?νω στα ταλαιπωρημ?να σ?ματ? τους, να κρατο?ν σαν ?γιο εικ?νισμα τη φωτογραφ?α του αγνοο?μενου γιο? αδελφο?, πατ?ρα τους! Χωρ?ς δ?κρυα…ε?χαν στερ?ψει ?λλωστε…! Δεν θα ξεχ?σω ?μως ΠΟΤΕ, μια απ? τις χαροκαμ?νες μαυροντυμ?νες μ?νες, δ?πλα μου, να κρατ?ει δυο φωτογραφ?ες νεαρ?ν ?νστολων στρατιωτ?ν… ?σκυψα, και τη ρ?τησα βαθ?τατα…

Περισσότερα

Ποια Δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα;

Ορισμ?ς: Η δημοκρατ?α ε?ναι το πολ?τευμα στο οπο?ο η εξουσ?α πηγ?ζει απ? το λα?, ασκε?ται απ? τον λα? και υπηρετε? τα συμφ?ροντ? του. Βασικ? χαρακτηριστικ? της ε?ναι η λ?ψη αποφ?σεων με ψηφοφορ?α των πολιτ?ν, στην ?μεση δημοκρατ?α, ? κ?ποιων αντιπροσ?πων τους, στην αντιπροσωπευτικ? δημοκρατ?α. Η ετυμολογ?α της λ?ξεως βρ?σκεται στα συνθετικ? «δ?μος» ( το σ?νολο ? η συν?λευση των ανθρ?πων που ?χουν πολιτικ? δικαι?ματα) και «κρ?τος»( δ?ναμη, εξουσ?α, κυριαρχ?α). Ο ?ρος επινο?θηκε κατ? τον 5ο αι?να π.Χ., στην κλασικ? Ελλ?δα, και χρησιμοποι?θηκε κατ’ αντιδιαστολ? με τη μοναρχ?α, την αριστοκρατ?α και…

Περισσότερα

Η συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ

Η συζ?τηση για την ?νταξη της Ελλ?δας στη Βορειοατλαντικ? Συμμαχ?α (ΝΑΤΟ) ?λαβε χ?ρα μ?λις τρ?α χρ?νια μετ? τη λ?ξη του Εμφυλ?ου Πολ?μου. Η π?λωση και ο διχασμ?ς παρ?μεναν κεντρικ? χαρακτηριστικ?, τ?σο σε επ?πεδο κοινων?ας, ?σο και –κυρ?ως– πολιτικο? κ?σμου αλλ? και εξωτερικ?ν συμμ?χων της χ?ρας. Και αν για πολλο?ς o «απ? βορρ?ν κ?νδυνος» συν?χιζε να αποτελε? πηγ? σοβαρ?ς ανησυχ?ας, για αρκετο?ς ?λλους ?λληνες, ορισμ?νοι εκ των οπο?ων στερο?νταν κοινοβουλευτικ?ς εκπροσ?πησης (αφο? το ΚΚΕ ?ταν εκτ?ς ν?μου και η Αριστερ? εκπροσωπε?το στη Βουλ? μ?νον απ? την ΕΔΑ), ?ταν βαθι? ριζωμ?νη η…

Περισσότερα

Ιουλιανά 1965

Με τον ?ρο Αποστασ?α ? Ιουλιαν? αναφ?ρεται στη σ?γχρονη ιστορ?α της Ελλ?δας η περ?οδος πολιτικ?ς ανωμαλ?ας που ακολο?θησε την αποπομπ? της κυβ?ρνησης του Γεωργ?ου Παπανδρ?ου στις 15 Ιουλ?ου 1965 ?ως την επιβολ? της δικτατορ?ας των συνταγματαρχ?ν. Μετ? την παρα?τηση Παπανδρ?ου σχηματ?στηκαν κυβερν?σεις απ? μ?λη της Εν?σεως Κ?ντρου παρ? τη σφοδρ? αντ?θεση του αρχηγο? της Γ. Παπανδρ?ου και της πλειοψηφ?ας των βουλευτ?ν της. Οι πρωθυπουργο? και υπουργο? αυτ?ν των κυβερν?σεων, καθ?ς και οι βουλευτ?ς της Ε.Κ. που τελικ? στ?ριξαν αυτ?ς τις κυβερν?σεις χαρακτηρ?στηκαν αποστ?τες, καθ?ς υπ?ρχε η εντ?πωση σε πολιτικο?ς, δημοσιογρ?φους…

Περισσότερα

Οι απόρρητες εκθέσεις Παπάγου προς Μεταξά λίγο πριν το «ΟΧΙ»

Ο αιφνιδιασμ?ς της κυβ?ρνησης Μεταξ? απ? την ιταλικ? επ?θεση εναντ?ον της Ελλ?δας τον Οκτ?βριο του 1940 ε?ναι ?νας απ? εκε?νους τους μ?θους που η ιστορικ? ?ρευνα σταδιακ? διαλ?ει. Ε?ναι προφαν?ς, για ?ποιον ερευν? τις διπλωματικ?ς και στρατιωτικ?ς κιν?σεις του Μεταξ? κατ? τα δ?ο τελευτα?α χρ?νια του μεσοπολ?μου, πως η επ?σημη στ?ση ουδετερ?τητας της Ελλ?δας απ?ναντι στον Αξονα και τη Μ. Βρεταν?α δεν ?ταν τ?ποτε ?λλο παρ? μια επ?σημη κ?λυψη για την προετοιμασ?α της Ελλ?δας εν?ψει της συμμετοχ?ς της στον π?λεμο στο πλευρ? των συμμ?χων. Η βιβλιογραφ?α ?χει αρχ?σει ?δη να…

Περισσότερα

Ο τορπιλισμός της «Έλλης» στην Τήνο (15 Αυγούστου 1940)

Αν?μερα τον Δεκαπεντα?γουστο του 1940 η Ελλ?δα συγκλον?ζεται απ? μ?α απρ?κλητη επ?θεση της φασιστικ?ς Ιταλ?ας. Τον Α?γουστο του 1940, η Γερμαν?α ε?χε θ?σει ?δη υπ? τον ?λεγχ? της το μεγαλ?τερο μ?ρος της Ευρ?πης και η Luftwaffe βομβ?ρδιζε ανηλε?ς την τελευτα?α εστ?α αντ?στασης που ε?χε απομε?νει στις Βρετανικ?ς Ν?σους. Παρ?λληλα, ο Χ?τλερ κατ?στρωνε το πλ?ον μεγαλεπ?βολο απ? τα σχ?δι? του – την εισβολ? στη Σοβιετικ? ?νωση. Το φασιστικ? καθεστ?ς της Ιταλ?ας ?μως δεν ε?χε αν?λογες επιτυχ?ες να επιδε?ξει. Ο Μουσολ?νι χρειαζ?ταν επειγ?ντως μια γρ?γορη και αποφασιστικ? ν?κη, ?στε να ενισχ?σει το…

Περισσότερα

Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος

Στις 28 Ιουν?ου του 1914, ?νας Σ?ρβος φοιτητ?ς δολοφ?νησε τον δι?δοχο του θρ?νου της Αυστρ?ας και τη σ?ζυγ? του, στο Σερ?γεβο. Αμ?σως, η Αυστροουγγαρ?α κ?ρυξε π?λεμο στη Σερβ?α. Ο Πρ?τος Παγκ?σμιος Π?λεμος ?γινε γνωστ?ς και ως Μεγ?λος Π?λεμος, καθ?ς ?ταν η πρ?τη γενικευμ?νη πολεμικ? σ?γκρουση στην οπο?α π?ραν μ?ρος ?λες οι Ευρωπα?κ?ς Δυν?μεις, αλλ? και οι Ηνωμ?νες Πολιτε?ες της Αμερικ?ς. ?ταν η πρ?τη φορ? που η ανθρωπ?τητα ?ζησε μ?α τ?σο διευρυμ?νη σ?γκρουση που κ?στισε περισσ?τερες απ? 18 εκατομμ?ρια ζω?ς! Τι ?ταν αυτ? που πυροδ?τησε ?ναν τ?σο καταστροφικ? π?λεμο που κρ?τησε…

Περισσότερα

Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος 1940-41

H Ιταλ?α κηρ?σσει π?λεμο και προσβ?λλει τα απ? Αλβαν?ας σ?νορα της Ελλ?δας. Συν?ντηση Χ?τλερ – Μουσσολ?νι στη Φλωρεντ?α, τοπικ? ?ρα 11.00. “Φ?ρερ, προελα?νουμε..” ?ταν τα πρ?τα λ?για του Μουσσολ?νι. Ο ελληνο?ταλικ?ς π?λεμος του 1940 ?ταν η πολεμικ? σ?γκρουση μεταξ? Ελλ?δας και Ιταλ?ας, η οπο?α δι?ρκεσε απ? τις 28 Οκτωβρ?ου 1940 μ?χρι τις 23 Απριλ?ου 1941. Επ?σημη ?ναρξη του Πολ?μου θεωρε?ται η «επ?δοση του τελεσιγρ?φου», εν? μετ? τις 6 Απριλ?ου 1941, με την επ?μβαση των Γερμαν?ν, συνεχ?στηκε ως ελληνοιταλικογερμανικ?ς π?λεμος. Ο π?λεμος αυτ?ς ?ταν το αποτ?λεσμα της επεκτατικ?ς πολιτικ?ς του φασιστικο?…

Περισσότερα

Η πρώτη γυναίκα ηθοποιός

«…Τρ?ξατε, τρ?ξατε, απ?ψε στο θ?ατρο το ρ?λο της γυνα?κας θα πα?ξει αληθιν? γυνα?κα…» Αυτ? η ?κρως «σοκαριστικ?» ε?δηση ακουγ?ταν απ? τον ντελ?λη στους δρ?μους της Αθ?νας του 1840. Οι Νοικοκυρα?οι σταυροκοπι?νταν και οι καθ?ς πρ?πει κυρ?ες και δεσποιν?δες ?κλειναν τα αυτι? τους για να μην το ακο?σουν. Την ?δια εποχ?, περ?που, η Ιταλιδο?λα ηθοποι?ς του μελοδρ?ματος, Ρ?τα Μπ?σο, ξεσ?κωνε το ανδρικ? κοιν? της Αθ?νας. Η Μπ?σο ?ταν πρ?τη γυνα?κα που αντ?κριζαν οι Αθηνα?οι και ?φηναν περιουσ?ες στα π?δια της . Αυτ? ε?δε και απ?ειδε η Ηπειρωτοπο?λα Αικατερ?νη Παναγι?του και τ?λμησε…

Περισσότερα