Δημοτικό, λαϊκό, επαναστατικό τραγούδι το 1821

Πως διεσ?θη το Δημοτικ?, λα?κ?, επαναστατικ? τραγο?δι του 1821, και μ?σα απ? αυτ? η Ιστορ?α μας. Η 25η Μαρτ?ου, ορ?στηκε επισ?μως ως εθνικ? εορτ? για την επ?τειο της ?ναρξης της Επαν?στασης, με το βασιλικ? δι?ταγμα 980 του ?θωνα στις 15 Μαρτ?ου του 1838,. του συγγραφ?α – λαογρ?φου, κ. Γι?ργου Λεκ?κη Πως ?μως μ?θαμε την ιστορ?α, πως ?γινε γνωστ?, γνωρ?ζουμε ακ?μα και σ?μερα ?λες τις πτυχ?ς της; διδ?σκονται ?λα ?σα συν?βησαν τ?τε; Σ?γουρα κ?ποια μεγ?λα γεγον?τα καταγρ?φηκαν απ? τους ελ?χιστους που γν?ριζαν γραφ? και αν?γνωση, απ? τις περιγραφ?ς Πρεσβευτ?ν προς τις…

Περισσότερα