Κρητική Πολιτεία, Δημοκρατία κέκληται… !

  7ο Επεισ?διο: «Κρητικ? Πολιτε?α» Το Κρητικ? ζ?τημα που αποτελε? μ?ρος του ευρ?τερου ανατολικο? ζητ?ματος μετ? την επαν?σταση του 1821, με αλλεπ?λληλες εξεγ?ρσεις και αναταραχ?ς μ?χρι την ?νωση με την Ελλ?δα το 1913, χωρ?ζεται σε δυο αδρ?ς περι?δους: απ? το 1830 ως το 1897 με την παραχ?ρηση καθεστ?ς ειδικ?ν προνομ?ων ημιαυτονομ?ας και κατ?πιν ?ως το 1913 και την οριστικ? ?νωση με την Ελλ?δα. Την κατε?θυνση αυτ?, κομβικ?, κυρ?ως, ρ?λο διαδραμ?τισαν η ?κδοση, το 1868, του Οργανικο? Ν?μου, κειμ?νου προγεν?στερου συνταγματικο? χαρακτ?ρα, στον βαθμ? που περιλ?μβανε θεμελι?δεις διατ?ξεις για την ?σκηση…

Περισσότερα

«Σαμιακή Πολιτεία», 6ο Επεισόδιο, “…Δημοκρατία κέκληται”

  6ο Επεισ?διο: «Σαμιακ? Πολιτε?α»   Η ιδιοτυπ?α του καθεστ?τος της Σ?μου συνετ?λεσε στην αν?πτυξη θεσμ?ν διαφορετικ?ν απ? ?,τι στα ?λλα νησι? του Αιγα?ου που ε?χαν παραμε?νει εκτ?ς των συν?ρων του ελληνικο? κρ?τους. Η μη συμπερ?ληψη, το 1830, της ν?σου στο νεοσ?στατο ελληνικ? κρ?τος, ε?χε ως συν?πεια την ?δρυση της Σαμιακ?ς Πολιτε?ας, εν? απ? νομικ? ?ποψη, παρ?μεινε, ως το 1834, μη αναγνωρισμ?νο απ? την κοιν?τητα των πολιτισμ?νων εθν?ν. Δεν μπορο?σε να αναπτ?ξει εξωτερικ?ς σχ?σεις, ε?χε ?μως δικ? της σημα?α και πλ?ρη εσωτερικ? αυτονομ?α, με αναγν?ριση της ελληνικ?ς καταγωγ?ς, της γλ?σσας…

Περισσότερα

Δημοκρατία κέκληται…, 5o Επεισόδιο Ιόνιος Βουλή

  5ο Επεισ?διο: «Ι?νιος Βουλ?», Επτ?νησος Πολιτε?α Η Επτ?νησος Πολιτε?α αποτ?λεσε το πρ?το ελληνικ? κρατ?διο, το οπο?ο απ?κτησε θεσμο?ς και πολιτικ? πε?ρα. Το ν?ο Σ?νταγμα της Επταν?σου Πολιτε?ας (1803), στην κατ?ρτιση του οπο?ου π?ρε μ?ρος και ο νεαρ?ς τ?τε Ιω?ννης Καποδ?στριας, κατ?ργησε την κληρονομικ? ευγ?νεια και θ?σπισε την τ?ξη των «συνταγματικ?ν ευγεν?ν», διευρ?νοντας το σ?μα των ενεργ?ν πολιτ?ν υπ?ρ των αστ?ν, που διεκδικο?σαν πολιτικ? συμμετοχ?. Η ελληνικ? γλ?σσα αναγνωρ?σθηκε σε συνταγματικ? επ?πεδο, και απ? το 1820 αποκλειστικ?, ως επ?σημη γλ?σσα του ?θνους. Απ? την ?δρυσ? της το 1817 μ?χρι το…

Περισσότερα

Δημοκρατία κέκληται, 4ο επεισόδιο Β’ μέρος

  Στο τ?ταρτο επεισ?διο, παρακολουθο?με τη συν?χεια της ιστορ?ας του Μεγ?ρου της Παλαι?ς Βουλ?ς, που ε?ναι η πρ?τη μ?νιμη στ?γη του Ελληνικο? Κοινοβουλ?ου. Εκε?, ?ως το 1935 και για εξ?ντα χρ?νια, διαδραματ?στηκαν τα σπουδαι?τερα γεγον?τα της πολυτ?ραχης πολιτικ?ς ζω?ς της χ?ρας, ?πως οι ιστορικ?ς πολιτικ?ς αντιπαραθ?σεις Τρικο?πη – Δεληγι?ννη, η δολοφον?α του δε?τερου στα σκαλοπ?τια της εισ?δου, ολ?κληρη η κοινοβουλευτικ? διαδρομ? των Χ. Τρικο?πη και Ελ. Βενιζ?λου, η ιστορικ? ομιλ?α του Γεωργ?ου Α? και η καθι?ρωση της Αρχ?ς της Δεδηλωμ?νης, ο Εθνικ?ς Διχασμ?ς, η επ?κταση των εθνικ?ν συν?ρων με την…

Περισσότερα

Δημοκρατία κέκληται, 4ο Επεισόδιο 1834 – 1940

  4ο Επεισ?διο: «Παλαι? Βουλ?» Α’ Μ?ρος 1834 – 1940 Το Μ?γαρο της Παλαι?ς Βουλ?ς ε?ναι η πρ?τη μ?νιμη στ?γη του ελληνικο? Κοινοβουλ?ου. Η κατασκευ? του Κοινοβουλ?ου, σε σχ?δια του Γ?λλου αρχιτ?κτονα Francois Boulanger, ολοκληρ?θηκε το 1875, η επ?σημη ?ναρξη των συνεδρι?σεων της Βουλ?ς πραγματοποι?θηκε με πρωθυπουργ? τον Χαρ?λαο Τρικο?πη. Εκε?, ?ως το 1935, και για εξ?ντα χρ?νια, διαδραματ?σθηκαν τα σπουδαι?τερα γεγον?τα της πολυτ?ραχης πολιτικ?ς ζω?ς της χ?ρας, ?πως οι ιστορικ?ς πολιτικ?ς αντιπαραθ?σεις του Τρικο?πη – Δεληγι?ννη, η δολοφον?α του δευτ?ρου στα σκαλοπ?τια της εισ?δου, ολ?κληρη η κοινοβουλευτικ? διαδρομ? των…

Περισσότερα

3ο Επεισόδιο Αίγινα Ναύπλιο, “δημοκρατία κέκληται”

  3ο Επεισ?διο : «Α?γινα – Να?πλιο» ?πως ε?χε αποφασ?σει η Εθνοσυν?λευση της Τροιζ?νας, επ?σημη πρωτε?ουσα του ελε?θερου ελληνικο? κρ?τους, ?ταν το Να?πλιο. Ωστ?σο, εξαιτ?ας εσωτερικ?ν διεν?ξεων και συγκρο?σεων, αποφασ?σθηκε η μεταφορ? της, προσωριν?ς, στην Α?γινα. Απ? εκε?, κατ? το χρονικ? δι?στημα Ιανου?ριος 1828 μ?χρι Οκτ?βριος 1829, ο Καποδ?στριας ?σκησε την εξουσ?α, μετατρ?ποντ?ς την σε πολιτιστικ?, μορφωτικ? και οικονομικ? κ?ντρο του νεοσ?στατου κρ?τους. Ο Κυβερν?της, β?βαια, καθοδηγο?μενος και απ? τις εξαιρετικ?ς περιστ?σεις, ?σκησε την εξουσ?α με τρ?πο συγκεντρωτικ? και ενδεχομ?νως αυταρχικ?. ?τσι, την 1η Φεβρουαρ?ου 1828, με δι?γγελμ? του, τ?νιζε…

Περισσότερα

Εθνοσυνελεύσεις Συντάγματα (2ο Επεισόδιο)

Οι Εθνοσυνελε?σεις και τα Συντ?γματα Στο 2ο επεισ?διο ταξιδε?ουμε στην Επ?δαυρο, ?που τον Ιανου?ριο του 1822 ψηφ?στηκε το πρ?το ελληνικ? σ?νταγμα – «Προσωριν? Πολ?τευμα της Ελλ?δος». Ακολουθε? το ?στρος, και στη συν?χεια στην Εθνοσυν?λευση της Τροιζ?νας ?που η Γ’ Εθνοσυν?λευση με ψ?φισμ? της εξ?λεξε τον Ιω?ννη Καποδ?στρια «Κυβερν?τη της Ελλ?δος» για επτ? χρ?νια και ψ?φισε το «Πολιτικ?ν Σ?νταγμα της Ελλ?δος» που ?μεινε στην ιστορ?α ως το πιο φιλελε?θερο και δημοκρατικ? σ?νταγμα της εποχ?ς του. Στο Αρχα?ο θ?ατρο του ?ργους το 1829 πραγματοποι?θηκε η Δ’ Εθνοσυν?λευση ?που εγκρ?θηκε η μ?χρι τ?τε…

Περισσότερα

Δημοκρατία κέκληται 1821 – 2021 (1ο Επεισόδιο)

«200 χρ?νια Ιστορ?ας, Εθνικ?ν Συνελε?σεων, Συνταγματικ?ς και Κοινοβουλευτικ?ς Αντιπροσ?πευ­σης» Ο Τηλεοπτικ?ς Σταθμ?ς της Βουλ?ς των Ελλ?νων παρουσι?ζει -για πρ?τη φορ? στην Ελλη­νικ? Τηλε?ραση- ολοκληρωμ?νη την πολιτικ?, Συνταγματικ? και Κοινοβουλευτικ? ιστορ?α της χ?ρας. Πρ?κειται για μια σειρ? ντοκιμαντ?ρ 10 επεισοδ?ων, που φιλοδοξε? να αποτελ?σει αντικε?με­νο γν?σης για ?λους του ?λληνες αλλ? και πολ?τιμο επιστημονικ? υλικ? για κ?θε ενδιαφερ?­μενο. Υπε?θυνος για την επιμ?λεια της ιστορικ?ς καταγραφ?ς των γεγον?των, την αρχειακ? ?ρευνα, την οργ?νωση, τον συντονισμ? και την παρουσ?αση της σειρ?ς ε?ναι ο δημοσιογρ?φος Τ?κης Κ?μπρας. Μ?σα απ? το κ?θε επεισ?διο καταγρ?φεται η…

Περισσότερα

Σοκολάτα Μπλουζ-Νίκος Σιδέρης. Ο ψυχαναλυτής της Ποίησης ή ο Ποιητής της ψυχανάλυσης

 Ν. Σιδ?ρης, ο «Ποιητ?ς» της ψυχαν?λυσης ? ο ψυχαναλυτ?ς της πο?ησης. Αφι?ρωμα στον ψυχ?ατρο και συγγραφ?α Ν?κο Σιδ?ρη. Ο Ν?κος Σιδ?ρης ?δρυσε το Ινστιτο?το Ψυχικ?ς Υγε?ας και Προσωπικ?ς Αν?πτυξης «Γαλην?ς»,  ?που παιδι? και εν?­λικες βρ?σκουν σ?γχρονες θεραπε?ες. ?να τμ?μα αυτο? του Ινστιτο?του παρ?χει δωρε?ν ψυχικ? στ?ριξη σε αν­θρ?πους με καρκ?νο. Ποι?ματ? του ?χουν μελοποιηθε?, ?πως ?να που λ?γεται «Σοκολ?τα Μπλουζ». Ο Ν. Σιδ?ρης ?δρυσε το Ινστιτο?το Ψυχικ?ς Υγε?ας και Προσωπικ?ς Αν?πτυξης “Γαλην?ς”,  ?που παιδι? και εν?λικες βρ?σκουν τις καλ?τερες θεραπε?ες. ?να τμ?μα αυτο? του Ινστιτο?του παρ?χει δωρε?ν ψυχικ? στ?ριξη σε…

Περισσότερα

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ” Χαλέπα – Χανιά

Ο Τηλεοπτικ?ς Σταθμ?ς της Βουλ?ς των Ελλ?νων, παρουσι?ζει το Εθνικ? ?δρυμα, τους ανθρ?πους του, το σκοπ? της σ?στασ?ς του καθ?ς και ?να μαγευτικ? ταξ?δι στον χρ?νο που προσφ?ρει στον επισκ?πτη της η Οικ?α-Μουσε?ο Ελευθερ?ου Βενιζ?λου, κτ?ριο του 1880, ?που ο μεγ?λος πολιτικ?ς ?ζησε τα περισσ?τερα χρ?νια της ζω?ς του… Πρ?κειται για Ντοκιμαντ?ρ του Τ?κη Κ?μπρα σε σκηνοθεσ?α της Τ??νας Γρηγορι?δου για τον Τηλεοπτικ? Σταθμ? της Βουλ?ς των Ελλ?νων.

Περισσότερα

Ιστορικά Καφέ σε όλη την Ευρώπη. Καφέ Κήπος, Χανιά.

Τα Ιστορικ? Καφ? της Ευρ?πης, αποτελο?ν σημε?α ιδια?τερης αναφορ?ς για τις π?λεις στις οπο?ες βρ?σκονται ?δη, για περισσ?τερο απ? εκατ? χρ?νια. Δηλαδ?, να λειτουργο?ν αδιαλε?πτως, τουλ?χιστον 100 χρ?νια. !!! Ως χ?ροι με ιδια?τερο συμβολισμ?, ?χουν κατ? καιρο?ς φιλοξεν?σει σημαντικ?ς εκδηλ?σεις και διαπολιτισμικ? γεγον?τα, ?πως επ?σης και ξεχωριστ?ς προσωπικ?τητες απ? τους χ?ρους των Γραμμ?των, των Τεχν?ν και της Πολιτικ?ς, οι οπο?ες αφ?νοντας το ανεξ?τηλο προσωπικ? τους αποτ?πωμα, επηρ?ασαν την ιστορ?α των χ?ρων και των ανθρ?πων των π?λεων που βρ?σκονται τα ιστορικ? καφ?. Ως αγαπημ?να σημε?α συν?ντησης και συναναστροφ?ς συγγραφ?ων, ποιητ?ν, αριστοκρατ?ν,…

Περισσότερα

Θωρηκτό «Γ. ΑΒΕΡΩΦ».Η ναυαρχίδα όλων των Ελλήνων

https://youtu.be/G9xAiFTrnbcΤο θωρηκτ? ‘’Γε?ργιος Αβ?ρωφ” , ? το «τυχερ? πλο?ο» ? ο «μπ?ρμπα Γι?ργης» που το ?λεγαν οι ?λληνες και το «σειτ?ν παπ?ρ» που το ?λεγαν οι Το?ρκοι, ε?ναι ?να πλο?ο που ?χει μεγ?λη ιστορικ? διαδρομ?. Το “Αβ?ρωφ” αποτελε? το μοναδικ? κομμ?τι της ελληνικ?ς επικρ?τειας, που δεν ?χει υποστε?λει τη σημα?α για 106 χρ?νια». Το ισχυρ?τερο ?πλο του ε?ναι ?τι με την εμφ?νισ? του ξεσηκ?νει και ανδρ?νει τις ψυχ?ς ?λων των Ελλ?νων. Το πλο?ο-μουσε?ο σ?μερα, «Γ. Αβ?ρωφ» αποτελε? μνημε?ο που τιμ? αυτο?ς που υπηρ?τησαν και ?πεσαν στη δι?ρκεια της ?νδοξης ιστορ?ας…

Περισσότερα

Ευαγγελιακά ή Ευαγγελικά

«Ταραγμ?νες στιγμ?ς της Ελληνικ?ς πολιτικ?ς Ιστορ?ας» Ευαγγελιακ? ? Ευαγγελικ?. 8 Νοεμβρ?ου 1901 Με τις «Κοινοβουλευτικ?ς Ιστορ?ες», που παρουσι?ζω στο καν?λι της Βουλ?ς, γ?νεται μια αναδρομ? στο παρελθ?ν, στην Ελλ?δα του 19ου και του 20ου αι?να, ?που καταγρ?φονται τα πρ?τα σημαντικ? πολιτικ? γεγον?τα στη ελε?θερη Ελλ?δα. Αυτ? τα γεγον?τα, στο ν?ο κ?κλο επεισοδ?ων ντοκιμαντ?ρ με τ?τλο «Ταραγμ?νες στιγμ?ς της Ελληνικ?ς πολιτικ?ς Ιστορ?ας» επιχειρο?με να εξιστορ?σουμε ? να υπενθυμ?σουμε, θεωρ?ντας σε κ?θε περ?πτωση ?τι συν?βαλαν στη διαμ?ρφωση του ευρ?τερου πλαισ?ου του ιστορικο? πολιτικο? σκηνικο?. Μετ? απ? τα «Σκιαδικ?», τα «Λαυρεωτικ?», την υπ?θεση…

Περισσότερα

ΤΑ ΠΕΤΣΩΜΑΤΙΚΑ 1878

https://youtu.be/knKFXJcOXZoΟι «Κοινοβουλευτικ?ς Ιστορ?ες» ε?ναι μια ν?α σειρ? ντοκιμαντ?ρ του τηλεοπτικο? σταθμο? της Βουλ?ς, την οπο?α ερευν?, επιμελε?ται και παρουσι?ζει ο ?μπειρος ως προς τα Κοινοβουλευτικ? θ?ματα, Δημοσιογρ?φος Τ?κης Κ?μπρας. Το 1878 ε?ναι μια ακ?μα χρονι? που στη Χ?ρα μας συμβα?νουν συγκλονιστικ? γεγον?τα. Η δημιουργ?α Ελληνικ?ν επαναστατικ?ν κινημ?των στις «ελληνικ?ς επαρχ?ες» του Οθωμανικο? κρ?τους με σκοπ? την ενσωμ?τωσ? τους με την Ελλ?δα, η ατολμ?α της τ?τε οικουμενικ?ς κυβ?ρνησης Καν?ρη να κηρ?ξει τον π?λεμο στην Οθωμανικ? αυτοκρατορ?α στα τ?λη του 1877, καθ?ς ?ταν ?δη σε π?λεμο με τη Ρωσ?α, η δυσμεν?ς για…

Περισσότερα

“Λαυρεωτικά”

https://youtu.be/tMuHI30kBj4?ταν λ?με «Λαυρεωτικ? ζ?τημα» ? «Λαυρεωτικ?», εννοο?με τη νομικ? διαφορ? που υπ?ρξε μεταξ? της Γαλλο?ταλικ?ς εταιρε?ας Roux – Serpieri – Fressynet και του ελληνικο? δημοσ?ου, ?σον αφορ? στην εκμετ?λλευση των μεταλλε?ων του Λαυρ?ου. Διαφορ?, η οπο?α απασχ?λησε την κοιν? γν?μη την περ?οδο 1869-1875 και οδ?γησε σε τεραστ?ων διαστ?σεων χρηματιστηριακ? σκ?νδαλο με την οικονομικ? καταστροφ? χιλι?δων οικογενει?ν. Πρ?κειται για το πρ?το χρηματιστηριακ? σκ?νδαλο στην ελληνικ? ιστορ?α. Τα “Λαυρεωτικ?” ?γιναν η αφορμ? να προκληθε? ανοικτ? επ?μβαση στα εσωτερικ? της Ελλ?δας απ? τη Γαλλ?α και την Ιταλ?α να παραιτηθο?ν δ?ο ελληνικ?ς κυβερν?σεις και…

Περισσότερα

Πατσιφικά – Μουσουρικά

https://youtu.be/1FS9oj5b77UΟι «Κοινοβουλευτικ?ς Ιστορ?ες», που παρουσι?ζω στο καν?λι της Βουλ?ς, ΒΟΥΛΗ -ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, κ?νουν μια αναδρομ? στο παρελθ?ν και καταγρ?φουν σημαντικ? ιστορικοπολιτικ? γεγον?τα. Αυτ? τα γεγον?τα, στο ν?ο κ?κλο Ιστορι?ν, με τον τ?τλο «Ταραγμ?νες στιγμ?ς της Ελληνικ?ς πολιτικ?ς Ιστορ?ας» επιχειρο?με να εξιστορ?σουμε ? να υπενθυμ?σουμε, θεωρ?ντας σε κ?θε περ?πτωση ?τι συν?βαλαν στη διαμ?ρφωση του ευρ?τερου πλαισ?ου του ιστορικο? πολιτικο? «σκηνικο?». Σε αυτ? το επεισ?διο παρουσι?ζουμε τα «Πατσιφικ?, -Μουσουρικ?». Η Υπ?θεση Πατσ?φικο ?ταν μια διπλωματικ? και πολιτικ? κρ?ση μεταξ? Ελλ?δας και Βρεταν?ας . Αν?κυψε με αφορμ? την επ?θεση το 1849 του Αθηνα?ων πολιτ?ν…

Περισσότερα

Η Ελλάδα των 214 κυβερνήσεων

https://youtu.be/x46B8uzPM08Οι «Κοινοβουλευτικ?ς Ιστορ?ες», που παρουσι?ζω στο καν?λι της Βουλ?ς ΒΟΥΛΗ -ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, κ?νουν μια αναδρομ? στο παρελθ?ν και καταγρ?φουν τις 214 κυβερν?σεις απ? το 1830 ως σ?μερα. Η ιστορ?α της νε?τερης Ελλ?δας, μετ? την Επαν?σταση του 1821,αρχ?ζει τυπικ? με την ανεξαρτησ?α του ελληνικο? κρ?τους τον Φεβρου?ριο του 1830, υπ? τον Ιω?ννη Καποδ?στρια, το οπο?ο κ?λυπτε την Πελοπ?ννησο, το μεγαλ?τερο μ?ρος της Στερε?ς Ελλ?δας και τις Κυκλ?δες. Απ? τ?τε, ?χουν μετρηθε? 214 κυβερν?σεις με πρωθυπουργο?ς διορισμ?νους, εκλεγμ?νους, λ?γων ημερ?ν ? ακ?μα και… ωρ?ν!. Η εδρα?ωση της σ?γχρονης δημοκρατ?ας στην Ελλ?δα π?ρασε μ?σα…

Περισσότερα

“Σκιαδικά”, 10 Μαΐου 1859

https://youtu.be/i6wGU_mFja8Στην ελληνικ? πολιτικ? ιστορ?α ε?ναι πολλ?ς οι φορ?ς που κ?ποιες χαρακτηριστικ?ς εκφ?νσεις και στιγμ?ς της, λειτο?ργησαν ?λλοτε στο παρασκ?νιο συμπληρ?νοντας το συνολικ? ιστορικ? σκηνικ?, και ?λλοτε στο προσκ?νιο συνιστ?ντας οι ?διες αυτ?νομα ιστορικ? γεγον?τα. Αυτ?ς ε?ναι και ο λ?γος για τον οπο?ο κ?ποιες ε?ναι ενδεχομ?νως γνωστ?ς, εν? ?λλες, εξ?σου σημαντικ?ς, παρ?μειναν ?γνωστες. Και αναφερ?μαστε στα Σκιαδικ?, τα Λαυρεωτικ?, τα Πατσιφικ?, Ναυπλιακ?, Πετσωματικ?, Ιουνιαν?, Στηλιτικ?, Φεβρουαριαν?, Μουσουρικ?, Ευαγγελιακ?, κλπ… Αυτ? τα γεγον?τα, με τον τ?τλο «Ταραγμ?νες στιγμ?ς της Ελληνικ?ς πολιτικ?ς Ιστορ?ας» θα επιχειρ?σουμε να εξιστορ?σουμε ? να υπενθυμ?σουμε στις «Κοινοβουλευτικ?ς Ιστορ?ες»,…

Περισσότερα

Άγνωστες πτυχές της επανάστασης του 1821

https://youtu.be/gYGX_DQc7hQΗ Ιστορ?α ?χει μια υποκειμενικ?τητα, αλλ? υπ?ρχουν και κ?ποια αντικειμενικ? γεγον?τα που δεν επιδ?χονται αμφισβ?τησης. Στις Κοινοβουλευτικ?ς Ιστορ?ες εστι?ζουμε στην καταγραφ? και τη συστηματικ? μελ?τη των γεγον?των. ?τσι λοιπ?ν, σε αυτ? το επεισ?διο, ανατρ?χουμε στα ιστορικ? καταγεγραμμ?να δεδομ?να, ?σον αφορ? στην επαν?σταση και παρ?λληλα αναδεικν?ουμε ?γνωστες πτυχ?ς απ? την πληροφ?ρηση που παρ?χει ο λα?ς και μ?σω του δημοτικο? τραγουδιο?. 25 Μαρτ?ου 1821. Ημ?ρα επαν?στασης, αρχ? για την απελευθ?ρωση της πατρ?δας μας απ? 400 χρ?νια σκλαβι?ς… Αν κ?τι π?ντως πρ?πει να διδαχτο?με απ? την επαν?σταση του 21, ε?ναι ?τι πριν καν…

Περισσότερα

Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας 8 Μαρτίου

https://youtu.be/rg1EBh-sGhcΗ διεθν?ς ημ?ρα της γυνα?κας καθιερ?θηκε να γιορτ?ζεται σε αν?μνηση μιας μεγ?λης εκδ?λωσης διαμαρτυρ?ας που ?γινε στις 8 Μαρτ?ου του 1857,απ? εργ?τριες κλωστο?φαντουργ?ας στη Ν?α Υ?ρκη, οι οπο?ες ζητο?σαν καλ?τερες συνθ?κες εργασ?ας. Η παγκ?σμια ημ?ρα της γυνα?κας θεσμοθετ?θηκε το 1977 απ? τον ΟΗΕ. Στην αρχα?α Ελλ?δα, η γ?ννηση εν?ς θηλυκο? μ?λους θεωρε?το αν?φελο επιπρ?σθετο ?ξοδο για την οικογ?νεια, εφ?σον μ?λιστα σε ?να κατεξοχ?ν πατριαρχικ? σ?στημα κληρονομ?ας δεν ε?χε τη δυνατ?τητα να διατηρ?σει το οικογενειακ? ?νομα και συνεπ?ς τα οικογενειακ? περιουσιακ? στοιχε?α. 5 Φεβρουαρ?ου 1930: Οι Ελλην?δες αποκτο?ν δικα?ωμα ψ?φου Για…

Περισσότερα