Η Δίκη του Σωκράτη. Αθώος ή ένοχος;

Στις 25 Μα?ου 2012, στη Στ?γη Γραμμ?των και Τεχν?ν, διακεκριμ?νοι δικαστ?ς και νομικο? απ? την Ευρ?πη και τις ΗΠΑ ?καναν μια δ?κη ? μ?λλον επαν?λαβαν μια δ?κη εικοσιπ?ντε  αι?νες μετ? απ? την πραγματικ? (399 π.Χ). Δικ?σθηκε π?λι ο Σωκρ?της ? καλ?τερα, επανεξετ?σθηκε η υπ?θεσ? του, η οπο?α και σ?μερα ακ?μα αποτελε? μνημει?δη, ιστορικ? αποκ?λυψη ?σον αφορ? στη διαδικασ?α της απονομ?ς της δικαιοσ?νης στην αρχα?α Αθ?να και Ελλ?δα. Θυμ?ζουμε ?τι ο Σωκρ?της αντιμετ?πισε τις κατηγορ?ες ?τι δεν σ?βεται τους θεο?ς της π?λης, ?τι εισ?γει καιν? δαιμ?νια και ?τι διαφθε?ρει τους ν?ους.…

Περισσότερα

Δεν ξεχνώ

Δεν θα ξεχ?σω ποτ?, ?ταν την πρ?τη φορ? επισκεπτ?μενος την Κ?προ, παραβρ?θηκα και παρακολο?θησα τις εκδηλ?σεις για την εισβολ? των Το?ρκων. Δεν θα ξεχ?σω πολλ? απ? τ?τε και κυρ?ως εκε?νη την εικ?να ?που μαυροντυμ?νες γυνα?κες  στ?κονταν ακ?νητες, καμπουριασμ?νες απ? το π?ρασμα του χρ?νου επ?νω στα ταλαιπωρημ?να σ?ματ? τους, να κρατο?ν σαν ?γιο εικ?νισμα τη φωτογραφ?α του αγνοο?μενου γιο? αδελφο?, πατ?ρα τους! Χωρ?ς δ?κρυα…ε?χαν στερ?ψει ?λλωστε…! Δεν θα ξεχ?σω ?μως ΠΟΤΕ, μια απ? τις χαροκαμ?νες μαυροντυμ?νες μ?νες, δ?πλα μου, να κρατ?ει δυο φωτογραφ?ες νεαρ?ν ?νστολων στρατιωτ?ν… ?σκυψα, και τη ρ?τησα βαθ?τατα…

Περισσότερα

Ποια Δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα;

Ορισμ?ς: Η δημοκρατ?α ε?ναι το πολ?τευμα στο οπο?ο η εξουσ?α πηγ?ζει απ? το λα?, ασκε?ται απ? τον λα? και υπηρετε? τα συμφ?ροντ? του. Βασικ? χαρακτηριστικ? της ε?ναι η λ?ψη αποφ?σεων με ψηφοφορ?α των πολιτ?ν, στην ?μεση δημοκρατ?α, ? κ?ποιων αντιπροσ?πων τους, στην αντιπροσωπευτικ? δημοκρατ?α. Η ετυμολογ?α της λ?ξεως βρ?σκεται στα συνθετικ? «δ?μος» ( το σ?νολο ? η συν?λευση των ανθρ?πων που ?χουν πολιτικ? δικαι?ματα) και «κρ?τος»( δ?ναμη, εξουσ?α, κυριαρχ?α). Ο ?ρος επινο?θηκε κατ? τον 5ο αι?να π.Χ., στην κλασικ? Ελλ?δα, και χρησιμοποι?θηκε κατ’ αντιδιαστολ? με τη μοναρχ?α, την αριστοκρατ?α και…

Περισσότερα

Η συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ

Η συζ?τηση για την ?νταξη της Ελλ?δας στη Βορειοατλαντικ? Συμμαχ?α (ΝΑΤΟ) ?λαβε χ?ρα μ?λις τρ?α χρ?νια μετ? τη λ?ξη του Εμφυλ?ου Πολ?μου. Η π?λωση και ο διχασμ?ς παρ?μεναν κεντρικ? χαρακτηριστικ?, τ?σο σε επ?πεδο κοινων?ας, ?σο και –κυρ?ως– πολιτικο? κ?σμου αλλ? και εξωτερικ?ν συμμ?χων της χ?ρας. Και αν για πολλο?ς o «απ? βορρ?ν κ?νδυνος» συν?χιζε να αποτελε? πηγ? σοβαρ?ς ανησυχ?ας, για αρκετο?ς ?λλους ?λληνες, ορισμ?νοι εκ των οπο?ων στερο?νταν κοινοβουλευτικ?ς εκπροσ?πησης (αφο? το ΚΚΕ ?ταν εκτ?ς ν?μου και η Αριστερ? εκπροσωπε?το στη Βουλ? μ?νον απ? την ΕΔΑ), ?ταν βαθι? ριζωμ?νη η…

Περισσότερα

Ιουλιανά 1965

Με τον ?ρο Αποστασ?α ? Ιουλιαν? αναφ?ρεται στη σ?γχρονη ιστορ?α της Ελλ?δας η περ?οδος πολιτικ?ς ανωμαλ?ας που ακολο?θησε την αποπομπ? της κυβ?ρνησης του Γεωργ?ου Παπανδρ?ου στις 15 Ιουλ?ου 1965 ?ως την επιβολ? της δικτατορ?ας των συνταγματαρχ?ν. Μετ? την παρα?τηση Παπανδρ?ου σχηματ?στηκαν κυβερν?σεις απ? μ?λη της Εν?σεως Κ?ντρου παρ? τη σφοδρ? αντ?θεση του αρχηγο? της Γ. Παπανδρ?ου και της πλειοψηφ?ας των βουλευτ?ν της. Οι πρωθυπουργο? και υπουργο? αυτ?ν των κυβερν?σεων, καθ?ς και οι βουλευτ?ς της Ε.Κ. που τελικ? στ?ριξαν αυτ?ς τις κυβερν?σεις χαρακτηρ?στηκαν αποστ?τες, καθ?ς υπ?ρχε η εντ?πωση σε πολιτικο?ς, δημοσιογρ?φους…

Περισσότερα

Γνωρίσματα Προπαγάνδας της Πολιτικής εξουσίας

PROPAGANDA Επειδ? σ?μερα, ?σο ποτ? ?λλοτε, η πολιτικ? και οικονομικ? «συστημικ?» προπαγ?νδα ?χι μ?νο δεν ?χει περιοριστε?, αλλ? αντιθ?τως ?χει ενταθε? με τα υποκε?μενα της να χρησιμοποιο?ν μια ποικιλ?α τρ?πων και μ?σων για την επ?τευξη της (μισ?ς αλ?θειες, στρογγυλοποι?σεις, απ?κρυψη γεγον?των, υπερβολικ? προβολ? σε κ?ποιες ειδ?σεις, υπερπληροφ?ρηση, εκφοβισμ?ς κλπ), καλ? ε?ναι να ε?μαστε σε θ?ση να ξεχωρ?ζουμε την προπαγ?νδα απ? την ε?δηση. ?λλωστε, οι κυβερνητικ?ς φλυαρ?ες, δημιουργο?ν κοινωνικ?ς αντιλ?ψεις, οι οπο?ες χρησιμοποιο?νται απ? συντεχν?ες προς ?διον ?φελος και σε β?ρος της κοινων?ας. «Οι λ?ξεις ε?ναι το ισχυρ?τερο ναρκωτικ? που χρησιμοπο?ησε…

Περισσότερα

Η Δημοκρατία τιμά αλλά και τιμωρεί

Ο Φωκ?ων ο ξυλουργ?ς. Επειδ? κ?ποια πρ?γματα ?χουν τη σημασ?α τους και το κυρι?τερο δεν πρ?πει να ξεχν?με… Β?βαια, μερικ? χρει?ζεται να τα ξαναθυμηθο?με ? να τα μ?θουμε αν δεν τα γνωρ?ζουμε. Η ιστορ?α μας ?χει ιδια?τερη σημασ?α και τα συμπερ?σματα δικ? σας. Ο Φωκ?ων, ξυλουργ?ς στο επ?γγελμα συμμετε?χε, εκπροσωπ?ντας τον Δ?μο Κoλυττο? (π?ριξ των Πεζ?δρομων σ?μερα Αποστ?λου Πα?λου και Διονυσ?ου Αρεοπαγ?του) στην Εκκλησ?α του Δ?μου ?πως ο ν?μος ?ριζε. Η Εκκλησ?α του Δ?μου ?ταν η κ?ρια δημοκρατικ? συν?λευση στην αρχα?α Αθ?να, και πραγματοποιο?νταν στο λ?φο της Πν?κας, στην Αγορ? ? στο Θ?ατρο του…

Περισσότερα

Τα πάθη του νεαρού Βέρθερου

Ο “Β?ρθερος” ε?ναι νεανικ? επιστολογραφικ? μυθιστ?ρημα του Γκα?τε (1749-1832) που, εκδ?θηκε, το 1774, μεταφρ?στηκε σε πολλ?ς γλ?σσες και ?σκησε μεγ?λη επιρρο? στη ζω?, τα ?θη και τη μ?δα ακ?μα της εποχ?ς, αφο? υπ?ρξε ακ?μη και κοστο?μι σε στυλ Β?ρθερου. ?γινε αντικε?μενο μ?μησης και παρωδ?ας και ?κανε αμ?σως δι?σημο τον εικοσιπεντ?χρονο συγγραφ?α του. Το μυθιστ?ρημα εξ?φραζε ανησυχ?ες της νεολα?ας πριν απ? την επαν?σταση του 1789, στην ?δια ευθε?α με τις αναζητ?σεις συγγραφ?ων ?πως ο Ρ?τσαρντσον, ο Ρουσσ? και ο Λ?σσινγκ, στους οπο?ους παραπ?μπει ?μεσα ο Γκα?τε. Ο Σλ?βομιρ Μρ?ζεκ ε?ναι σατιρικ?ς…

Περισσότερα