Γιατί απουσιάζει κάθε μνεία ή αναφορά στη Φιλική Εταιρεία κατά τον απελευθερωτικό αγώνα του 1821

Η αιτ?α που απουσι?ζει κ?θε μνε?α ? αναφορ? στη Φιλικ? Εταιρε?α κατ? τον απελευθερωτικ?  αγ?να του 1821 ?χετε αναρωτηθε? ποτ?, γιατ? δεν γ?νεται αναφορ? στην Φιλικ? Εταιρε?α μετ? το ξ?σπασμα της Ελληνικ?ς επαν?στασης το 1821; Κι ?μως ε?ναι γεγον?ς! Παρακ?τω, θα διαβ?σετε τους λ?γους που υποχρ?ωσε τους ?λληνες, ουσιαστικ? να τους «αποκηρ?ξουν» για να μην προκαλ?σουν την μ?νιν των Ευρωπα?ων για τον αγ?να ανεξαρτησ?ας τους και προς τους οπο?ους ?τειναν χε?ρα φιλ?ας…! Η Φιλικ? Εταιρε?α ιδρ?θηκε μ?σα σε πολ? συγκεκριμ?νες οικονομικ?ς, κοινωνικ?ς και ιδεολογικ?ς συνθ?κες στις αρχ?ς του 19ου αι?να,…

Περισσότερα

Κωνσταντίνος Γεράκης

Κωνσταντ?νος Γερ?κης Ο Κωνσταντ?νος Γερ?κης ? Κοστ?ντζο Φαλκ?νε ?ταν χαρισματικ?ς τυχοδι?κτης Ελληνικ?ς καταγωγ?ς, ο οπο?ος κατ?φερε να διοριστε? πρωθυπουργ?ς του Σι?μ την περ?οδο 1683 – 1688. Ποιος ?ταν ο Κεφαλλον?της που ξεκ?νησε ?φραγκος απ? το νησ? του για να καταλ?ξει π?μπλουτος και δοξασμ?νος πρωθυπουργ?ς στην Αυλ? του βασιλι? Ναρ?ι; Η μυθιστορηματικ? βιογραφ?α του Κωνσταντ?νου Γερ?κη αναπλ?θει το σκηνικ? του 17ου αι?να σε Ευρ?πη και Ανατολ?. Ο Κωνσταντ?νος Γερ?κης ? Κοστ?ντζο Φαλκ?νε ?ταν ?λληνας πρωθυπουργ?ς του Σι?μ την περ?οδο 1683 – 1688. Γενν?θηκε στην Κεφαλλονι? το 1647 , ο πατ?ρας του…

Περισσότερα

Η άγνωστη ιστορία του Κεφαλλονίτη στρατιώτη

Η ?γνωστη ιστορ?α του Κεφαλλον?τη στρατι?τη… που ?γινε γραμματ?σημο στις ΗΠΑ ?σως ε?ναι το πιο αναγνωρ?σιμο περιοδικ? στον κ?σμο και αυτ? ?χι τυχα?α καθ?ς σε αυτ? δημοσιε?θηκαν και οι πιο δι?σημες φωτογραφ?ες. Στη συγκεκριμ?νη περ?πτωση, αφορ? η δημοσ?ευση μιας φωτογραφ?ας με ?ναν “αμερικαν?” στρατι?τη κατ? τη δι?ρκεια του δευτ?ρου παγκοσμ?ου πολ?μου. Μ?νο, που ?πως τελικ? αποδε?χθηκε, ο στρατι?της αυτ?ς ε?ναι ?λληνας απ? την Κεφαλονι?. Συν?θως αυτο? του ε?δους οι ιστορ?ες δεν ενδιαφ?ρουν πια. Τα περιοδικ? προτιμο?ν τ?ρα να δημοσιε?ουν μισ?γυμνες επ?δοξες ηθοποιο?ς ?… μοντ?λα. ?τσι, ?ταν πληροφορ?θηκα, ακο?γοντας την ιστορ?α…

Περισσότερα

Πηνελόπη Δέλτα, Παύλος Μελάς: Mια βόλτα δύο ιστορίες

Απ? τον μεγαλ?τερο ποταμ? της Αττικ?ς, Κηφισ?, και απ? την Π?ρνηθα μ?χρι το ?ρος Πεντελικ?, απλ?νεται ο ιστορικ?ς συνοικισμ?ς της Κηφισι?ς. To ?νομ? της αρχαι?τατο, προ?ρχεται απ? τον Κηφισ? ποταμ? (και ?χι απ? την παραφθορ? της ?κφρασης “Εκε? φυσ?” – “Κε? Φυσ?” – “Κηφισ?” – “Κηφισι?”). ?ταν μια απ? τις 12 αρχα?ες π?λεις της Αττικ?ς, σ?μφωνα με τη διοικητικ? δια?ρεση του Κλεισθ?νους, και δ?μος της Ερεχθη?δος φυλ?ς. Οικοδομημ?νη σε πευκ?φυτη πεδι?δα και περιοχ? με δροσερ? και υγι?ς κλ?μα, ξακουστ? για τα πολυτελ? αρχοντικ? της, συνδυ?ζει τις φιλ?συχες γειτονι?ς της με την…

Περισσότερα

Απόκριες και Πολιτική

Οι Απ?κριες διαχρονικ? αποτελο?ν μιας πρ?της τ?ξεως ευκαιρ?α για ξεφ?ντωμα και διασκ?δαση. Αν γυρ?σουμε πολλ? χρ?νια π?σω, τ?τε που δεν υπ?ρχε τηλε?ραση ? ραδι?φωνο, ο λα?ς ξεχ?νονταν στους δρ?μους και στις εξοχ?ς για να διασκεδ?σουν. ?ταν επ?σης και μια ευκαιρ?α να σατιρ?σουν  ?τι συν?βαινε γ?ρω τους, κ?τι που γιν?ταν . απ? τα χρ?νια της εποχ?ς του ?θωνα ακ?μη, ?που τα μεγ?λα γεγον?τα κυριαρχο?σαν στις μεταμφι?σεις. Συνηθ?στερες μεταμφι?σεις ?ταν «οι Μακεδ?νες», αφο? η β?ρεια Ελλ?δα ?ταν ακ?μη σκλαβωμ?νη ? «το Αρχοντ?πουλο που σκ?τωνε τον Κιουταχ?». Πολλο? ?ταν εκε?νοι που αναλ?μβαναν – …

Περισσότερα

5η Οκτωβρίου 1582: Η ημέρα που «δεν υπήρξε» ποτέ!

Η 4η Οκτωβρ?ου 1582 ?ταν η τελευτα?α ημ?ρα του Ιουλιανο? Ημερολογ?ου. Η αμ?σως επ?μενη ημ?ρα και 1η του Γρηγοριανο? Ημερολογ?ου ?ταν η 15η Οκτωβρ?ου. Οι ημ?ρες απ? τις 5 Οκτωβρ?ου ?ως και τις 14 Οκτωβρ?ου «δεν υπ?ρξαν ποτ?», καθ?ς απαλε?φτηκαν, προκειμ?νου οι ημερομην?ες να εναρμονιστο?ν με το ν?ο Γρηγοριαν? Ημερολ?γιο. Με το Ιουλιαν? Ημερολ?γιο, η εαριν? ισημερ?α μετατοπιζ?ταν κατ? μ?α μ?ρα κ?θε 128 χρ?νια εξαιτ?ας εν?ς σφ?λματος 11 λεπτ?ν και 14 δευτερολ?πτων που εμφ?νιζε το χρ?νο. Ο κ?νδυνο να εορτ?ζονται τα Χριστο?γεννα φθιν?πωρο και το Π?σχα χειμ?να, οδ?γησε τον Π?πα…

Περισσότερα

Η Ελλάδα του 1910 μέσα από μια…αστυνομική εγκύκλιο.!!!.

?ραγε, ?χετε αναρωτηθε?, πως ?ταν στην Ελλ?δα του 1900; ?νας γνωστ?ς φωτογρ?φος περιηγητ?ς, ο Φρεντ Μπουασον?  ?γραψε στα 1910: “Αυτ?ς ο λα?ς, τ?σο στις ακτ?ς ?σο και στο εσωτερικ? της χ?ρας, ο ψαρ?ς της Α?γινας, ο γεωργ?ς της Αργολ?δας, ο βοσκ?ς του Χελμο? ? του Παρνασσο?, ?λος αυτ?ς ο λα?ς ?χει τ?σο σπινθηροβ?λο πνε?μα”. Αλλ? και ο Ντανι?λ Μπο-Μποβ?, πρ?τανης της Σχολ?ς Καλ?ν Τεχν?ν της Γενε?ης, ο οπο?ος συνταξ?δεψε με τον Μπουασον? στην Ελλ?δα, ε?πε σε μια δι?λεξη το 1911: “Στην Ελλ?δα, ?που ?λλοι δεν π?γαιναν παρ? γυρε?οντας ερε?πια, εμε?ς…

Περισσότερα

Δεξιά και Αριστερά

Απ? πο? προ?λθε ?μως η χρ?ση των ορισμ?ν Δεξι? και Αριστερ? στην πολιτικ?; Και π?ς συνδ?εται με την ιδεολογικοπολιτικ? θ?ση εκε?νου που εκπροσωπε? καθεμ?α; ?ταν το 1789, ?ταν δυο κα?ρια ζητ?ματα απασχολο?σαν τα μ?λη της συντακτικ?ς συν?λευσης στην επαναστατημ?νη Γαλλ?α. Το πρ?το αφορο?σε το π?ς θα εξασφαλιζ?ταν η ομαλ? λειτουργ?α του πολιτε?ματος σε μια συνταγματικ? μοναρχ?α. Και το δε?τερο, το ε?ρος της εξουσ?ας του βασιλι?. ?ταν συζητ?θηκε το πρ?το, μερικο? φοβο?νταν ?τι το εκλεγμ?νο απ? το λα? κοινοβο?λιο θα βρισκ?ταν π?ντα σε αντιπαρ?θεση με τον μον?ρχη. Πρ?τειναν λοιπ?ν την ?δρυση…

Περισσότερα

Trooping the Colour

To Trooping the colour ( μ?λλον αμετ?φραστο στα ελληνικ?) ε?ναι η πιο σοβαρ? γιορτ? της Βρετανικ?ς Μοναρχ?ας. Χρονολογε?ται απ? το 1748 και αποκτ? επ?σημο χαρακτ?ρα το 1820 και συμβολ?ζει την βρετανικ? μοναρχ?α εν? κατ? τη δι?ρκεια της απ? την εποχ? του Εδου?ρδου του VII εορτ?ζονται τα γεν?θλια του εκ?στοτε Βρετανο? Μον?ρχη. Επι της ουσιας ε?ναι η προβολ? των χρωματικ?ν αποχρ?σεων ?λων των ταγμ?των που σε παλαι?τερες εποχες μαχ?ν βοηθο?σαν τους στρατι?τες να ξεχωρ?σουν το στρατ?πεδο τους.Ο Gdsm Lall γεννημ?νος στην Ινδ?α ε?ναι ο πρ?τος στην ιστορ?α 2,5 αι?νων της γιορτ?ς…

Περισσότερα

Η Εκκλησιαστική Εξουσία

Η Εκκλησιαστικ? Εξουσ?α ενισχ?εται ? αποδυναμ?νεται σε σχ?ση με τη κοσμικ? κατ? την περ?οδο του 5ου ?ως και του 13ου αι?να στην Καθολικ? Δ?ση. Η περ?οδος της προ?στορ?ας κατακλ?ζει το Μεσα?ωνα της Ευρ?πης με δικ? της στοιχε?α και γεγον?τα. Ειδικ?τερα αναφερ?μαστε στις τ?χνες της μεταλλουργ?ας, τις οπο?ες οι Β?ρβαροι εισ?γαγαν στη μεσαιωνικ? Ευρ?πη με ?πλα ?πως το δ?κοπο ξ?φος, ?ργανο με το οπο?ο οι εισβολε?ς πραγματοπο?ησαν τις κατακτ?σεις τους[1]. Ο Μεσα?ωνας υπ?ρξε εποχ? εντατικ?ς δημιουργ?ας δικα?ου, στην επεξεργασ?α του οπο?ου συν?βαλε προφαν?ς τα μ?γιστα η μεταβ?βαση και αναγ?ννηση του ρωμα?κο?…

Περισσότερα

Η πολιτική Ιστορία ως κλάδος των ιστορικών σπουδών

Γρ?φει ο Τ?κης Κ?μπρας. Πως, τα διαφορετικ? ιστοριογραφικ? ρε?ματα του 19ου αι?να και του 20ο? αι?να αντιμετ?πισαν: την Πολιτικ? Ιστορ?α ως κλ?δο των ιστορικ?ν σπουδ?ν και ποιος ?ταν ο  ρ?λος της προσωπικ?τητας στο ιστορικ? γ?γνεσθε. Μολον?τι της επεκτ?σεως της Ευρ?πης και της εμπορικ?ς επαναστ?σεως η επ?δραση στην ιστοριογραφ?α υπ?ρξε ιδια?τερα αποφασιστικ?. Η παλαι? ταξιν?μηση υπ? την μορφ? των χρονικ?ν δεν ?ταν πλ?ον αρμ?ζουσα. Κατ? την πρ?τη εμφ?νιση της ιστοριογραφ?ας, αφηγητ?ς και χρονικογρ?φοι αν?φεραν ?λα τα γεγον?τα χωρ?ς να καταβ?λουν προσπ?θεια κριτικ?ς ? ερμηνευτικ?ς προσ?γγισης, ?πως ?κανε αργ?τερα ο Ηρ?δοτος[1], ο…

Περισσότερα

Από που προήλθαν οι εκφράσεις…

ΕΦΑΓΑ ΧΥΛΟΠΙΤΑ: Γ?ρω στα 1815 υπ?ρχε κ?ποιος κομπογιανν?της, ο Παρθ?νης Ν?νιμος, ο οπο?ος ισχυριζ?ταν πως ε?χε βρει το φ?ρμακο για τους βαρ?τατα ερωτευμ?νους. Επρ?κειτο για ?να παρασκε?ασμα απ? σιταρ?νιο χυλ? ψημ?νο στο φο?ρνο. ?σοι λοιπ?ν αγαπο?σαν χωρ?ς ανταπ?κριση, θα ?λυναν το πρ?βλημ? τους τρ?γοντας αυτ? τη θαυματουργ? π?τα – και μ?λιστα επ? τρεις ημ?ρες, κ?θε πρω?, τελε?ως νηστικο?. ΤΡΩΕΙ ΤΑ ΝΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΒΓΑ: ?να απ? τα αγαπημ?να θε?ματα των Ρωμα?ων και αργ?τερα των Βυζαντιν?ν, ?ταν η ελε?θερη π?λη. Οι περισσ?τεροι απ? τους παλαιστ?ς, ?ταν σκλ?βοι, που ?βγαιναν απ? το…

Περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Ο Κ?ριος φανερ?θηκε στον Ν?ε και του ε?πε:-Σε ?να χρ?νο θα ρ?ξω βροχ? και θα σκεπ?σω ολ?κληρη τη Γη με νερ? και θα καταστρ?ψω τα π?ντα. Αλλ? θ?λω εσ? να σ?σεις τους δ?καιους και ευσεβε?ς ανθρ?πους και δ?ο ζ?α απ? κ?θε ε?δος που υπ?ρχει στη Γη. Σε προστ?ζω να χτ?σεις μ?α Κιβωτ?.Και ο Θε?ς παραδ?δει στον Ν?ε τα σχ?δια για την Κιβωτ?. Με φ?βο Κυρ?ου ο Ν?ε πα?ρνει τα σχ?δια και συμφωνε? να φτι?ξει την Κιβωτ?. Θυμ?σου, ε?πε ο Κ?ριος, Πρ?πει να ?χεις τελει?σει την Κιβωτ? και να ?χεις μαζ?ψει…

Περισσότερα

Η Ιστορία της Ελληνικής Αστυνομίας

Η Ιστορ?α της Ελληνικ?ς Αστυνομ?ας αρχ?ζει ουσιαστικ? απ? τον 5ο αι?να Π.Χ, κατ? τον οπο?ο ιστορικ?ς ?ρευνες αποδεικν?ουν την ?παρξη διακεκριμ?νων αστυνομικ?ν Αρχ?ν, την περ?οδο αυτ? στη π?λη των Αθην?ν. Νωρ?τερα και μ?χρι τον 7ο π.χ αι?να δεν υπ?ρχαν ιδια?τερες αστυνομικ?ς Αρχ?ς στην Αθ?να, αφο? η ?σκηση αστυνομικ?ν δικαιωμ?των υπαγ?ταν στο βασιλι?. ?γνωστη παραμ?νει η Αστυνομικ? Αρχ? στη μυθικ? εποχ? των Αθην?ν, τη περ?οδο δηλαδ? που περιλαμβ?νει την ιστορ?α της Αττικ?ς απ? τους αρχαι?τατους βασιλε?ς μ?χρι του Θησ?α (1.300π.χ.). Απ? τον 5ο π.χ αι?να, ?ταν τ?θηκαν οι β?σεις του μεγαλε?ου…

Περισσότερα