Κρητική Πολιτεία, Δημοκρατία κέκληται… !

  7ο Επεισ?διο: «Κρητικ? Πολιτε?α» Το Κρητικ? ζ?τημα που αποτελε? μ?ρος του ευρ?τερου ανατολικο? ζητ?ματος μετ? την επαν?σταση του 1821, με αλλεπ?λληλες εξεγ?ρσεις και αναταραχ?ς μ?χρι την ?νωση με την Ελλ?δα το 1913, χωρ?ζεται σε δυο αδρ?ς περι?δους: απ? το 1830 ως το 1897 με την παραχ?ρηση καθεστ?ς ειδικ?ν προνομ?ων ημιαυτονομ?ας και κατ?πιν ?ως το 1913 και την οριστικ? ?νωση με την Ελλ?δα. Την κατε?θυνση αυτ?, κομβικ?, κυρ?ως, ρ?λο διαδραμ?τισαν η ?κδοση, το 1868, του Οργανικο? Ν?μου, κειμ?νου προγεν?στερου συνταγματικο? χαρακτ?ρα, στον βαθμ? που περιλ?μβανε θεμελι?δεις διατ?ξεις για την ?σκηση…

Περισσότερα

«Σαμιακή Πολιτεία», 6ο Επεισόδιο, “…Δημοκρατία κέκληται”

  6ο Επεισ?διο: «Σαμιακ? Πολιτε?α»   Η ιδιοτυπ?α του καθεστ?τος της Σ?μου συνετ?λεσε στην αν?πτυξη θεσμ?ν διαφορετικ?ν απ? ?,τι στα ?λλα νησι? του Αιγα?ου που ε?χαν παραμε?νει εκτ?ς των συν?ρων του ελληνικο? κρ?τους. Η μη συμπερ?ληψη, το 1830, της ν?σου στο νεοσ?στατο ελληνικ? κρ?τος, ε?χε ως συν?πεια την ?δρυση της Σαμιακ?ς Πολιτε?ας, εν? απ? νομικ? ?ποψη, παρ?μεινε, ως το 1834, μη αναγνωρισμ?νο απ? την κοιν?τητα των πολιτισμ?νων εθν?ν. Δεν μπορο?σε να αναπτ?ξει εξωτερικ?ς σχ?σεις, ε?χε ?μως δικ? της σημα?α και πλ?ρη εσωτερικ? αυτονομ?α, με αναγν?ριση της ελληνικ?ς καταγωγ?ς, της γλ?σσας…

Περισσότερα

Δημοκρατία κέκληται…, 5o Επεισόδιο Ιόνιος Βουλή

  5ο Επεισ?διο: «Ι?νιος Βουλ?», Επτ?νησος Πολιτε?α Η Επτ?νησος Πολιτε?α αποτ?λεσε το πρ?το ελληνικ? κρατ?διο, το οπο?ο απ?κτησε θεσμο?ς και πολιτικ? πε?ρα. Το ν?ο Σ?νταγμα της Επταν?σου Πολιτε?ας (1803), στην κατ?ρτιση του οπο?ου π?ρε μ?ρος και ο νεαρ?ς τ?τε Ιω?ννης Καποδ?στριας, κατ?ργησε την κληρονομικ? ευγ?νεια και θ?σπισε την τ?ξη των «συνταγματικ?ν ευγεν?ν», διευρ?νοντας το σ?μα των ενεργ?ν πολιτ?ν υπ?ρ των αστ?ν, που διεκδικο?σαν πολιτικ? συμμετοχ?. Η ελληνικ? γλ?σσα αναγνωρ?σθηκε σε συνταγματικ? επ?πεδο, και απ? το 1820 αποκλειστικ?, ως επ?σημη γλ?σσα του ?θνους. Απ? την ?δρυσ? της το 1817 μ?χρι το…

Περισσότερα

Δημοκρατία κέκληται, 4ο επεισόδιο Β’ μέρος

  Στο τ?ταρτο επεισ?διο, παρακολουθο?με τη συν?χεια της ιστορ?ας του Μεγ?ρου της Παλαι?ς Βουλ?ς, που ε?ναι η πρ?τη μ?νιμη στ?γη του Ελληνικο? Κοινοβουλ?ου. Εκε?, ?ως το 1935 και για εξ?ντα χρ?νια, διαδραματ?στηκαν τα σπουδαι?τερα γεγον?τα της πολυτ?ραχης πολιτικ?ς ζω?ς της χ?ρας, ?πως οι ιστορικ?ς πολιτικ?ς αντιπαραθ?σεις Τρικο?πη – Δεληγι?ννη, η δολοφον?α του δε?τερου στα σκαλοπ?τια της εισ?δου, ολ?κληρη η κοινοβουλευτικ? διαδρομ? των Χ. Τρικο?πη και Ελ. Βενιζ?λου, η ιστορικ? ομιλ?α του Γεωργ?ου Α? και η καθι?ρωση της Αρχ?ς της Δεδηλωμ?νης, ο Εθνικ?ς Διχασμ?ς, η επ?κταση των εθνικ?ν συν?ρων με την…

Περισσότερα

Δημοκρατία κέκληται, 4ο Επεισόδιο 1834 – 1940

  4ο Επεισ?διο: «Παλαι? Βουλ?» Α’ Μ?ρος 1834 – 1940 Το Μ?γαρο της Παλαι?ς Βουλ?ς ε?ναι η πρ?τη μ?νιμη στ?γη του ελληνικο? Κοινοβουλ?ου. Η κατασκευ? του Κοινοβουλ?ου, σε σχ?δια του Γ?λλου αρχιτ?κτονα Francois Boulanger, ολοκληρ?θηκε το 1875, η επ?σημη ?ναρξη των συνεδρι?σεων της Βουλ?ς πραγματοποι?θηκε με πρωθυπουργ? τον Χαρ?λαο Τρικο?πη. Εκε?, ?ως το 1935, και για εξ?ντα χρ?νια, διαδραματ?σθηκαν τα σπουδαι?τερα γεγον?τα της πολυτ?ραχης πολιτικ?ς ζω?ς της χ?ρας, ?πως οι ιστορικ?ς πολιτικ?ς αντιπαραθ?σεις του Τρικο?πη – Δεληγι?ννη, η δολοφον?α του δευτ?ρου στα σκαλοπ?τια της εισ?δου, ολ?κληρη η κοινοβουλευτικ? διαδρομ? των…

Περισσότερα

3ο Επεισόδιο Αίγινα Ναύπλιο, “δημοκρατία κέκληται”

  3ο Επεισ?διο : «Α?γινα – Να?πλιο» ?πως ε?χε αποφασ?σει η Εθνοσυν?λευση της Τροιζ?νας, επ?σημη πρωτε?ουσα του ελε?θερου ελληνικο? κρ?τους, ?ταν το Να?πλιο. Ωστ?σο, εξαιτ?ας εσωτερικ?ν διεν?ξεων και συγκρο?σεων, αποφασ?σθηκε η μεταφορ? της, προσωριν?ς, στην Α?γινα. Απ? εκε?, κατ? το χρονικ? δι?στημα Ιανου?ριος 1828 μ?χρι Οκτ?βριος 1829, ο Καποδ?στριας ?σκησε την εξουσ?α, μετατρ?ποντ?ς την σε πολιτιστικ?, μορφωτικ? και οικονομικ? κ?ντρο του νεοσ?στατου κρ?τους. Ο Κυβερν?της, β?βαια, καθοδηγο?μενος και απ? τις εξαιρετικ?ς περιστ?σεις, ?σκησε την εξουσ?α με τρ?πο συγκεντρωτικ? και ενδεχομ?νως αυταρχικ?. ?τσι, την 1η Φεβρουαρ?ου 1828, με δι?γγελμ? του, τ?νιζε…

Περισσότερα

Εθνοσυνελεύσεις Συντάγματα (2ο Επεισόδιο)

Οι Εθνοσυνελε?σεις και τα Συντ?γματα Στο 2ο επεισ?διο ταξιδε?ουμε στην Επ?δαυρο, ?που τον Ιανου?ριο του 1822 ψηφ?στηκε το πρ?το ελληνικ? σ?νταγμα – «Προσωριν? Πολ?τευμα της Ελλ?δος». Ακολουθε? το ?στρος, και στη συν?χεια στην Εθνοσυν?λευση της Τροιζ?νας ?που η Γ’ Εθνοσυν?λευση με ψ?φισμ? της εξ?λεξε τον Ιω?ννη Καποδ?στρια «Κυβερν?τη της Ελλ?δος» για επτ? χρ?νια και ψ?φισε το «Πολιτικ?ν Σ?νταγμα της Ελλ?δος» που ?μεινε στην ιστορ?α ως το πιο φιλελε?θερο και δημοκρατικ? σ?νταγμα της εποχ?ς του. Στο Αρχα?ο θ?ατρο του ?ργους το 1829 πραγματοποι?θηκε η Δ’ Εθνοσυν?λευση ?που εγκρ?θηκε η μ?χρι τ?τε…

Περισσότερα

Δημοκρατία κέκληται 1821 – 2021 (1ο Επεισόδιο)

«200 χρ?νια Ιστορ?ας, Εθνικ?ν Συνελε?σεων, Συνταγματικ?ς και Κοινοβουλευτικ?ς Αντιπροσ?πευ­σης» Ο Τηλεοπτικ?ς Σταθμ?ς της Βουλ?ς των Ελλ?νων παρουσι?ζει -για πρ?τη φορ? στην Ελλη­νικ? Τηλε?ραση- ολοκληρωμ?νη την πολιτικ?, Συνταγματικ? και Κοινοβουλευτικ? ιστορ?α της χ?ρας. Πρ?κειται για μια σειρ? ντοκιμαντ?ρ 10 επεισοδ?ων, που φιλοδοξε? να αποτελ?σει αντικε?με­νο γν?σης για ?λους του ?λληνες αλλ? και πολ?τιμο επιστημονικ? υλικ? για κ?θε ενδιαφερ?­μενο. Υπε?θυνος για την επιμ?λεια της ιστορικ?ς καταγραφ?ς των γεγον?των, την αρχειακ? ?ρευνα, την οργ?νωση, τον συντονισμ? και την παρουσ?αση της σειρ?ς ε?ναι ο δημοσιογρ?φος Τ?κης Κ?μπρας. Μ?σα απ? το κ?θε επεισ?διο καταγρ?φεται η…

Περισσότερα

O IΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1936 -1939

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Ισπανικ?ς εμφ?λιος π?λεμος ε?ναι αδιαμφισβ?τητα το μεγαλ?τερο γεγον?ς που σημει?θηκε λ?γο πρ?ν απ? τον δε?τερο Παγκ?σμιο Π?λεμο. Μπορε? κανε?ς να τον χαρακτηρ?σει σαν την αιματηρ? εισαγωγ? του , μ?α > , ?που οι αντ?παλοι των κατοπιν?ν πεδ?ων τ?ν μαχ?ν διαστα?ρωσαν τα ξιφη τους και βολιδοσκ?πησαν τις δυν?μεις τους. Γιατ? ο εμφ?λιος π?λεμος της Ισπαν?ας δεν υπ?ρξε εσωτερικ? και μ?νο υπ?θεση του ισπανικο? λαο?, αλλα ?να τερατ?δες > για τον φασισμ? του Μουσολ?νι και τον Ναζισμ? του Χ?τλερ, ?που εν ψυχρ? και σε β?ρος εν?ς λαο? παθιασμ?νου για ιδ?ες…

Περισσότερα

Γιατί απουσιάζει κάθε μνεία ή αναφορά στη Φιλική Εταιρεία κατά τον απελευθερωτικό αγώνα του 1821

Η αιτ?α που απουσι?ζει κ?θε μνε?α ? αναφορ? στη Φιλικ? Εταιρε?α κατ? τον απελευθερωτικ?  αγ?να του 1821 ?χετε αναρωτηθε? ποτ?, γιατ? δεν γ?νεται αναφορ? στην Φιλικ? Εταιρε?α μετ? το ξ?σπασμα της Ελληνικ?ς επαν?στασης το 1821; Κι ?μως ε?ναι γεγον?ς! Παρακ?τω, θα διαβ?σετε τους λ?γους που υποχρ?ωσε τους ?λληνες, ουσιαστικ? να τους «αποκηρ?ξουν» για να μην προκαλ?σουν την μ?νιν των Ευρωπα?ων για τον αγ?να ανεξαρτησ?ας τους και προς τους οπο?ους ?τειναν χε?ρα φιλ?ας…! Η Φιλικ? Εταιρε?α ιδρ?θηκε μ?σα σε πολ? συγκεκριμ?νες οικονομικ?ς, κοινωνικ?ς και ιδεολογικ?ς συνθ?κες στις αρχ?ς του 19ου αι?να,…

Περισσότερα

Τα παιδιά από τη Βραζιλία

The Boys from Brazil  94 ?νθρωποι πρ?πει να πεθ?νουν για να κρατ?σουν ζωνταν? ?να ?νειρο… ? ?ναν εφι?λτη.   Γρ?φει ο Τ?κης Κ?μπρας ?σως, η καλ?τερη ταιν?α που αναδεικν?ει τις μυστικ?ς επιχειρ?σεις των Ναζ? μετ? τον π?λεμο, που ε?χαν ως στ?χο να «ζωνταν?ψουν» τον Χ?τλερ για να ηγηθε? εν?ς 4ο Ρ?ιχ. Η συγκεκριμ?νη αφορ? ?ναν αξιωματικ? και ιατρ? των SS τον Γιοσεφ Μ?νγκελε, ο οπο?ος ?ταν διαβ?ητος γιατρ?ς του Γ’ Ρ?ιχ καθ?ς και τον Β?κτορ Καπ?σιους, τον φαρμακοποι? του ?ουσβιτς, ο οπο?ος πραγματοπο?ησε φαρμακευτικ? πειρ?ματα σε κρατο?μενους. Στην ταιν?α μεταφερ?μαστε λ?γα χρ?νια…

Περισσότερα

Η Ιστορία της Μελίνας Μερκούρη… Γιαδικιάρογλου !!!

Φανταστε?τε, αν τη δεκαετ?α του 1980, κατηγορο?σε κ?ποιος δημοσ?ως τη Μελ?να Μερκο?ρη, ?τι ε?χε σχ?σεις και υπ?ρξε «σ?ντροφος» μαυραγορ?τη και συνεργ?τη των Ναζ? ! ?τι ο Αρχηγ?ς του Εθνικοσοσιαλιστικο? κ?μματος στην Ελλ?δα ?ταν θε?ος της… Αν ρωτο?σαμε κ?ποιον σ?μερα, θα ?λεγε ?τι ?ταν ηρω?δα της Αντ?στασης…! Π?σο απ?χει η αλ?θεια απ? το ψ?μα; ?χουμε και λ?με λοιπ?ν. Στην πολ? γνωστ? ταιν?α του Αλ?κου Σακελ?ριου «Το ξ?λο βγ?κε απ’ τον παρ?δεισο» η ?τακτη μαθ?τρια Γιαδικι?ρογλου τιμωρε?ται απ? τους καθηγητ?ς της «τρ?γοντας» το ?να χαστο?κι π?σω απ’ τ’ ?λλο. Ωρα?α ταιν?α, αληθοφαν?ς…

Περισσότερα

Γιατί τον Πάπα φυλάσσουν Ελβετοί φρουροί;

Την 22 Ιανουαρ?ου του 1506 οι πρ?τοι 150 Ελβετο? στρατι?τες φτ?νουν στο Βατικαν? για να αποτελ?σουν τη φρουρ? του Π?πα (ελβετικ? φρουρ?). Η Παπικ? Ελβετικ? Φρουρ? (γερμανικ?: Päpstliche Schweizergarde, γαλλικ?: Garde suisse pontificale, ιταλικ?: Guardia Svizzera Pontificia, λατινικ?: Pontificia Cohors Helvetica ? Cohors Pedestris Helvetiorum a Sacra Custodia Pontificis) αποτελε? εξα?ρεση στις ελβετικ?ς αποφ?σεις του 1874 και 1927. Μια μικρ? δ?ναμη διατηρε?ται απ? την Αγ?α ?δρα, η οπο?α ε?ναι υπε?θυνη για την ασφ?λεια του Π?πα, συμπεριλαμβανομ?νης της ασφ?λειας του στο Αποστολικ? Παλ?τι. Η Ελβετικ? Φρουρ? χρησιμε?ει ως ο de facto…

Περισσότερα

Τα μυστικά της κάλπης

Εκλογ?ς, υποψ?φιοι, ψηφοφ?ροι και… κουμπ?ροι. Γρ?φει ο Τ?κης Κ?μπρας Η Πηνελ?πη Δ?λτα περιγρ?φει για τις εκλογ?ς του 1920, κατ? τι οπο?ες ηττ?θηκε ο Ελευθ?ριος Βενιζ?λος: κυρ?ες της υψηλ?ς τ?ξης πανηγ?ριζαν ?ξαλλα, μ?σα σε κλ?μα ?ντονου ερωτισμο?, μαζ? με ανθρ?πους που ο?τε καν θα διανοο?νταν να χαιρετ?σουν τις καθημεριν?ς. Ο Αλ?ξανδρος Παπαδιαμ?ντης, στο δι?γημ? του “Χαλασοχ?ρηδες” που καταγρ?φει τα ?θη των εκλογ?ν της εποχ?ς του, παρουσι?ζει μ?α ιδια?τερα φα?λη εικ?να, καθ?ς και την χρηματικ? κυρ?ως συναλλαγ? μεταξ? ψηφοφ?ρου και κομματ?ρχη. ?ταν κ?ποιος καταψ?φιζε ?ναν υποψ?φιο ?ριχνε ?να σφαιρ?διο στην πλευρ? της…

Περισσότερα

Κωνσταντίνος Γεράκης

Κωνσταντ?νος Γερ?κης Ο Κωνσταντ?νος Γερ?κης ? Κοστ?ντζο Φαλκ?νε ?ταν χαρισματικ?ς τυχοδι?κτης Ελληνικ?ς καταγωγ?ς, ο οπο?ος κατ?φερε να διοριστε? πρωθυπουργ?ς του Σι?μ την περ?οδο 1683 – 1688. Ποιος ?ταν ο Κεφαλλον?της που ξεκ?νησε ?φραγκος απ? το νησ? του για να καταλ?ξει π?μπλουτος και δοξασμ?νος πρωθυπουργ?ς στην Αυλ? του βασιλι? Ναρ?ι; Η μυθιστορηματικ? βιογραφ?α του Κωνσταντ?νου Γερ?κη αναπλ?θει το σκηνικ? του 17ου αι?να σε Ευρ?πη και Ανατολ?. Ο Κωνσταντ?νος Γερ?κης ? Κοστ?ντζο Φαλκ?νε ?ταν ?λληνας πρωθυπουργ?ς του Σι?μ την περ?οδο 1683 – 1688. Γενν?θηκε στην Κεφαλλονι? το 1647 , ο πατ?ρας του…

Περισσότερα

ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΦΟΣ

Θρακ?ν Πολιτισμ?ς Γι?ννης Μητρ?κας* Ε?ναι Θρ?ξ Ο ?ρχων Μα?στωρ της Αγ?ας του Χριστο? Μεγ?λης Εκκλησ?ας, εκλεκτ?ς Θρακι?της ζωγρ?φος και αγιογρ?φος κ. Ιω?ννης Μητρ?κας, αποτελε? σπουδα?ο πολιτισμικ? κεφ?λαιο για τη Θρ?κη, για τη νεοελληνικ? τ?χνη και για το Γ?νος μας. Το αποδεικν?ει αυτ? το ?ργο του.   Γρ?φει ο Τ?κης Κ?μπρας Δεκ?χρονο παιδ? αρρ?στησε, ?τσι βρ?θηκε για μεγ?λα χρονικ? διαστ?ματα στο Νοσοκομε?ο Αλεξανδρο?πολης. Οι ασθενε?ς τον αντιμετ?πιζαν ως το παιδ? για τα θελ?ματα τους και ?χι ως ασθεν?. Για να ξεφ?γει απ? τον ψυχολογικ? λαβ?ρινθο κρυβ?ταν κ?τω απ? την κουβ?ρτα του…

Περισσότερα

Oι μούμιες των επιδημιών ξυπνάνε

Γρ?φει ο CHRISTOPHE COUREAU ΑΥΤΗ ε?ναι η πρ?βλεψη δ?ο Γ?λλων επιστημ?νων που εξ?δωσαν το 1995 μια εργασ?α με τον τ?τλο «Οι επιδημ?ες στην παγκ?σμια ιστορ?α». Σ?μερα η πρ?βλεψη αυτ? επαληθε?θηκε. Στα μ?σα Μαρτ?ου 2003, περ?που τρι?ντα κρο?σματα ?τυπης πνευμον?ας, που ονομ?σθηκε ?κτοτε οξ? Πνευμονικ? Σ?νδρομο, ε?χαν διαγνωσθε? στο γαλλικ? νοσοκομε?ο του Αν?ι στο Βιετν?μ, κυρ?ως μεταξ? του νοσηλευτικο? προσωπικο?. Μια επιδημιολογικ? ?ρευνα, που ?γινε αμ?σως επ? τ?που, μας επ?τρεψε να φθ?σουμε ως την πηγ?. Στις 26 Φεβρουαρ?ου ?νας νοσηλευ?μενος, που παρουσ?αζε τα ?δια συμπτ?ματα και προερχ?ταν απ? την Κ?να, ταξ?δεψε…

Περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

Η τ?ταρτη σταυροφορ?α ξεκ?νησε με πρωτοβουλ?α του Π?πα Ιννοκ?ντιου Γ? το 1201 για την κατ?ληψη των Αγ?ων Τ?πων που κατε?χαν οι Μουσουλμ?νοι. Μ?σα απ? δι?φορες καταστ?σεις και διεργασ?ες, η σταυροφορ?α παρ?κκλινε του στ?χου της και ολοκληρ?θηκε το 1204 με την κατ?ληψη της Κωνσταντινο?πολης και την προσωριν? κατ?λυση της Βυζαντιν?ς Αυτοκρατορ?ας. ?να απ? τα πιο ακανθ?δη ζητ?ματα της μεσαιωνικ?ς ιστορ?ας για το οπο?ο μ?χρι σ?μερα κατατ?θενται ?ντονες απ?ψεις υποθ?σεις και ερμηνε?ες απ? τους σπουδαι?τερους βυζαντινολ?γους και μεσαιωνολ?γους, ε?ναι η αναζ?τηση των ευθυν?ν για αυτ? τη δραματικ? της κατ?ληξη. (Τσιρπανλ?ς 2008:21) Η…

Περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1815-1848. ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

? πρ?ιμος 19ος αι?νας σηματοδοτε?ται απ? την κατ?ρρευση της Γαλλικ?ς Επαν?στασης και το τ?λος της Ναπολε?ντειας κυριαρχ?ας στην Ευρ?πη. Μετ? την ?ττα του Ναπολ?οντα το 1814, οι ευρωπα?κ?ς δυν?μεις επαν?φεραν το Παλαι? καθεστ?ς και επ?βαλαν την αρχ? της Νομιμ?τητας, μ?σα απ? τις διαδικασ?ες του Συνεδρ?ου της Βι?ννης. «Το συν?δριο της Βι?ννης το 1815, επεδ?ωξε να σταματ?σει τις αναταραχ?ς που προκ?λεσε η Επαν?σταση και οι ναπολε?ντειες κατακτ?σεις. Ταυτ?χρονα επικ?ρωσε ορισμ?νες συνοριακ?ς τροποποι?σεις και κ?ποιες πολιτικ?ς αλλαγ?ς που ε?χαν επ?λθει κατ? την δι?ρκεια του προηγο?μενου αι?να». .(Jerzy W. Borejsza στο Αρβελ?ρ-Aymard 2003:207)…

Περισσότερα

Εντεκάχρονοι Ήρωες

Οι… μικρ?τεροι υπαξιωματικο? στον κ?σμο Δεκαν?ας Αναστ?σιος Χαραλαμπ?πουλος ετ?ν 11: Ο νε?τερος ?λληνας στρατι?της το 1940! Δεκαν?ας Γερ?σιμος Ραφτ?πουλος ετ?ν 12: Ο νε?τερος ?λληνας  στρατι?της στους Βαλκανικο?ς πολ?μους. Πολλο?ς ?ρωες αξ?ζει να τους γνωρ?ζουμε και να τους τοποθετο?με στη θ?ση που τους αξ?ζει στην ιστορ?α μας. Κ?ποιοι ?μως, ?γνωστοι οι περισσ?τεροι, πρ?πει να μπουν επικεφαλ?ς του π?νθεον των ηρ?ων. ?χι β?βαια ?τι ο ηρωισμ?ς ζυγ?ζεται, αλλ? υπ?ρχει και η… ηλικιακ? διαφορ? !! Φανταστε?τε λοιπ?ν ?να εντεκ?χρονο να πολεμ?ει στην πρ?τη γραμμ?. ? καλ?τερα μην το φανταστε?τε γιατ? πρ?κειται για πραγματικ?…

Περισσότερα