Εντεκάχρονοι Ήρωες

Οι… μικρ?τεροι υπαξιωματικο? στον κ?σμο Δεκαν?ας Αναστ?σιος Χαραλαμπ?πουλος ετ?ν 11: Ο νε?τερος ?λληνας στρατι?της το 1940! Δεκαν?ας Γερ?σιμος Ραφτ?πουλος ετ?ν 12: Ο νε?τερος ?λληνας  στρατι?της στους Βαλκανικο?ς πολ?μους. Πολλο?ς ?ρωες αξ?ζει να τους γνωρ?ζουμε και να τους τοποθετο?με στη θ?ση που τους αξ?ζει στην ιστορ?α μας. Κ?ποιοι ?μως, ?γνωστοι οι περισσ?τεροι, πρ?πει να μπουν επικεφαλ?ς του π?νθεον των ηρ?ων. ?χι β?βαια ?τι ο ηρωισμ?ς ζυγ?ζεται, αλλ? υπ?ρχει και η… ηλικιακ? διαφορ? !! Φανταστε?τε λοιπ?ν ?να εντεκ?χρονο να πολεμ?ει στην πρ?τη γραμμ?. ? καλ?τερα μην το φανταστε?τε γιατ? πρ?κειται για πραγματικ?…

Περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1929, Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1929 Μ?χρι το 1914 η λειτουργ?α του συστ?ματος του χρυσο? καν?να, αποτ?λεσε κομβικ? σημε?ο για τη διεθν? ισορροπ?α αλλ? και δε?κτη υγε?ας για τις ανεπτυγμ?νες ευρωπα?κ?ς οικονομ?ες που τον υιοθ?τησαν. Ο χρυσ?ς καν?νας αφορο?σε την ελε?θερη μετατρεψιμ?τητα κ?θε νομ?σματος σε χρυσ? και την ελε?θερη εισαγωγ? και εξαγωγ? συναλλ?γματος στις κρατικ?ς επικρ?τειες. (Μπρ?γιαννη 2008:125) Μετ? τον Α’ Παγκ?σμιο Π?λεμο η πραγματικ? αξ?α, δηλαδ? η αγοραστικ? δ?ναμη ?λων των ευρωπα?κ?ν νομισμ?των μει?θηκε με τρ?πο μη ενια?ο, μεταβ?λλοντας τη μεταξ? τους ισοτιμ?α. (Landes 2003:393) Το κραχ…

Περισσότερα

Δημοτικό, λαϊκό, επαναστατικό τραγούδι το 1821

Πως διεσ?θη το Δημοτικ?, λα?κ?, επαναστατικ? τραγο?δι του 1821, και μ?σα απ? αυτ? η Ιστορ?α μας. Η 25η Μαρτ?ου, ορ?στηκε επισ?μως ως εθνικ? εορτ? για την επ?τειο της ?ναρξης της Επαν?στασης, με το βασιλικ? δι?ταγμα 980 του ?θωνα στις 15 Μαρτ?ου του 1838,. του συγγραφ?α – λαογρ?φου, κ. Γι?ργου Λεκ?κη Πως ?μως μ?θαμε την ιστορ?α, πως ?γινε γνωστ?, γνωρ?ζουμε ακ?μα και σ?μερα ?λες τις πτυχ?ς της; διδ?σκονται ?λα ?σα συν?βησαν τ?τε; Σ?γουρα κ?ποια μεγ?λα γεγον?τα καταγρ?φηκαν απ? τους ελ?χιστους που γν?ριζαν γραφ? και αν?γνωση, απ? τις περιγραφ?ς Πρεσβευτ?ν προς τις…

Περισσότερα

Οι απόρρητες εκθέσεις Παπάγου προς Μεταξά λίγο πριν το «ΟΧΙ»

Ο αιφνιδιασμ?ς της κυβ?ρνησης Μεταξ? απ? την ιταλικ? επ?θεση εναντ?ον της Ελλ?δας τον Οκτ?βριο του 1940 ε?ναι ?νας απ? εκε?νους τους μ?θους που η ιστορικ? ?ρευνα σταδιακ? διαλ?ει. Ε?ναι προφαν?ς, για ?ποιον ερευν? τις διπλωματικ?ς και στρατιωτικ?ς κιν?σεις του Μεταξ? κατ? τα δ?ο τελευτα?α χρ?νια του μεσοπολ?μου, πως η επ?σημη στ?ση ουδετερ?τητας της Ελλ?δας απ?ναντι στον Αξονα και τη Μ. Βρεταν?α δεν ?ταν τ?ποτε ?λλο παρ? μια επ?σημη κ?λυψη για την προετοιμασ?α της Ελλ?δας εν?ψει της συμμετοχ?ς της στον π?λεμο στο πλευρ? των συμμ?χων. Η βιβλιογραφ?α ?χει αρχ?σει ?δη να…

Περισσότερα

Ο τορπιλισμός της «Έλλης» στην Τήνο (15 Αυγούστου 1940)

Αν?μερα τον Δεκαπεντα?γουστο του 1940 η Ελλ?δα συγκλον?ζεται απ? μ?α απρ?κλητη επ?θεση της φασιστικ?ς Ιταλ?ας. Τον Α?γουστο του 1940, η Γερμαν?α ε?χε θ?σει ?δη υπ? τον ?λεγχ? της το μεγαλ?τερο μ?ρος της Ευρ?πης και η Luftwaffe βομβ?ρδιζε ανηλε?ς την τελευτα?α εστ?α αντ?στασης που ε?χε απομε?νει στις Βρετανικ?ς Ν?σους. Παρ?λληλα, ο Χ?τλερ κατ?στρωνε το πλ?ον μεγαλεπ?βολο απ? τα σχ?δι? του – την εισβολ? στη Σοβιετικ? ?νωση. Το φασιστικ? καθεστ?ς της Ιταλ?ας ?μως δεν ε?χε αν?λογες επιτυχ?ες να επιδε?ξει. Ο Μουσολ?νι χρειαζ?ταν επειγ?ντως μια γρ?γορη και αποφασιστικ? ν?κη, ?στε να ενισχ?σει το…

Περισσότερα

Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος

Στις 28 Ιουν?ου του 1914, ?νας Σ?ρβος φοιτητ?ς δολοφ?νησε τον δι?δοχο του θρ?νου της Αυστρ?ας και τη σ?ζυγ? του, στο Σερ?γεβο. Αμ?σως, η Αυστροουγγαρ?α κ?ρυξε π?λεμο στη Σερβ?α. Ο Πρ?τος Παγκ?σμιος Π?λεμος ?γινε γνωστ?ς και ως Μεγ?λος Π?λεμος, καθ?ς ?ταν η πρ?τη γενικευμ?νη πολεμικ? σ?γκρουση στην οπο?α π?ραν μ?ρος ?λες οι Ευρωπα?κ?ς Δυν?μεις, αλλ? και οι Ηνωμ?νες Πολιτε?ες της Αμερικ?ς. ?ταν η πρ?τη φορ? που η ανθρωπ?τητα ?ζησε μ?α τ?σο διευρυμ?νη σ?γκρουση που κ?στισε περισσ?τερες απ? 18 εκατομμ?ρια ζω?ς! Τι ?ταν αυτ? που πυροδ?τησε ?ναν τ?σο καταστροφικ? π?λεμο που κρ?τησε…

Περισσότερα

Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος 1940-41

H Ιταλ?α κηρ?σσει π?λεμο και προσβ?λλει τα απ? Αλβαν?ας σ?νορα της Ελλ?δας. Συν?ντηση Χ?τλερ – Μουσσολ?νι στη Φλωρεντ?α, τοπικ? ?ρα 11.00. “Φ?ρερ, προελα?νουμε..” ?ταν τα πρ?τα λ?για του Μουσσολ?νι. Ο ελληνο?ταλικ?ς π?λεμος του 1940 ?ταν η πολεμικ? σ?γκρουση μεταξ? Ελλ?δας και Ιταλ?ας, η οπο?α δι?ρκεσε απ? τις 28 Οκτωβρ?ου 1940 μ?χρι τις 23 Απριλ?ου 1941. Επ?σημη ?ναρξη του Πολ?μου θεωρε?ται η «επ?δοση του τελεσιγρ?φου», εν? μετ? τις 6 Απριλ?ου 1941, με την επ?μβαση των Γερμαν?ν, συνεχ?στηκε ως ελληνοιταλικογερμανικ?ς π?λεμος. Ο π?λεμος αυτ?ς ?ταν το αποτ?λεσμα της επεκτατικ?ς πολιτικ?ς του φασιστικο?…

Περισσότερα

Η μεγάλη ναυμαχία της Έλλης και η σημαντικότερη ήττα του Τουρκικού στόλου στον Α΄ Βαλκανικό πόλεμο. 3 Δεκεμβρίου 1912

Η ναυμαχ?α της ?λλης στις 3 Δεκεμβρ?ου 1912, ?ταν η πρ?τη απ? τις δ?ο κορυφα?ες μ?χες μεταξ? του Ελληνικο? Πολεμικο? Ναυτικο? και του Οθωμανικο? Στ?λου κατ? τον Α’ Βαλκανικ? Π?λεμο και πραγματοποι?θηκε στην ?ξοδο των στεν?ν των Δαρδανελλ?ων (? Ελλησπ?ντου). Η ναυμαχ?α ?ληξε με τη ν?κη του ελληνικο? στ?λου και τον εγκλεισμ? του οθωμανικο? εντ?ς των στεν?ν. Πριν την ναυμαχ?α Τους πρ?τους μ?νες του π?λεμου ο τουρκικ?ς στ?λος υπ? την διο?κηση του να?αρχου Ραμ?ζ Μπ?η παρ?μεινε προστατευμ?νος στα στεν? των Δαρδανελ?ων (στο να?σταθμο Ναγαρ?), χωρ?ς να επιχειρ?σει ?ξοδο στο Αιγα?ο.…

Περισσότερα

Η «Μάχη της Πίνδου» στη Βουλή των Ελλήνων

Ευρισκ?μενος κανε?ς στο περ?φημο Περιστ?λιο της Βουλ?ς των Ελλ?νων, σ?γουρα ?χει κατ? νου τις πολιτικ?ς – και παραπολιτικ?ς – συζητ?σεις, τα σχ?λια και τα «πηγαδ?κια» στο περιθ?ριο των συνεδρι?σεων του Κοινοβουλ?ου. Κι ?μως, στο χ?ρο αυτ? μπορε? κανε?ς, σηκ?νοντας απλ?ς τα μ?τια του, να αντικρ?σει μ?α μ?χη ?χι κομματικ?, αλλ? εθνικ?, μ?α μ?χη για την ελευθερ?α, τη Μ?χη της Π?νδου. Αναφερ?μαστε βεβα?ως στο περ?φημο γλυπτ? του Χρ?στου Καπρ?λου.    Το Μνημε?ο της Μ?χης της Π?νδου ε?ναι απ? τα πιο σημαντικ? ?ργα της σ?γχρονης παγκ?σμιας γλυπτικ?ς για το πνε?μα που εκφρ?ζει, το…

Περισσότερα

Μονομάχος πριν από 1.800 χρόνια καταγγέλλει τον διαιτητή του…

Μια ζω? ?χουμε πρ?βλημα με την διαιτησ?α στην Ελλ?δα!! Παρ?πονα απ? τη διαιτησ?α ε?χε ?νας μονομ?χος, πριν απ? 1.800 χρ?νια, ?πως μαρτυρ? η επιτ?μβια στ?λη που κατ?ρθωσε να αποκρυπτογραφ?σει ο καθηγητ?ς του Πανεπιστημ?ου Μπροκ του Καναδ?, Μ?ικλ Κ?ρτερ. Η φιγο?ρα που εμφαν?ζεται ?ρθια στην επιτ?μβια στ?λη, κρατ?ντας σπαθι? και στα δυο του χ?ρια, ε?ναι ο Δι?δορος, ο αδικημ?νος μονομ?χος της περ?πτωσ?ς μας. Η επιτ?μβια στ?λη αυτ? ?φτασε ως δωρε? στο Μουσε?ο Musee du Cinquanternaire στις Βρυξ?λλες του Βελγ?ου, λ?γο πριν το ξ?σπασμα του Α’ Παγκοσμ?ου Πολ?μου. Το αν?γλυφο δε?χνει ?ναν…

Περισσότερα

Μια άλλη άποψη για την δολοφονία Καποδίστρια

Επιτρ?ψτε μου, ως εισαγωγ? να αναφερθ? δι’ ολ?γoν, στην προσπ?θεια «συγκεντρ?σεως στην Κ?ρκυρα, των, αν? τον κ?σμο, καταλο?πων των Αρχε?ων που αναφ?ρονται στον Ιω?ννη Καποδ?στρια και την «Ι?νιο Πολιτε?α» 1ον. Γ?νεται φανερ? πως, στοιχε?α για τον Μεγ?λο αυτ?ν ?λληνα, υπ?ρχουν διεσπαρμ?να σε ?λον, σχεδ?ν, τον κ?σμο και αυτ? ε?ναι ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ, της τεραστ?ας «εμβελε?ας» Του ανδρ?ς. 2ον. Γ?νεται λ?γος περ? «καταλο?πων» Αρχε?ων, πρ?γμα που σημα?νει πως δεν θεωρε?ται πιθαν? η ανε?ρεσις ολοκληρωμ?νων Αρχε?ων. Και αυτ? ε?ναι, μ?λλον, β?βαιο, δεδομ?νου πως μ?σα στον Ελλαδικ? χ?ρο, ε?ναι γνωστ?ν πως στοιχε?α, ?γγραφα, «ντοκουμ?ντα»…

Περισσότερα

Ιωάννης Καποδίστριας (1776 – 1831)

Ε?ναι ο πρ?τος κυβερν?της του νεοελληνικο? κρ?τους (1828-31). Γενν?θηκε στην Κ?ρκυρα στις 11 Φεβρουαρ?ου 1776 την περ?οδο της Ενετοκρατ?ας και ?ταν γιος του Κ?μη Αντων?ου-Μ?ριου Καποδ?στρια. Η οικογ?νει? του, που καταγ?ταν απ? τη δαλματικ? π?λη Κ?πο ντ’ ?στρια (το σημεριν? Κ?περ της Σλοβεν?ας) και τα μ?λη της ε?χαν π?ρει τον τ?τλο του Κ?μη (τον οπο?ο αναγν?ρισαν αργ?τερα κι οι Ενετο? κυρ?αρχοι της Επταν?σου) απ? τον Δο?κα της Σαβο?ας Κ?ρολο Εμμανου?λ τον Β’, μετο?κησε οριστικ? στην Κ?ρκυρα περ?που στα τ?λη του 15ου αι?να. Ο τ?τλος μπ?κε στη «Χρυσ? Β?βλο» (Libro d’ Oro) των ευγεν?ν της Κ?ρκυρας…

Περισσότερα

Η Είσοδος της Ελλάδος στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο

Στις 28 Ιουν?ου του 1914 ο Αρχιδο?κας της Αυστρ?ας Φραγκ?σκος Φερδιν?νδος δολοφονε?ται στο Σερ?γεβο απ? το Σ?ρβο φοιτητ? Γκαβρ?λο Πρ?ντσιπ, εν?ργεια που ?γινε η αφορμ? για την ?ναρξη του Α? Παγκ?σμιου Πολ?μου. Ο Πρ?τος Παγκ?σμιος Π?λεμος ?γινε γνωστ?ς και ως Μεγ?λος Π?λεμος, καθ?ς ?ταν η πρ?τη γενικευμ?νη πολεμικ? σ?γκρουση στην οπο?α π?ραν μ?ρος ?λες οι Ευρωπα?κ?ς Δυν?μεις, αλλ? και οι Ηνωμ?νες Πολιτε?ες της Αμερικ?ς. ?ταν η πρ?τη φορ? που η ανθρωπ?τητα ?ζησε μ?α τ?σο διευρυμ?νη σ?γκρουση που κ?στισε περισσ?τερες απ? 18 εκατομμ?ρια ζω?ς! Τι ?ταν αυτ? που πυροδ?τησε ?ναν τ?σο…

Περισσότερα

Εθνικός Διχασμός και διεθνές περιβάλλον

100 Χρ?νια απ? τον Εθνικ? Διχασμ? Εθνικ?ς Διχασμ?ς και διεθν?ς περιβ?λλον. Οι συνταγματικ?ς διαστ?σεις του Α? Εθνικο? Διχασμο?. Οι πολιτικ?ς, πολιτειακ?ς, κοινωνικ?ς διαστ?σεις των γεγον?των και οι μεταγεν?στερες επιδρ?σεις. ?ργος, πρακτικ? διημερ?δας, 7-8 Νοεμβρ?ου, 2015. Εθνικ?ς Διχασμ?ς και διεθν?ς περιβ?λλον. Ευ?νθης Χατζηβασιλε?ου* στο: 1915 – 2015: 100 Χρ?νια απ? τον Εθνικ? Διχασμ? – Οι πολιτικ?ς, πολιτειακ?ς, κοινωνικ?ς διαστ?σεις των γεγον?των και οι μεταγεν?στερες επιδρ?σεις. ?ργος, πρακτικ? διημερ?δας, 7- 8 Νοεμβρ?ου, 2015. Στο ?ρθρο αυτ? εξετ?ζεται η επιρρο? της διεθνο?ς συγκυρ?ας, που επ?τεινε δραματικ? την εσωτερικ? ελληνικ? σ?γκρουση και συν?βαλε καθοριστικ? ?στε να λ?βει…

Περισσότερα

Ο Αντρία της Ερήμου

«Ο Αντρ?α της Ερ?μου»: Η απ?στευτη ιστορ?α του Κρητικο? που ?οπλος αιχμαλ?τισε ?να σ?νταγμα Ιταλ?ν Το 1950, λ?γα χρ?νια μετ? το τ?λος του Β’ Παγκοσμ?ου Πολ?μου, το υπουργε?ο Στρατιωτικ?ν της Μεγ?λης Βρεταν?ας ?κανε μια μικρ? δι?ρθωση στους επιτελικο?ς του χ?ρτες. Στο φ?λλο για την ?ρημο Σαχ?ρα πρ?σθεσε μια μικρ? κουκκ?δα. Μια κουκκ?δα με την επιγραφ? «Μπ?ρα Αντρ?α», που στα αραβικ? σημα?νει το «βουν? του Αντρ?α»… Τα Μετ?χια Φρατζεσκιαν? ε?ναι ?να μικρ? υπ?ροχο γραφικ? χωρι? 12 χιλι?μετρα νοτιοδυτικ? απ? το Ρ?θυμνο. Ζωσμ?νο απ? ελι?ς και αμπ?λια, αν?μεσα σε ψηλ? βουν? και…

Περισσότερα

Τα έντυπα της επανάστασης

Η γρ?γορη εξ?πλωση της  ελληνικ?ς επαν?στασης του 1821 ε?χε ως ?μεση συν?πεια την απ?τομη διακοπ? της κυκλοφορ?ας των λεγομ?νων προεπαναστατικ?ν εντ?πων, για τα οπο?α ?χουμε αναφερθε? σε προηγο?μενο ?ρθρο μας.  Εξα?ρεση αποτ?λεσε το  περιοδικ? «Λ?γιος Ερμ?ς» το οπο?ο ?κλεισε για διαφορετικο?ς λ?γους. Συγκεκριμ?να μ?λις ο εκδ?της του Κωνσταντ?νος Κοκκιν?κης, δημοσ?ευσε το κε?μενο του αφορισμο? του Πατρι?ρχη Γρηγορ?ου Ε’, ως παρ?ρτημα στο τε?χος της 1ης Μα?ου 1821 και μ?λιστα με τον προκλητικ? τ?τλο «Επαρακαλ?σθην να δεχθ?» – που σ?μαινε ?τι υποχρε?θηκα να δεχθ? – αυτ? επ?συρε την μ?νι των αυστριακ?ν αρχ?ν,…

Περισσότερα

ΑΛΦΡΕΔΟΣ: Ο άγνωστος βασιλιάς των Ελλήνων

Ο Αλφρ?δος, δευτερ?τοκος γι?ς της Βασ?λισσας Βικτωρ?ας και μετ?πειτα Δο?κας του Edinburgh, υπ?ρξε ο μοναδικ?ς μον?ρχης που, μετ? την ?ξωση του ?θωνα και πριν απ? την αν?ρρηση στο θρ?νο του Γεωργ?ου Α?, εκλ?χθηκε πανηγυρικ? και απευθε?ας απ? το λα?  βασιλι?ς των Ελλ?νων. Η ματα?ωση, ωστ?σο, την εκλογ?ς του αποκ?λυψε για μια ακ?μη φορ? τον ανταγωνισμ? και τους απ?τερους στ?χους της πολιτικ?ς των Μεγ?λων Δυν?μεων. Ι. Οι Μεγ?λες Δυν?μεις Η πολιτικ?, την οπο?α ακολο?θησαν οι Μεγ?λες Δυν?μεις μετ? την ?ξωση του ?θωνα τον Οκτ?βριο του 1862, κιν?θηκε αν?μεσα σε δ?ο ?ξονες:…

Περισσότερα

Δάνεια από το 1824

Το Φεβρου?ριο του  1836 η κυβ?ρνηση ?πρεπε να «λειτουργ?σει» με γν?μονα την ?δρυση και ?χι την επαν?δρυση του νε?τευκτου τ?τε Ελληνικο? κρ?τους. ?λλωστε… ε?χε τα χρ?ματα τα οπο?α ?ρεαν απ? τους δανεισμο?ς οι οπο?οι ε?χαν ξεκιν?σει νωρ?ς, απ?  το 1824…!!! Απ? τ?τε ως σ?μερα δεν ?λλαξε τ?ποτα. Το χαρακτηριστικ? ?λων αυτ?ν των δανειοληψει?ν ε?ναι η κακ? χρ?ση, η αλ?γιστη σπατ?λη και κατ?χρηση του δημ?σιου χρ?ματος. Το αποτ?λεσμα ?ταν να φ?ρουν την Ελλ?δα σε σημε?ο να μην μπορε? πλ?ον να ανταπεξ?λθει στις υποχρε?σεις της. Η Ελλ?δα ε?ναι ?να κρ?τος «δανειογεν?ς» πριν…

Περισσότερα

Το 1924 ανακηρύχθηκε η πρώτη Ελληνική Δημοκρατία

Η 25η Μαρτ?ου, εκτ?ς απ? την θρησκευτικ? και εθνικ? της δι?σταση με την εορτ? του Ευαγγελισμο? και την επ?τειο της Εθνεγερσ?ας του 1821, στην σ?γχρονη πολιτικ? ιστορ?α της Ελλ?δας, ?χει περ?οπτη θ?ση, καθ?ς ε?ναι η ημ?ρα, που το 1924, ανακηρ?χθηκε η πρ?τη Ελληνικ? Δημοκρατ?α. Το αποτυχημ?νο κ?νημα του 1923, αλλ? και οι συσσωρευμ?νες συν?πειες του Διχασμο?, οδ?γησαν σε ατελε?τητη σειρ? παλλα?κ?ν αιτημ?των για την ανακ?ρυξη της Αβασ?λευτης Δημοκρατ?ας. Οι εκλογ?ς που διεξ?χθησαν με την αποχ? πολλ?ν κομμ?των, αν?δειξαν νικητ?ς τους Φιλελε?θερους του Βενιζ?λου με 250 ?δρες, ?ναντι 120 εδρ?ν της…

Περισσότερα

Το πρώτο Σύνταγμα Της Ελλάδος

Το Σ?νταγμα της Ελλ?δας ε?ναι ο θεμελι?δης ν?μος επ?νω στον οπο?ο βασ?ζεται η διαμ?ρφωση ολ?κληρης της νομοθεσ?ας της Ελλ?δας ?σον αφορ? τα δικαι?ματα και υποχρε?σεις του πολ?τη, την οργ?νωση και βασικο?ς καν?νες λειτουργ?ας του ελληνικο? κρ?τους και των θεσμ?ν. Μετ? την Ελληνικ? Επαν?σταση του 1821 δημιουργ?θηκαν δι?φορα βραχ?βια συντ?γματα που δεν ευδοκ?μησαν ε?τε λ?γω των αδυναμι?ν τους ε?τε λ?γω της εσωτερικ?ς διαμ?χης μεταξ? των πολιτικ?ν. Πρ?το σ?νταγμα ?ταν αυτ? που ψηφ?στηκε απ? την Α’ Εθνοσυν?λευση στις 1 Ιανουαρ?ου 1822 στην Επ?δαυρο με ονομασ?α «Προσωριν?ν Πολ?τευμα της Ελλ?δος» και αναθεωρ?θηκε το 1823 απ? την Β’ Εθνοσυν?λευση στο ?στρος με τον «Ν?μο της Επιδα?ρου». Η Γ’…

Περισσότερα