Πηνελόπη Δέλτα, Παύλος Μελάς: Mια βόλτα δύο ιστορίες

Απ? τον μεγαλ?τερο ποταμ? της Αττικ?ς, Κηφισ?, και απ? την Π?ρνηθα μ?χρι το ?ρος Πεντελικ?, απλ?νεται ο ιστορικ?ς συνοικισμ?ς της Κηφισι?ς. To ?νομ? της αρχαι?τατο, προ?ρχεται απ? τον Κηφισ? ποταμ? (και ?χι απ? την παραφθορ? της ?κφρασης “Εκε? φυσ?” – “Κε? Φυσ?” – “Κηφισ?” – “Κηφισι?”). ?ταν μια απ? τις 12 αρχα?ες π?λεις της Αττικ?ς, σ?μφωνα με τη διοικητικ? δια?ρεση του Κλεισθ?νους, και δ?μος της Ερεχθη?δος φυλ?ς. Οικοδομημ?νη σε πευκ?φυτη πεδι?δα και περιοχ? με δροσερ? και υγι?ς κλ?μα, ξακουστ? για τα πολυτελ? αρχοντικ? της, συνδυ?ζει τις φιλ?συχες γειτονι?ς της με την…

Περισσότερα

Ο Αντρία της Ερήμου

«Ο Αντρ?α της Ερ?μου»: Η απ?στευτη ιστορ?α του Κρητικο? που ?οπλος αιχμαλ?τισε ?να σ?νταγμα Ιταλ?ν Το 1950, λ?γα χρ?νια μετ? το τ?λος του Β’ Παγκοσμ?ου Πολ?μου, το υπουργε?ο Στρατιωτικ?ν της Μεγ?λης Βρεταν?ας ?κανε μια μικρ? δι?ρθωση στους επιτελικο?ς του χ?ρτες. Στο φ?λλο για την ?ρημο Σαχ?ρα πρ?σθεσε μια μικρ? κουκκ?δα. Μια κουκκ?δα με την επιγραφ? «Μπ?ρα Αντρ?α», που στα αραβικ? σημα?νει το «βουν? του Αντρ?α»… Τα Μετ?χια Φρατζεσκιαν? ε?ναι ?να μικρ? υπ?ροχο γραφικ? χωρι? 12 χιλι?μετρα νοτιοδυτικ? απ? το Ρ?θυμνο. Ζωσμ?νο απ? ελι?ς και αμπ?λια, αν?μεσα σε ψηλ? βουν? και…

Περισσότερα

Το κρυμμένο μυστικό των γυναικείων αγώνων στην αρχαία Ολυμπία

Α?γουστος μ?νας ?ταν και δεν χρειαζ?τανε στ?γη. Το δ?σος της Ολυμπ?ας γ?μιζε επισκ?πτες, που κοιμ?τανε στο ?παιθρο με συντροφι? το φεγγ?ρι. Η κοιλ?δα του Αλφειο? ?ταν το ξενοδοχε?ο τους. Εχθρο? και φ?λοι της ?ρα εκε?νη ?ταν ?λοι φ?λοι… Αρχιτ?κτονας του ναο? του Δ?α ?ταν ο Λ?βωνας απ? την Ηλε?α. Γλ?πτης του χρυσελεφ?ντινου αγ?λματος ?ταν ο Φειδ?ας. Στην 83η Ολυμπι?δα 448 π.χ. παραβρ?θηκαν και οι προσωκρατικο? φιλ?σοφοι Αναξαγ?ρας απ? την Ιων?α με τον μαθητ? του Κ?μωνα και ο Εμπεδοκλ?ς απ? τον Ακρ?γαντα της Σικελ?ας με το μαθητ? του Γοργ?α. Ο Διαγ?ρας…

Περισσότερα

Τα έντυπα της επανάστασης

Η γρ?γορη εξ?πλωση της  ελληνικ?ς επαν?στασης του 1821 ε?χε ως ?μεση συν?πεια την απ?τομη διακοπ? της κυκλοφορ?ας των λεγομ?νων προεπαναστατικ?ν εντ?πων, για τα οπο?α ?χουμε αναφερθε? σε προηγο?μενο ?ρθρο μας.  Εξα?ρεση αποτ?λεσε το  περιοδικ? «Λ?γιος Ερμ?ς» το οπο?ο ?κλεισε για διαφορετικο?ς λ?γους. Συγκεκριμ?να μ?λις ο εκδ?της του Κωνσταντ?νος Κοκκιν?κης, δημοσ?ευσε το κε?μενο του αφορισμο? του Πατρι?ρχη Γρηγορ?ου Ε’, ως παρ?ρτημα στο τε?χος της 1ης Μα?ου 1821 και μ?λιστα με τον προκλητικ? τ?τλο «Επαρακαλ?σθην να δεχθ?» – που σ?μαινε ?τι υποχρε?θηκα να δεχθ? – αυτ? επ?συρε την μ?νι των αυστριακ?ν αρχ?ν,…

Περισσότερα