Δεν ξεχνώ

Δεν θα ξεχ?σω ποτ?, ?ταν την πρ?τη φορ? επισκεπτ?μενος την Κ?προ, παραβρ?θηκα και παρακολο?θησα τις εκδηλ?σεις για την εισβολ? των Το?ρκων. Δεν θα ξεχ?σω πολλ? απ? τ?τε και κυρ?ως εκε?νη την εικ?να ?που μαυροντυμ?νες γυνα?κες  στ?κονταν ακ?νητες, καμπουριασμ?νες απ? το π?ρασμα του χρ?νου επ?νω στα ταλαιπωρημ?να σ?ματ? τους, να κρατο?ν σαν ?γιο εικ?νισμα τη φωτογραφ?α του αγνοο?μενου γιο? αδελφο?, πατ?ρα τους! Χωρ?ς δ?κρυα…ε?χαν στερ?ψει ?λλωστε…! Δεν θα ξεχ?σω ?μως ΠΟΤΕ, μια απ? τις χαροκαμ?νες μαυροντυμ?νες μ?νες, δ?πλα μου, να κρατ?ει δυο φωτογραφ?ες νεαρ?ν ?νστολων στρατιωτ?ν… ?σκυψα, και τη ρ?τησα βαθ?τατα…

Περισσότερα