Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΛΑΖΑΡΩΝ

Με την ονομασ?α «Βουλ? των Λαζ?ρων» φ?ρεται σκωπτικ? στη νε?τερη ελληνικ? ιστορ?α το Σ?μα της Βουλ?ς των Ελλ?νων που σχηματ?σθηκε παρ?τυπα τον Ιο?λιο του 1917 με δι?ταγμα που προ?θησε ο Ελευθ?ριος Βενιζ?λος, με το οπο?ο επαν?φερε, «νεκραν?στησε» ?πως ?λεγαν τ?τε, προηγο?μενη Βουλ?, του 1915, που ε?χε ?δη πα?σει να υφ?σταται. Συσχετιζ?μενη η πρ?ξη αυτ? με την ευαγγελικ? περικοπ? περ? της νεκραν?στασης του Λαζ?ρου, ?λαβε το ?νομα «Βουλ? των Λαζ?ρων». Προ?κυψε απ? μια συνταγματικ? αμφιλεγ?μενη πρωτοβουλ?α του Ελευθ?ριου Βενιζ?λου και ?ταν απ?τοκος των δραματικ?ν γεγον?των του Διχασμο? της δε?τερης δεκαετ?ας του 20ου αι?να. ?ταν…

Περισσότερα

Βρυκόλακες στην Ελλάδα

Α. Βρυκ?λακες στην Ελλ?δα Β.  Οι Βρυκ?λακες στην Ελλ?δα τον 17ο, 18ο  και 19ο αι?να. Γ. Βρυκ?λακες στην Υπ?τη και στα χωρι? της Ελλ?δος Οι θρ?λοι που αφορο?ν τους βρικ?λακες ε?ναι τ?σο παλιο? ?σο η ?δια η ανθρωπ?τητα. Οι αρχα?οι ?λληνες, η Μεσοποτ?μιοι, οι Εβρα?οι και οι Ρωμα?οι ?χουν δεκ?δες ιστορ?ες στη μυθολογ?α τους ?που εμφαν?ζονται δα?μονες και κακ? πνε?ματα, και οι περισσ?τεροι πιστε?ουν ?τι αυτ? τα διαβολικ? πλ?σματα ε?ναι οι πρ?γονοι των βρικολ?κων, ?πως τους ?χουμε στο μυαλ? μας σ?μερα- κυρ?ως λ?γω του βιβλ?ου του Στ?κερ “Κ?μης Δρ?κουλας”. Ο…

Περισσότερα

Δεν ξεχνώ

Δεν θα ξεχ?σω ποτ?, ?ταν την πρ?τη φορ? επισκεπτ?μενος την Κ?προ, παραβρ?θηκα και παρακολο?θησα τις εκδηλ?σεις για την εισβολ? των Το?ρκων. Δεν θα ξεχ?σω πολλ? απ? τ?τε και κυρ?ως εκε?νη την εικ?να ?που μαυροντυμ?νες γυνα?κες  στ?κονταν ακ?νητες, καμπουριασμ?νες απ? το π?ρασμα του χρ?νου επ?νω στα ταλαιπωρημ?να σ?ματ? τους, να κρατο?ν σαν ?γιο εικ?νισμα τη φωτογραφ?α του αγνοο?μενου γιο? αδελφο?, πατ?ρα τους! Χωρ?ς δ?κρυα…ε?χαν στερ?ψει ?λλωστε…! Δεν θα ξεχ?σω ?μως ΠΟΤΕ, μια απ? τις χαροκαμ?νες μαυροντυμ?νες μ?νες, δ?πλα μου, να κρατ?ει δυο φωτογραφ?ες νεαρ?ν ?νστολων στρατιωτ?ν… ?σκυψα, και τη ρ?τησα βαθ?τατα…

Περισσότερα

Ποια Δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα;

Ορισμ?ς: Η δημοκρατ?α ε?ναι το πολ?τευμα στο οπο?ο η εξουσ?α πηγ?ζει απ? το λα?, ασκε?ται απ? τον λα? και υπηρετε? τα συμφ?ροντ? του. Βασικ? χαρακτηριστικ? της ε?ναι η λ?ψη αποφ?σεων με ψηφοφορ?α των πολιτ?ν, στην ?μεση δημοκρατ?α, ? κ?ποιων αντιπροσ?πων τους, στην αντιπροσωπευτικ? δημοκρατ?α. Η ετυμολογ?α της λ?ξεως βρ?σκεται στα συνθετικ? «δ?μος» ( το σ?νολο ? η συν?λευση των ανθρ?πων που ?χουν πολιτικ? δικαι?ματα) και «κρ?τος»( δ?ναμη, εξουσ?α, κυριαρχ?α). Ο ?ρος επινο?θηκε κατ? τον 5ο αι?να π.Χ., στην κλασικ? Ελλ?δα, και χρησιμοποι?θηκε κατ’ αντιδιαστολ? με τη μοναρχ?α, την αριστοκρατ?α και…

Περισσότερα

Η συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ

Η συζ?τηση για την ?νταξη της Ελλ?δας στη Βορειοατλαντικ? Συμμαχ?α (ΝΑΤΟ) ?λαβε χ?ρα μ?λις τρ?α χρ?νια μετ? τη λ?ξη του Εμφυλ?ου Πολ?μου. Η π?λωση και ο διχασμ?ς παρ?μεναν κεντρικ? χαρακτηριστικ?, τ?σο σε επ?πεδο κοινων?ας, ?σο και –κυρ?ως– πολιτικο? κ?σμου αλλ? και εξωτερικ?ν συμμ?χων της χ?ρας. Και αν για πολλο?ς o «απ? βορρ?ν κ?νδυνος» συν?χιζε να αποτελε? πηγ? σοβαρ?ς ανησυχ?ας, για αρκετο?ς ?λλους ?λληνες, ορισμ?νοι εκ των οπο?ων στερο?νταν κοινοβουλευτικ?ς εκπροσ?πησης (αφο? το ΚΚΕ ?ταν εκτ?ς ν?μου και η Αριστερ? εκπροσωπε?το στη Βουλ? μ?νον απ? την ΕΔΑ), ?ταν βαθι? ριζωμ?νη η…

Περισσότερα

Ιουλιανά 1965

Με τον ?ρο Αποστασ?α ? Ιουλιαν? αναφ?ρεται στη σ?γχρονη ιστορ?α της Ελλ?δας η περ?οδος πολιτικ?ς ανωμαλ?ας που ακολο?θησε την αποπομπ? της κυβ?ρνησης του Γεωργ?ου Παπανδρ?ου στις 15 Ιουλ?ου 1965 ?ως την επιβολ? της δικτατορ?ας των συνταγματαρχ?ν. Μετ? την παρα?τηση Παπανδρ?ου σχηματ?στηκαν κυβερν?σεις απ? μ?λη της Εν?σεως Κ?ντρου παρ? τη σφοδρ? αντ?θεση του αρχηγο? της Γ. Παπανδρ?ου και της πλειοψηφ?ας των βουλευτ?ν της. Οι πρωθυπουργο? και υπουργο? αυτ?ν των κυβερν?σεων, καθ?ς και οι βουλευτ?ς της Ε.Κ. που τελικ? στ?ριξαν αυτ?ς τις κυβερν?σεις χαρακτηρ?στηκαν αποστ?τες, καθ?ς υπ?ρχε η εντ?πωση σε πολιτικο?ς, δημοσιογρ?φους…

Περισσότερα

Η πρώτη γυναίκα ηθοποιός

«…Τρ?ξατε, τρ?ξατε, απ?ψε στο θ?ατρο το ρ?λο της γυνα?κας θα πα?ξει αληθιν? γυνα?κα…» Αυτ? η ?κρως «σοκαριστικ?» ε?δηση ακουγ?ταν απ? τον ντελ?λη στους δρ?μους της Αθ?νας του 1840. Οι Νοικοκυρα?οι σταυροκοπι?νταν και οι καθ?ς πρ?πει κυρ?ες και δεσποιν?δες ?κλειναν τα αυτι? τους για να μην το ακο?σουν. Την ?δια εποχ?, περ?που, η Ιταλιδο?λα ηθοποι?ς του μελοδρ?ματος, Ρ?τα Μπ?σο, ξεσ?κωνε το ανδρικ? κοιν? της Αθ?νας. Η Μπ?σο ?ταν πρ?τη γυνα?κα που αντ?κριζαν οι Αθηνα?οι και ?φηναν περιουσ?ες στα π?δια της . Αυτ? ε?δε και απ?ειδε η Ηπειρωτοπο?λα Αικατερ?νη Παναγι?του και τ?λμησε…

Περισσότερα

Η Είσοδος της Ελλάδος στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο

Στις 28 Ιουν?ου του 1914 ο Αρχιδο?κας της Αυστρ?ας Φραγκ?σκος Φερδιν?νδος δολοφονε?ται στο Σερ?γεβο απ? το Σ?ρβο φοιτητ? Γκαβρ?λο Πρ?ντσιπ, εν?ργεια που ?γινε η αφορμ? για την ?ναρξη του Α? Παγκ?σμιου Πολ?μου. Ο Πρ?τος Παγκ?σμιος Π?λεμος ?γινε γνωστ?ς και ως Μεγ?λος Π?λεμος, καθ?ς ?ταν η πρ?τη γενικευμ?νη πολεμικ? σ?γκρουση στην οπο?α π?ραν μ?ρος ?λες οι Ευρωπα?κ?ς Δυν?μεις, αλλ? και οι Ηνωμ?νες Πολιτε?ες της Αμερικ?ς. ?ταν η πρ?τη φορ? που η ανθρωπ?τητα ?ζησε μ?α τ?σο διευρυμ?νη σ?γκρουση που κ?στισε περισσ?τερες απ? 18 εκατομμ?ρια ζω?ς! Τι ?ταν αυτ? που πυροδ?τησε ?ναν τ?σο…

Περισσότερα

Η άγνωστη ιστορία του Κεφαλλονίτη στρατιώτη

Η ?γνωστη ιστορ?α του Κεφαλλον?τη στρατι?τη… που ?γινε γραμματ?σημο στις ΗΠΑ ?σως ε?ναι το πιο αναγνωρ?σιμο περιοδικ? στον κ?σμο και αυτ? ?χι τυχα?α καθ?ς σε αυτ? δημοσιε?θηκαν και οι πιο δι?σημες φωτογραφ?ες. Στη συγκεκριμ?νη περ?πτωση, αφορ? η δημοσ?ευση μιας φωτογραφ?ας με ?ναν “αμερικαν?” στρατι?τη κατ? τη δι?ρκεια του δευτ?ρου παγκοσμ?ου πολ?μου. Μ?νο, που ?πως τελικ? αποδε?χθηκε, ο στρατι?της αυτ?ς ε?ναι ?λληνας απ? την Κεφαλονι?. Συν?θως αυτο? του ε?δους οι ιστορ?ες δεν ενδιαφ?ρουν πια. Τα περιοδικ? προτιμο?ν τ?ρα να δημοσιε?ουν μισ?γυμνες επ?δοξες ηθοποιο?ς ?… μοντ?λα. ?τσι, ?ταν πληροφορ?θηκα, ακο?γοντας την ιστορ?α…

Περισσότερα