Παρουσίαση 33ου βιβλίου του Κ.Μπούρα.

Οι εκδ?σεις Αγγελ?κη παρουσι?ζουν το 33ο βιβλ?ο του Κωνσταντ?νου Μπο?ρα 25 Προσευχ?ς αδ?ναμων ?ντων (το καθ?να προς το δικ? του “θε?”) Το Σ?ββατο, 1η Σεπτεμβρ?ου, 19:30, στην 47η ?κθεση Βιβλ?ου στο Ζ?ππειο. Θα μιλ?σουν: Ο δημοσιογρ?φος Τ?κης (Παναγι?της) Κ?μπρας, Ο ποιητ?ς και ψυχαναλυτ?ς Ν?κος Σιδ?ρης κι Ο Καθηγητ?ς-συγγραφ?ας Δημ?τρης Τζουμ?κας Αποσπ?σματα απ? το βιβλ?ο θα διαβ?σουν οι ηθοποιο?: Μ?νος Χατζηγεωργ?ου, Φιλι? Τριανταφυλλ?δου. Θα επακολουθ?σει συζ?τηση. Την εκδ?λωση συντον?ζει ο Κωνσταντ?νος Μπο?ρας. 47ο Φεστιβ?λ Βιβλ?ου στο Ζ?ππειο, Σ?ββατο 1 Σεπτεμβρ?ου Η Ομιλ?α μου κατ? την πρ?τη παρουσ?αση του βιβλ?ου του Κωνσταντ?νου…

Περισσότερα

Η Δίκη του Σωκράτη. Αθώος ή ένοχος;

Στις 25 Μα?ου 2012, στη Στ?γη Γραμμ?των και Τεχν?ν, διακεκριμ?νοι δικαστ?ς και νομικο? απ? την Ευρ?πη και τις ΗΠΑ ?καναν μια δ?κη ? μ?λλον επαν?λαβαν μια δ?κη εικοσιπ?ντε  αι?νες μετ? απ? την πραγματικ? (399 π.Χ). Δικ?σθηκε π?λι ο Σωκρ?της ? καλ?τερα, επανεξετ?σθηκε η υπ?θεσ? του, η οπο?α και σ?μερα ακ?μα αποτελε? μνημει?δη, ιστορικ? αποκ?λυψη ?σον αφορ? στη διαδικασ?α της απονομ?ς της δικαιοσ?νης στην αρχα?α Αθ?να και Ελλ?δα. Θυμ?ζουμε ?τι ο Σωκρ?της αντιμετ?πισε τις κατηγορ?ες ?τι δεν σ?βεται τους θεο?ς της π?λης, ?τι εισ?γει καιν? δαιμ?νια και ?τι διαφθε?ρει τους ν?ους.…

Περισσότερα

Η μάχη του Μαραθώνα

Η μ?χη του Μαραθ?να, που κατ? π?σα πιθαν?τητα διεξ?χθη την 11η Σεπτεμβρ?ου του ?τους 490 π.Χ., υπ?ρξε η πρ?τη απ? συνολικ? τρεις μ?χες, ?που οι Αθηνα?οι ν?κησαν τον κατ? πολ? μεγαλ?τερο στρατ? και το ναυτικ? των Περσ?ν, με μικρ? μ?νον υποστ?ριξη απ? ?λλες ελληνικ?ς π?λεις. Με τις ν?κες αυτ?ς αναχαιτ?στηκε η πρ?τη απ?πειρα μιας φιλ?δοξης ασιατικ?ς εισβολ?ς στην Ευρ?πη και συγχρ?νως τ?θηκαν τα θεμ?λια για την αν?πτυξη της Αθ?νας ως κυρ?αρχης δ?ναμης. Η μ?χη του Μαραθ?να υπ?ρξε, σχετικ? με το αποτ?λεσμα της, η πιο ασ?μαντη, επειδ? δεν οδ?γησε σε καμι?…

Περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1929, Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1929 Μ?χρι το 1914 η λειτουργ?α του συστ?ματος του χρυσο? καν?να, αποτ?λεσε κομβικ? σημε?ο για τη διεθν? ισορροπ?α αλλ? και δε?κτη υγε?ας για τις ανεπτυγμ?νες ευρωπα?κ?ς οικονομ?ες που τον υιοθ?τησαν. Ο χρυσ?ς καν?νας αφορο?σε την ελε?θερη μετατρεψιμ?τητα κ?θε νομ?σματος σε χρυσ? και την ελε?θερη εισαγωγ? και εξαγωγ? συναλλ?γματος στις κρατικ?ς επικρ?τειες. (Μπρ?γιαννη 2008:125) Μετ? τον Α’ Παγκ?σμιο Π?λεμο η πραγματικ? αξ?α, δηλαδ? η αγοραστικ? δ?ναμη ?λων των ευρωπα?κ?ν νομισμ?των μει?θηκε με τρ?πο μη ενια?ο, μεταβ?λλοντας τη μεταξ? τους ισοτιμ?α. (Landes 2003:393) Το κραχ…

Περισσότερα