Τα παιδιά από τη Βραζιλία

The Boys from Brazil  94 ?νθρωποι πρ?πει να πεθ?νουν για να κρατ?σουν ζωνταν? ?να ?νειρο… ? ?ναν εφι?λτη.   Γρ?φει ο Τ?κης Κ?μπρας ?σως, η καλ?τερη ταιν?α που αναδεικν?ει τις μυστικ?ς επιχειρ?σεις των Ναζ? μετ? τον π?λεμο, που ε?χαν ως στ?χο να «ζωνταν?ψουν» τον Χ?τλερ για να ηγηθε? εν?ς 4ο Ρ?ιχ. Η συγκεκριμ?νη αφορ? ?ναν αξιωματικ? και ιατρ? των SS τον Γιοσεφ Μ?νγκελε, ο οπο?ος ?ταν διαβ?ητος γιατρ?ς του Γ’ Ρ?ιχ καθ?ς και τον Β?κτορ Καπ?σιους, τον φαρμακοποι? του ?ουσβιτς, ο οπο?ος πραγματοπο?ησε φαρμακευτικ? πειρ?ματα σε κρατο?μενους. Στην ταιν?α μεταφερ?μαστε λ?γα χρ?νια…

Περισσότερα

Η Ιστορία της Μελίνας Μερκούρη… Γιαδικιάρογλου !!!

Φανταστε?τε, αν τη δεκαετ?α του 1980, κατηγορο?σε κ?ποιος δημοσ?ως τη Μελ?να Μερκο?ρη, ?τι ε?χε σχ?σεις και υπ?ρξε «σ?ντροφος» μαυραγορ?τη και συνεργ?τη των Ναζ? ! ?τι ο Αρχηγ?ς του Εθνικοσοσιαλιστικο? κ?μματος στην Ελλ?δα ?ταν θε?ος της… Αν ρωτο?σαμε κ?ποιον σ?μερα, θα ?λεγε ?τι ?ταν ηρω?δα της Αντ?στασης…! Π?σο απ?χει η αλ?θεια απ? το ψ?μα; ?χουμε και λ?με λοιπ?ν. Στην πολ? γνωστ? ταιν?α του Αλ?κου Σακελ?ριου «Το ξ?λο βγ?κε απ’ τον παρ?δεισο» η ?τακτη μαθ?τρια Γιαδικι?ρογλου τιμωρε?ται απ? τους καθηγητ?ς της «τρ?γοντας» το ?να χαστο?κι π?σω απ’ τ’ ?λλο. Ωρα?α ταιν?α, αληθοφαν?ς…

Περισσότερα

Γιατί τον Πάπα φυλάσσουν Ελβετοί φρουροί;

Την 22 Ιανουαρ?ου του 1506 οι πρ?τοι 150 Ελβετο? στρατι?τες φτ?νουν στο Βατικαν? για να αποτελ?σουν τη φρουρ? του Π?πα (ελβετικ? φρουρ?). Η Παπικ? Ελβετικ? Φρουρ? (γερμανικ?: Päpstliche Schweizergarde, γαλλικ?: Garde suisse pontificale, ιταλικ?: Guardia Svizzera Pontificia, λατινικ?: Pontificia Cohors Helvetica ? Cohors Pedestris Helvetiorum a Sacra Custodia Pontificis) αποτελε? εξα?ρεση στις ελβετικ?ς αποφ?σεις του 1874 και 1927. Μια μικρ? δ?ναμη διατηρε?ται απ? την Αγ?α ?δρα, η οπο?α ε?ναι υπε?θυνη για την ασφ?λεια του Π?πα, συμπεριλαμβανομ?νης της ασφ?λειας του στο Αποστολικ? Παλ?τι. Η Ελβετικ? Φρουρ? χρησιμε?ει ως ο de facto…

Περισσότερα

ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΦΟΣ

Θρακ?ν Πολιτισμ?ς Γι?ννης Μητρ?κας* Ε?ναι Θρ?ξ Ο ?ρχων Μα?στωρ της Αγ?ας του Χριστο? Μεγ?λης Εκκλησ?ας, εκλεκτ?ς Θρακι?της ζωγρ?φος και αγιογρ?φος κ. Ιω?ννης Μητρ?κας, αποτελε? σπουδα?ο πολιτισμικ? κεφ?λαιο για τη Θρ?κη, για τη νεοελληνικ? τ?χνη και για το Γ?νος μας. Το αποδεικν?ει αυτ? το ?ργο του.   Γρ?φει ο Τ?κης Κ?μπρας Δεκ?χρονο παιδ? αρρ?στησε, ?τσι βρ?θηκε για μεγ?λα χρονικ? διαστ?ματα στο Νοσοκομε?ο Αλεξανδρο?πολης. Οι ασθενε?ς τον αντιμετ?πιζαν ως το παιδ? για τα θελ?ματα τους και ?χι ως ασθεν?. Για να ξεφ?γει απ? τον ψυχολογικ? λαβ?ρινθο κρυβ?ταν κ?τω απ? την κουβ?ρτα του…

Περισσότερα

Oι μούμιες των επιδημιών ξυπνάνε

Γρ?φει ο CHRISTOPHE COUREAU ΑΥΤΗ ε?ναι η πρ?βλεψη δ?ο Γ?λλων επιστημ?νων που εξ?δωσαν το 1995 μια εργασ?α με τον τ?τλο «Οι επιδημ?ες στην παγκ?σμια ιστορ?α». Σ?μερα η πρ?βλεψη αυτ? επαληθε?θηκε. Στα μ?σα Μαρτ?ου 2003, περ?που τρι?ντα κρο?σματα ?τυπης πνευμον?ας, που ονομ?σθηκε ?κτοτε οξ? Πνευμονικ? Σ?νδρομο, ε?χαν διαγνωσθε? στο γαλλικ? νοσοκομε?ο του Αν?ι στο Βιετν?μ, κυρ?ως μεταξ? του νοσηλευτικο? προσωπικο?. Μια επιδημιολογικ? ?ρευνα, που ?γινε αμ?σως επ? τ?που, μας επ?τρεψε να φθ?σουμε ως την πηγ?. Στις 26 Φεβρουαρ?ου ?νας νοσηλευ?μενος, που παρουσ?αζε τα ?δια συμπτ?ματα και προερχ?ταν απ? την Κ?να, ταξ?δεψε…

Περισσότερα

Η Ροζίτα Σεράνο

Η ιστορ?α της π?στας σοκολατ?νας, που ?ταν η αιτ?α να χωρ?σει η Κυβ?λη τον Γε?ργιο Παπανδρ?ου!   Μπορε? να ε?ναι σ?μπτωση, αλλ? στη ζω? των Παπανδρ?ου υπ?ρχει π?ντα μια μοιρα?α γυνα?κα. Δεν θα μπορο?σε να αποτελ?σει εξα?ρεση ο Γε?ργιος Παπανδρ?ου, του οπο?ου μ?λιστα η προσωπικ? του ζω? χαρακτηριζ?ταν απ? δυο μεγ?λους ?ρωτες. Το γυναικε?ο φ?λο και την πολιτικ?. Λ?γεται, ?τι δεν μπορο?σε να αντισταθε? στα θ?λγητρα κ?ποιας ωρα?ας γυνα?κας. Π?σο μ?λλον ?ταν εκε?νη ε?χε ξεχωριστ?, θαυμαστ? ομορφι?… Η ιστορ?α μας αρχ?ζει με τον Αντιπρ?εδρο τ?τε της Κυβ?ρνησης του Σοφοκλ? Βενιζ?λου,…

Περισσότερα

Παρουσίαση 33ου βιβλίου του Κ.Μπούρα.

Οι εκδ?σεις Αγγελ?κη παρουσι?ζουν το 33ο βιβλ?ο του Κωνσταντ?νου Μπο?ρα 25 Προσευχ?ς αδ?ναμων ?ντων (το καθ?να προς το δικ? του “θε?”) Το Σ?ββατο, 1η Σεπτεμβρ?ου, 19:30, στην 47η ?κθεση Βιβλ?ου στο Ζ?ππειο. Θα μιλ?σουν: Ο δημοσιογρ?φος Τ?κης (Παναγι?της) Κ?μπρας, Ο ποιητ?ς και ψυχαναλυτ?ς Ν?κος Σιδ?ρης κι Ο Καθηγητ?ς-συγγραφ?ας Δημ?τρης Τζουμ?κας Αποσπ?σματα απ? το βιβλ?ο θα διαβ?σουν οι ηθοποιο?: Μ?νος Χατζηγεωργ?ου, Φιλι? Τριανταφυλλ?δου. Θα επακολουθ?σει συζ?τηση. Την εκδ?λωση συντον?ζει ο Κωνσταντ?νος Μπο?ρας. 47ο Φεστιβ?λ Βιβλ?ου στο Ζ?ππειο, Σ?ββατο 1 Σεπτεμβρ?ου Η Ομιλ?α μου κατ? την πρ?τη παρουσ?αση του βιβλ?ου του Κωνσταντ?νου…

Περισσότερα

Βρυκόλακες στην Ελλάδα

Α. Βρυκ?λακες στην Ελλ?δα Β.  Οι Βρυκ?λακες στην Ελλ?δα τον 17ο, 18ο  και 19ο αι?να. Γ. Βρυκ?λακες στην Υπ?τη και στα χωρι? της Ελλ?δος Οι θρ?λοι που αφορο?ν τους βρικ?λακες ε?ναι τ?σο παλιο? ?σο η ?δια η ανθρωπ?τητα. Οι αρχα?οι ?λληνες, η Μεσοποτ?μιοι, οι Εβρα?οι και οι Ρωμα?οι ?χουν δεκ?δες ιστορ?ες στη μυθολογ?α τους ?που εμφαν?ζονται δα?μονες και κακ? πνε?ματα, και οι περισσ?τεροι πιστε?ουν ?τι αυτ? τα διαβολικ? πλ?σματα ε?ναι οι πρ?γονοι των βρικολ?κων, ?πως τους ?χουμε στο μυαλ? μας σ?μερα- κυρ?ως λ?γω του βιβλ?ου του Στ?κερ “Κ?μης Δρ?κουλας”. Ο…

Περισσότερα

Η πρώτη γυναίκα ηθοποιός

«…Τρ?ξατε, τρ?ξατε, απ?ψε στο θ?ατρο το ρ?λο της γυνα?κας θα πα?ξει αληθιν? γυνα?κα…» Αυτ? η ?κρως «σοκαριστικ?» ε?δηση ακουγ?ταν απ? τον ντελ?λη στους δρ?μους της Αθ?νας του 1840. Οι Νοικοκυρα?οι σταυροκοπι?νταν και οι καθ?ς πρ?πει κυρ?ες και δεσποιν?δες ?κλειναν τα αυτι? τους για να μην το ακο?σουν. Την ?δια εποχ?, περ?που, η Ιταλιδο?λα ηθοποι?ς του μελοδρ?ματος, Ρ?τα Μπ?σο, ξεσ?κωνε το ανδρικ? κοιν? της Αθ?νας. Η Μπ?σο ?ταν πρ?τη γυνα?κα που αντ?κριζαν οι Αθηνα?οι και ?φηναν περιουσ?ες στα π?δια της . Αυτ? ε?δε και απ?ειδε η Ηπειρωτοπο?λα Αικατερ?νη Παναγι?του και τ?λμησε…

Περισσότερα

Η ληστεία της αμαξοστοιχίας Αθηνών Θεσσαλονίκης στις 13 Απριλίου 1924

Η ανακ?ρυξη της Α? Ελληνικ?ς Δημοκρατ?ας ?γινε απ? τον πρ?εδρο της Δ? Εθνοσυν?λευσης Κωνσταντ?νο Ρακτιβ?ν απ? τον εξ?στη της Παλαι?ς Βουλ?ς την 25η Μαρτ?ου 1924 εν?πιον εν?ς μεγ?λου πλ?θους που πανηγ?ριζε για την πολιτειακ? μεταβολ?. Ακολο?θησε η στρατιωτικ? παρ?λαση για τον ταυτ?χρονο εορτασμ? της Εθνικ?ς μας παλιγγενεσ?ας κατ? την οπο?α ?λαμψαν δια της παρουσ?ας τους ?λοι οι υποστηρικτ?ς του ν?ου πολιτε?ματος, ως επ? το πλε?στον αξιωματικο? του στρατο?. Η κυβ?ρνηση Παπαναστασ?ου ε?χε προκηρ?ξει επικυρωτικ? δημοψ?φισμα της Πολιτειακ?ς αλλαγ?ς για την 13η Απριλ?ου. Απ? την πρ?τη στιγμ? ?μως οι διενεργο?ντες το…

Περισσότερα

Που έκαναν διακοπές οι Αθηναίοι

?χετε αναρωτηθε?, πριν  περ?που απ? ?να αι?να ποιες ?ταν οι εξοχ?ς των Αθην?ν; Που ?καναν διακοπ?ς οι Αθηνα?οι; ?ταν μ?λιστα , η υπ?θεση «διακοπ?ς» ?ταν ?γνωστη λ?ξη για τους περισσ?τερους καθ?ς ?ταν πολ? λ?γοι  εκε?νοι που μπορο?σαν να απολα?σουν τα αγαθ? της εξοχ?ς περ?που στις αρχ?ς της δε?τερης δεκαετ?ας του 20ο? αι?να. Τι σημα?νουν ?μως διακοπ?ς; Ετυμολογικ? η λ?ξη διακοπ?ς σημα?νει δια-κ?πτω, δηλαδ? σταματ? ?,τι ?κανα πριν και κ?νω κ?τι καινο?ργιο και διαφορετικ?. Ε?κολο μ?χρι εδ?. Σταματ?ω την καθημεριν? εργασ?α και φε?γω μακρι? απ? την ρουτ?να μου. Αφ?νω π?σω τις…

Περισσότερα

Η γενιά που πνίγηκε στο lifestyle

Το ε?χα γρ?ψει πριν απ? πολλ? χρ?νια, αρθρογραφ?ντας στη  «Βραδυν?». Διαβ?ζοντ?ς το σ?μερα δ?νει απαντ?σεις σε πολλ?… «Ε?σαι γ?ρω στα 30 (π?νω / κ?τω μ?α πενταετ?α). ?χεις σπουδ?σει, απ?κτησες μεταπτυχιακ?, μιλ?ς μ?α με δ?ο ξ?νες γλ?σσες. ?ταν ?σουν 10 ετ?ν, ?θελες να γ?νεις πιλ?τος/αστυνομικ?ς/δ?σκαλος. Στα15 σου, ιατρ?ς/δικηγ?ρος/αρχιτ?κτονας και στα 20, brand manager/project manager/IT specialist. Σ?μερα και κοιτ?ντας το γραφε?ο ?που δουλε?εις, συνειδητοποιε?ς ?τι καλ?τερα να ε?χες με?νει στο αρχικ? plan. Πηγα?νεις γυμναστ?ριο (?ποτε μπορ?σεις, μ?α φορ? το εξ?μηνο), κ?νεις συχν? δ?αιτες και διαβ?ζεις το ζ?δι? σου χωρ?ς να ντρ?πεσαι γι…

Περισσότερα