Εντεκάχρονοι Ήρωες

Οι… μικρ?τεροι υπαξιωματικο? στον κ?σμο Δεκαν?ας Αναστ?σιος Χαραλαμπ?πουλος ετ?ν 11: Ο νε?τερος ?λληνας στρατι?της το 1940! Δεκαν?ας Γερ?σιμος Ραφτ?πουλος ετ?ν 12: Ο νε?τερος ?λληνας  στρατι?της στους Βαλκανικο?ς πολ?μους. Πολλο?ς ?ρωες αξ?ζει να τους γνωρ?ζουμε και να τους τοποθετο?με στη θ?ση που τους αξ?ζει στην ιστορ?α μας. Κ?ποιοι ?μως, ?γνωστοι οι περισσ?τεροι, πρ?πει να μπουν επικεφαλ?ς του π?νθεον των ηρ?ων. ?χι β?βαια ?τι ο ηρωισμ?ς ζυγ?ζεται, αλλ? υπ?ρχει και η… ηλικιακ? διαφορ? !! Φανταστε?τε λοιπ?ν ?να εντεκ?χρονο να πολεμ?ει στην πρ?τη γραμμ?. ? καλ?τερα μην το φανταστε?τε γιατ? πρ?κειται για πραγματικ?…

Περισσότερα

Η Ροζίτα Σεράνο

Η ιστορ?α της π?στας σοκολατ?νας, που ?ταν η αιτ?α να χωρ?σει η Κυβ?λη τον Γε?ργιο Παπανδρ?ου!   Μπορε? να ε?ναι σ?μπτωση, αλλ? στη ζω? των Παπανδρ?ου υπ?ρχει π?ντα μια μοιρα?α γυνα?κα. Δεν θα μπορο?σε να αποτελ?σει εξα?ρεση ο Γε?ργιος Παπανδρ?ου, του οπο?ου μ?λιστα η προσωπικ? του ζω? χαρακτηριζ?ταν απ? δυο μεγ?λους ?ρωτες. Το γυναικε?ο φ?λο και την πολιτικ?. Λ?γεται, ?τι δεν μπορο?σε να αντισταθε? στα θ?λγητρα κ?ποιας ωρα?ας γυνα?κας. Π?σο μ?λλον ?ταν εκε?νη ε?χε ξεχωριστ?, θαυμαστ? ομορφι?… Η ιστορ?α μας αρχ?ζει με τον Αντιπρ?εδρο τ?τε της Κυβ?ρνησης του Σοφοκλ? Βενιζ?λου,…

Περισσότερα