Οι απόρρητες εκθέσεις Παπάγου προς Μεταξά λίγο πριν το «ΟΧΙ»

Ο αιφνιδιασμ?ς της κυβ?ρνησης Μεταξ? απ? την ιταλικ? επ?θεση εναντ?ον της Ελλ?δας τον Οκτ?βριο του 1940 ε?ναι ?νας απ? εκε?νους τους μ?θους που η ιστορικ? ?ρευνα σταδιακ? διαλ?ει. Ε?ναι προφαν?ς, για ?ποιον ερευν? τις διπλωματικ?ς και στρατιωτικ?ς κιν?σεις του Μεταξ? κατ? τα δ?ο τελευτα?α χρ?νια του μεσοπολ?μου, πως η επ?σημη στ?ση ουδετερ?τητας της Ελλ?δας απ?ναντι στον Αξονα και τη Μ. Βρεταν?α δεν ?ταν τ?ποτε ?λλο παρ? μια επ?σημη κ?λυψη για την προετοιμασ?α της Ελλ?δας εν?ψει της συμμετοχ?ς της στον π?λεμο στο πλευρ? των συμμ?χων. Η βιβλιογραφ?α ?χει αρχ?σει ?δη να…

Περισσότερα