Ο τορπιλισμός της «Έλλης» στην Τήνο (15 Αυγούστου 1940)

Αν?μερα τον Δεκαπεντα?γουστο του 1940 η Ελλ?δα συγκλον?ζεται απ? μ?α απρ?κλητη επ?θεση της φασιστικ?ς Ιταλ?ας. Τον Α?γουστο του 1940, η Γερμαν?α ε?χε θ?σει ?δη υπ? τον ?λεγχ? της το μεγαλ?τερο μ?ρος της Ευρ?πης και η Luftwaffe βομβ?ρδιζε ανηλε?ς την τελευτα?α εστ?α αντ?στασης που ε?χε απομε?νει στις Βρετανικ?ς Ν?σους. Παρ?λληλα, ο Χ?τλερ κατ?στρωνε το πλ?ον μεγαλεπ?βολο απ? τα σχ?δι? του – την εισβολ? στη Σοβιετικ? ?νωση. Το φασιστικ? καθεστ?ς της Ιταλ?ας ?μως δεν ε?χε αν?λογες επιτυχ?ες να επιδε?ξει. Ο Μουσολ?νι χρειαζ?ταν επειγ?ντως μια γρ?γορη και αποφασιστικ? ν?κη, ?στε να ενισχ?σει το…

Περισσότερα

Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος

Στις 28 Ιουν?ου του 1914, ?νας Σ?ρβος φοιτητ?ς δολοφ?νησε τον δι?δοχο του θρ?νου της Αυστρ?ας και τη σ?ζυγ? του, στο Σερ?γεβο. Αμ?σως, η Αυστροουγγαρ?α κ?ρυξε π?λεμο στη Σερβ?α. Ο Πρ?τος Παγκ?σμιος Π?λεμος ?γινε γνωστ?ς και ως Μεγ?λος Π?λεμος, καθ?ς ?ταν η πρ?τη γενικευμ?νη πολεμικ? σ?γκρουση στην οπο?α π?ραν μ?ρος ?λες οι Ευρωπα?κ?ς Δυν?μεις, αλλ? και οι Ηνωμ?νες Πολιτε?ες της Αμερικ?ς. ?ταν η πρ?τη φορ? που η ανθρωπ?τητα ?ζησε μ?α τ?σο διευρυμ?νη σ?γκρουση που κ?στισε περισσ?τερες απ? 18 εκατομμ?ρια ζω?ς! Τι ?ταν αυτ? που πυροδ?τησε ?ναν τ?σο καταστροφικ? π?λεμο που κρ?τησε…

Περισσότερα