Μια άλλη άποψη για την δολοφονία Καποδίστρια

Επιτρ?ψτε μου, ως εισαγωγ? να αναφερθ? δι’ ολ?γoν, στην προσπ?θεια «συγκεντρ?σεως στην Κ?ρκυρα, των, αν? τον κ?σμο, καταλο?πων των Αρχε?ων που αναφ?ρονται στον Ιω?ννη Καποδ?στρια και την «Ι?νιο Πολιτε?α» 1ον. Γ?νεται φανερ? πως, στοιχε?α για τον Μεγ?λο αυτ?ν ?λληνα, υπ?ρχουν διεσπαρμ?να σε ?λον, σχεδ?ν, τον κ?σμο και αυτ? ε?ναι ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ, της τεραστ?ας «εμβελε?ας» Του ανδρ?ς. 2ον. Γ?νεται λ?γος περ? «καταλο?πων» Αρχε?ων, πρ?γμα που σημα?νει πως δεν θεωρε?ται πιθαν? η ανε?ρεσις ολοκληρωμ?νων Αρχε?ων. Και αυτ? ε?ναι, μ?λλον, β?βαιο, δεδομ?νου πως μ?σα στον Ελλαδικ? χ?ρο, ε?ναι γνωστ?ν πως στοιχε?α, ?γγραφα, «ντοκουμ?ντα»…

Περισσότερα

Ιωάννης Καποδίστριας (1776 – 1831)

Ε?ναι ο πρ?τος κυβερν?της του νεοελληνικο? κρ?τους (1828-31). Γενν?θηκε στην Κ?ρκυρα στις 11 Φεβρουαρ?ου 1776 την περ?οδο της Ενετοκρατ?ας και ?ταν γιος του Κ?μη Αντων?ου-Μ?ριου Καποδ?στρια. Η οικογ?νει? του, που καταγ?ταν απ? τη δαλματικ? π?λη Κ?πο ντ’ ?στρια (το σημεριν? Κ?περ της Σλοβεν?ας) και τα μ?λη της ε?χαν π?ρει τον τ?τλο του Κ?μη (τον οπο?ο αναγν?ρισαν αργ?τερα κι οι Ενετο? κυρ?αρχοι της Επταν?σου) απ? τον Δο?κα της Σαβο?ας Κ?ρολο Εμμανου?λ τον Β’, μετο?κησε οριστικ? στην Κ?ρκυρα περ?που στα τ?λη του 15ου αι?να. Ο τ?τλος μπ?κε στη «Χρυσ? Β?βλο» (Libro d’ Oro) των ευγεν?ν της Κ?ρκυρας…

Περισσότερα

Η Είσοδος της Ελλάδος στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο

Στις 28 Ιουν?ου του 1914 ο Αρχιδο?κας της Αυστρ?ας Φραγκ?σκος Φερδιν?νδος δολοφονε?ται στο Σερ?γεβο απ? το Σ?ρβο φοιτητ? Γκαβρ?λο Πρ?ντσιπ, εν?ργεια που ?γινε η αφορμ? για την ?ναρξη του Α? Παγκ?σμιου Πολ?μου. Ο Πρ?τος Παγκ?σμιος Π?λεμος ?γινε γνωστ?ς και ως Μεγ?λος Π?λεμος, καθ?ς ?ταν η πρ?τη γενικευμ?νη πολεμικ? σ?γκρουση στην οπο?α π?ραν μ?ρος ?λες οι Ευρωπα?κ?ς Δυν?μεις, αλλ? και οι Ηνωμ?νες Πολιτε?ες της Αμερικ?ς. ?ταν η πρ?τη φορ? που η ανθρωπ?τητα ?ζησε μ?α τ?σο διευρυμ?νη σ?γκρουση που κ?στισε περισσ?τερες απ? 18 εκατομμ?ρια ζω?ς! Τι ?ταν αυτ? που πυροδ?τησε ?ναν τ?σο…

Περισσότερα

Η άγνωστη ιστορία των Δημοτικών Εκλογών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο πρ?τος δ?μαρχος της Αθ?νας, ο Αν?ργυρος Πετρ?κης, απολ?θηκε απ? τους Βαυαρο?ς. Ο δε?τερος δ?μαρχος, ο Δημ?τρης Καλλιφρον?ς, φυλακ?στηκε. Ο εικοστ?ς πρ?τος, ο Αμβρ?σιος Πλυτ?ς, π?λι καλ? που δεν εκτελ?στηκε απ? τις γερμανικ?ς αρχ?ς κατοχ?ς. ?νας ?λλος δ?μαρχος απ? την Κ?α, κ?ποιος Σταθ?πουλος, προκ?λεσε σκ?νδαλο, χλευ?ζοντας τους νεκρο?ς των εξεγ?ρσεων εναντ?ον του ?θωνα. Αποπ?μθηκε κακ?ν κακ?ς απ? την Εθνοσυν?λευση του 1863, ?που ε?χε εκλεγε? αντιπρ?σωπος. Με τους πολ?μους του 1912-1913, ο δ?μαρχος του Πειραι?, Δημοσθ?νης Ομηρ?δης – Σκυλ?τσης, ντ?νεται στο χακ? και τραβ?ει για το μ?τωπο. Το 1934 εκλ?γονται οι…

Περισσότερα

Η άγνωστη ιστορία του Κεφαλλονίτη στρατιώτη

Η ?γνωστη ιστορ?α του Κεφαλλον?τη στρατι?τη… που ?γινε γραμματ?σημο στις ΗΠΑ ?σως ε?ναι το πιο αναγνωρ?σιμο περιοδικ? στον κ?σμο και αυτ? ?χι τυχα?α καθ?ς σε αυτ? δημοσιε?θηκαν και οι πιο δι?σημες φωτογραφ?ες. Στη συγκεκριμ?νη περ?πτωση, αφορ? η δημοσ?ευση μιας φωτογραφ?ας με ?ναν “αμερικαν?” στρατι?τη κατ? τη δι?ρκεια του δευτ?ρου παγκοσμ?ου πολ?μου. Μ?νο, που ?πως τελικ? αποδε?χθηκε, ο στρατι?της αυτ?ς ε?ναι ?λληνας απ? την Κεφαλονι?. Συν?θως αυτο? του ε?δους οι ιστορ?ες δεν ενδιαφ?ρουν πια. Τα περιοδικ? προτιμο?ν τ?ρα να δημοσιε?ουν μισ?γυμνες επ?δοξες ηθοποιο?ς ?… μοντ?λα. ?τσι, ?ταν πληροφορ?θηκα, ακο?γοντας την ιστορ?α…

Περισσότερα

Εθνικός Διχασμός και διεθνές περιβάλλον

100 Χρ?νια απ? τον Εθνικ? Διχασμ? Εθνικ?ς Διχασμ?ς και διεθν?ς περιβ?λλον. Οι συνταγματικ?ς διαστ?σεις του Α? Εθνικο? Διχασμο?. Οι πολιτικ?ς, πολιτειακ?ς, κοινωνικ?ς διαστ?σεις των γεγον?των και οι μεταγεν?στερες επιδρ?σεις. ?ργος, πρακτικ? διημερ?δας, 7-8 Νοεμβρ?ου, 2015. Εθνικ?ς Διχασμ?ς και διεθν?ς περιβ?λλον. Ευ?νθης Χατζηβασιλε?ου* στο: 1915 – 2015: 100 Χρ?νια απ? τον Εθνικ? Διχασμ? – Οι πολιτικ?ς, πολιτειακ?ς, κοινωνικ?ς διαστ?σεις των γεγον?των και οι μεταγεν?στερες επιδρ?σεις. ?ργος, πρακτικ? διημερ?δας, 7- 8 Νοεμβρ?ου, 2015. Στο ?ρθρο αυτ? εξετ?ζεται η επιρρο? της διεθνο?ς συγκυρ?ας, που επ?τεινε δραματικ? την εσωτερικ? ελληνικ? σ?γκρουση και συν?βαλε καθοριστικ? ?στε να λ?βει…

Περισσότερα