Τα μυστικά της κάλπης

Εκλογ?ς, υποψ?φιοι, ψηφοφ?ροι και… κουμπ?ροι. Γρ?φει ο Τ?κης Κ?μπρας Η Πηνελ?πη Δ?λτα περιγρ?φει για τις εκλογ?ς του 1920, κατ? τι οπο?ες ηττ?θηκε ο Ελευθ?ριος Βενιζ?λος: κυρ?ες της υψηλ?ς τ?ξης πανηγ?ριζαν ?ξαλλα, μ?σα σε κλ?μα ?ντονου ερωτισμο?, μαζ? με ανθρ?πους που ο?τε καν θα διανοο?νταν να χαιρετ?σουν τις καθημεριν?ς. Ο Αλ?ξανδρος Παπαδιαμ?ντης, στο δι?γημ? του “Χαλασοχ?ρηδες” που καταγρ?φει τα ?θη των εκλογ?ν της εποχ?ς του, παρουσι?ζει μ?α ιδια?τερα φα?λη εικ?να, καθ?ς και την χρηματικ? κυρ?ως συναλλαγ? μεταξ? ψηφοφ?ρου και κομματ?ρχη. ?ταν κ?ποιος καταψ?φιζε ?ναν υποψ?φιο ?ριχνε ?να σφαιρ?διο στην πλευρ? της…

Περισσότερα

Η κοινοβουλευτική ομάδα των ιαπώνων στις αρχές του 20ού αιώνα

Ο εκδ?της και «πατ?ρας» της δημοσιογραφ?ας της σ?γχρονης Ελλ?δος Βλ?σης Γαβριηλ?δης, στην αρχαι?τερη Ελληνικ? εφημερ?δα «Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ», ον?μασε μια ομ?δα ν?ων ανεξ?ρτητων βουλευτ?ν, που εξελ?γησαν στις εκλογ?ς του 1906, ως η «Ομ?ς των Ιαπ?νων». Τους ον?μασε ?τσι παρομοι?ζοντας την  μαχητικ?τητα των μελ?ν της στο Κοινοβο?λιο, με την ορμητικ?τητα και μαχητικ?τητα που επ?δειξαν οι Ι?πωνες στρατι?τες στον Ρωσο?απωνικ? π?λεμο του 1904-1905. Η ομ?δα αυτ? του Ελληνικο? Κοινοβουλ?ου, ?δρασε απ? το 1906 ?ως το 1908, με ριζοσπαστικ?ς ιδ?ες για τον εκσυγχρονισμ? της χ?ρας, σε μια εποχ? που ?ταν ακ?μη νωπ? η ?ττα…

Περισσότερα

Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΛΑΖΑΡΩΝ

Με την ονομασ?α «Βουλ? των Λαζ?ρων» φ?ρεται σκωπτικ? στη νε?τερη ελληνικ? ιστορ?α το Σ?μα της Βουλ?ς των Ελλ?νων που σχηματ?σθηκε παρ?τυπα τον Ιο?λιο του 1917 με δι?ταγμα που προ?θησε ο Ελευθ?ριος Βενιζ?λος, με το οπο?ο επαν?φερε, «νεκραν?στησε» ?πως ?λεγαν τ?τε, προηγο?μενη Βουλ?, του 1915, που ε?χε ?δη πα?σει να υφ?σταται. Συσχετιζ?μενη η πρ?ξη αυτ? με την ευαγγελικ? περικοπ? περ? της νεκραν?στασης του Λαζ?ρου, ?λαβε το ?νομα «Βουλ? των Λαζ?ρων». Προ?κυψε απ? μια συνταγματικ? αμφιλεγ?μενη πρωτοβουλ?α του Ελευθ?ριου Βενιζ?λου και ?ταν απ?τοκος των δραματικ?ν γεγον?των του Διχασμο? της δε?τερης δεκαετ?ας του 20ου αι?να. ?ταν…

Περισσότερα

Εκλογές με «Εληά» και «Κορδόνι» στα χρόνια της βασιλείας του Γεωργίου Α’

Ο ερχομ?ς της βασιλικ?ς δυναστε?ας του Γεωργ?ου Α’ ?νοιξε μια περ?οδο απ? τις πλ?ον ?ντονες για την ελληνικ? πολιτικ? ζω?, που ?κλεισε με την ηγετικ? καθι?ρωση του Eλευθερ?ου Bενιζ?λου. Την περ?οδο της βασιλε?ας του Γεωργ?ου A” (1864-1912), δηλαδ? 48 χρ?νια, ?γιναν δεκαεννι? φορ?ς εκλογ?ς και κυρι?ρχησαν δ?κα πρ?σωπα, Aλ?ξανδρος Kουμουνδο?ρος, Δημ?τριος Bο?λγαρης, Eπ. Δεληγι?ργης, Xαρ. Tρικο?πης, K. Kωνσταντ?πουλος, Nικ. Δηλιγι?ννης, Aλ. Zα?μης, Θε?δ. Δηλιγι?ννης, Γ. Θεοτ?κης, Στ?φ. Δραγο?μης, και ο Eλευθ?ριος Bενιζ?λος. Οι πρ?τες εκλογ?ς που ?γιναν επ? Γεωργ?ου Α’ απ? την Κυβ?ρνηση Κουμουνδο?ρου υπ?ρξαν τ?μιες και διεξ?χθησαν με το…

Περισσότερα

Χριστουγεννιάτικη Κοινοβουλευτική ιστορία του… 1888

?πως ε?ναι γνωστ?, οι εργασ?ες της Βουλ?ς των Ελλ?νων – ?σον αφορ? στο κοινοβουλευτικ? μ?ρος – σταματο?ν για τις εορτ?ς των Χριστουγ?ννων και της Πρωτοχρονι?ς. Συν?θως, στις 22 ? 23 Δεκεμβρ?ου οι βουλευτ?ς αποχαιρετο?ν τους συναδ?λφους τους και δ?νουν ραντεβο? για τις 10 Ιανουαρ?ου, ?που ανο?γει και π?λι η Ολομ?λεια. Ε?ναι ?λλωστε μια ευκαιρ?α για τους βουλευτ?ς της Περιφ?ρειας να επιστρ?ψουν στον τ?πο εκλογ?ς τους και να αναθερμ?νουν τις σχ?σεις τους με τους ψηφοφ?ρους τους. Παλαι?τερα μ?λιστα, η καταληκτικ? ημερομην?α για να «κλε?σει» η Βουλ? ?ταν η τελευτα?α ημ?ρα ψ?φισης…

Περισσότερα

Ροζού, η θρυλική χούλιγκαν των θεωρείων της ελληνικής Βουλής

Η Ανθο?σα Παλ?σκα, γνωστ? ως Ανθο?σα Ρουζο? ? Ανθο?σα Ρουζιο?, Anthoussa de Roujoux ( – Αθ?να 27 Δεκεμβρ?ου 1890), μετ? το γ?μο της με το Γ?λλο Αλ?ξανδρο Ρουζιο?, ?ταν προσωπικ?τητα της Ελλ?δας του 19ου αι?να, γνωστ? μετ? τη χηρε?α της για τη θορυβ?δη παρουσ?α της στον εξ?στη των συνεδρι?σεων της Βουλ?ς και την υποστ?ριξ? της στον πρωθυπουργ? Δηλιγι?ννη. Θεωρε?το και ?ταν κυρ?α του λεγ?μενου καλο? κ?σμου, αλλ? στην ιστορ?α ?μεινε σαν η μεγαλ?τερη χο?λιγκαν του Κοινοβουλ?ου! Η… «κοινοβουλευτικ?» της δρ?ση της ?φερε σε δ?σκολη θ?ση, ακ?μα και τον μεγ?λο Χαρ?λαο Τρικο?πη. ?ταν η περ?φημη Ροζο?, δυναμικ?, εφευρετικ? και γλωσσο?! Την γν?ρισαν…

Περισσότερα

Η άγνωστη ιστορία των Δημοτικών Εκλογών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο πρ?τος δ?μαρχος της Αθ?νας, ο Αν?ργυρος Πετρ?κης, απολ?θηκε απ? τους Βαυαρο?ς. Ο δε?τερος δ?μαρχος, ο Δημ?τρης Καλλιφρον?ς, φυλακ?στηκε. Ο εικοστ?ς πρ?τος, ο Αμβρ?σιος Πλυτ?ς, π?λι καλ? που δεν εκτελ?στηκε απ? τις γερμανικ?ς αρχ?ς κατοχ?ς. ?νας ?λλος δ?μαρχος απ? την Κ?α, κ?ποιος Σταθ?πουλος, προκ?λεσε σκ?νδαλο, χλευ?ζοντας τους νεκρο?ς των εξεγ?ρσεων εναντ?ον του ?θωνα. Αποπ?μθηκε κακ?ν κακ?ς απ? την Εθνοσυν?λευση του 1863, ?που ε?χε εκλεγε? αντιπρ?σωπος. Με τους πολ?μους του 1912-1913, ο δ?μαρχος του Πειραι?, Δημοσθ?νης Ομηρ?δης – Σκυλ?τσης, ντ?νεται στο χακ? και τραβ?ει για το μ?τωπο. Το 1934 εκλ?γονται οι…

Περισσότερα

Εισβολή στο κτήριο της Βουλής

?ταν βρ?δυ της 3ης Ιουλ?ου του 1964 ?ταν ομ?δα 50 «νεαρ?ν» εισ?βαλε στο κτ?ριο της Βουλ?ς φων?ζοντας συνθ?ματα εναντ?ον του πρωθυπουργο? Γεωργ?ου Παπανδρ?ου, δ?ο μ?ρες πριν τις προγραμματισμ?νες δημοτικ?ς εκλογ?ς της 5ης Ιουλ?ου. Στις 5 Ιουλ?ου 1964 επρ?κειτο να διεξαχθο?ν δημοτικ?ς εκλογ?ς στην Ελλ?δα. Κυβ?ρνηση ?ταν η ?νωση Κ?ντρου, με πρωθυπουργ? τον Γε?ργιο Παπανδρ?ου, ο οπο?ος μ?λις ε?χε επιστρ?ψει απ? το πρ?το επ?σημο ταξ?δι του στις Ηνωμ?νες Πολιτε?ες. Εκε?, ε?χε δεχθε? αφ?ρητες πι?σεις απ? τον Αμερικαν? πρ?εδρο Λ?ντον Τζ?νσον για λ?ση του Κυπριακο?. Την περ?οδο αυτ?, διεκδικο?σαν τον δημαρχιακ? θ?κο…

Περισσότερα

Η ανέγερση και η Ιστορία του κτηρίου της Βουλής των Ελλήνων

Τα Παλαι? Αν?κτορα Τα Παλαι? Αν?κτορα ε?ναι σ?μερα η ?δρα της Βουλ?ς των Ελλ?νων. Πρ?κειται για νεοκλασικ? κτ?ριο, σχεδιασμ?νο απ? τον αξι?λογο Βαυαρ? αρχιτ?κτονα της Βασιλικ?ς Αυλ?ς της Βαυαρ?ας Friedrich von Gärtner (1792-1847) και βρ?σκεται στην Πλατε?α Συντ?γματος στην Αθ?να. Χρησιμοποι?θηκε ως αν?κτορα απ? τον ?θωνα και στη συν?χεια απ? τον Γε?ργιο Α’ μ?χρι το 1910, ?που εγκαταστ?θηκε σε νε?τερα, στην οδ? Ηρ?δου του Αττικο?, γι’ αυτ? και η ονομασ?α τους Παλαι? Αν?κτορα. Στη δυτικ? πλευρ? του κτιρ?ου διαμορφ?θηκε ο χ?ρος σε Μνημε?ο του ?γνωστου Στρατι?τη, εν? οι εξωτερικο? χ?ροι…

Περισσότερα

Τα ρουσφέτια…

…Βοηθ?στε μας …?πως ο πατ?ρας μου βοηθο?σε εσ?ς. Τα ρουσφ?τια… Πως μπορε? να μιλ?με για κρ?ση του πολιτικο? συστ?ματος, της Δημοκρατ?ας, για αποστασιοπο?ηση των πολιτ?ν και ειδικ? των ν?ων απ? την πολιτικ?, χωρ?ς να ?χουμε εξετ?σει τι σχ?ση υπ?ρχει αν?μεσα στις δυο πλευρ?ς; Αλληλεξ?ρτηση, δηλαδ? αμοιβα?α κ?στη και οφ?λη; Η ευθ?νη ε?ναι αμοιβα?α και αμφ?δρομη; Θα πρ?πει δηλαδ? η πολιτικ? να γ?νει περισσ?τερο ωφ?λιμη για τους πολ?τες και οι πολ?τες για την πολιτικ?. Π?ντως, ο Αριστοτ?λης συμβουλε?ει στα Πολιτικ?: «Και το σημαντικ?τερο για τη διατ?ρηση των πολιτευμ?των, που ?λοι παραγνωρ?ζουν,…

Περισσότερα

Ευαγγελικά

“…Την Πολιτε?α δ?ο Λ?μιες την ρημ?ζουνε: Η λ?σσα του καλ?γερου, του δ?σκαλου η μαν?α.”. Κωστ?ς Παλαμ?ς, ως γραμματ?ας του πανεπιστημ?ου Αθην?ν, αμ?σως μετ? τα αιματηρ? επεισ?δια της Π?μπτης 8 Νοεμβρ?ου (Η Τριλογ?α του Θυμο?) Στην ελληνικ? πολιτικ? ιστορ?α ε?ναι πολλ?ς οι φορ?ς που κ?ποιες χαρακτηριστικ?ς εκφ?νσεις και στιγμ?ς της, λειτο?ργησαν ?λλοτε στο παρασκ?νιο συμπληρ?νοντας το συνολικ? ιστορικ? σκηνικ?, και ?λλοτε στο προσκ?νιο συνιστ?ντας οι ?διες αυτ?νομα ιστορικ? γεγον?τα. Και μ?λιστα με διεθν? αντ?κτυπο καθ?ς  οι Μ. Δυν?μεις παρεμβα?νουν μ?σω των πρεσβει?ν και των διασυνδ?σεων τους στο παλ?τι και στα κοινωνικ?-οικονομικ?…

Περισσότερα