Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

Η τ?ταρτη σταυροφορ?α ξεκ?νησε με πρωτοβουλ?α του Π?πα Ιννοκ?ντιου Γ? το 1201 για την κατ?ληψη των Αγ?ων Τ?πων που κατε?χαν οι Μουσουλμ?νοι. Μ?σα απ? δι?φορες καταστ?σεις και διεργασ?ες, η σταυροφορ?α παρ?κκλινε του στ?χου της και ολοκληρ?θηκε το 1204 με την κατ?ληψη της Κωνσταντινο?πολης και την προσωριν? κατ?λυση της Βυζαντιν?ς Αυτοκρατορ?ας. ?να απ? τα πιο ακανθ?δη ζητ?ματα της μεσαιωνικ?ς ιστορ?ας για το οπο?ο μ?χρι σ?μερα κατατ?θενται ?ντονες απ?ψεις υποθ?σεις και ερμηνε?ες απ? τους σπουδαι?τερους βυζαντινολ?γους και μεσαιωνολ?γους, ε?ναι η αναζ?τηση των ευθυν?ν για αυτ? τη δραματικ? της κατ?ληξη. (Τσιρπανλ?ς 2008:21) Η…

Περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1815-1848. ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

? πρ?ιμος 19ος αι?νας σηματοδοτε?ται απ? την κατ?ρρευση της Γαλλικ?ς Επαν?στασης και το τ?λος της Ναπολε?ντειας κυριαρχ?ας στην Ευρ?πη. Μετ? την ?ττα του Ναπολ?οντα το 1814, οι ευρωπα?κ?ς δυν?μεις επαν?φεραν το Παλαι? καθεστ?ς και επ?βαλαν την αρχ? της Νομιμ?τητας, μ?σα απ? τις διαδικασ?ες του Συνεδρ?ου της Βι?ννης. «Το συν?δριο της Βι?ννης το 1815, επεδ?ωξε να σταματ?σει τις αναταραχ?ς που προκ?λεσε η Επαν?σταση και οι ναπολε?ντειες κατακτ?σεις. Ταυτ?χρονα επικ?ρωσε ορισμ?νες συνοριακ?ς τροποποι?σεις και κ?ποιες πολιτικ?ς αλλαγ?ς που ε?χαν επ?λθει κατ? την δι?ρκεια του προηγο?μενου αι?να». .(Jerzy W. Borejsza στο Αρβελ?ρ-Aymard 2003:207)…

Περισσότερα

ΒΕΜΠΕΡ, ΜΑΡΞ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στ?χος των δ?ο διανοητ?ν ?ταν η ερμηνε?α της αν?πτυξης του σ?γχρονου καπιταλισμο? στην Ευρ?πη. (Giddens 1970:121) Ο Β?μπερ επιχειρε? να απεμπλ?ξει τον καπιταλισμ? απ? τις υλιστικ?ς ερμηνε?ες των μαρξιστ?ν, εστι?ζοντας σε μια ιδεολογικ? και κοινωνικ? ερμηνε?α των αιτ?ων και της δομ?ς του. ?ντας μεταγεν?στερος του Μαρξ, η μονογραφ?α του θεωρε?ται απ? πολλο?ς ως μια προσπ?θεια επιβολ?ς του ιδεαλισμο? στον υλισμ?. ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θ?ση του Max Weber Για τον Β?μπερ ο Θε?ς, δημιουργε? για την ωφ?λεια των ανθρ?πων την ?λλογη κοινωνικ? οργ?νωση, που περιλαμβ?νει και τις ρυθμισμ?νες κοινωνικ?ς…

Περισσότερα

O Iσπανικός εμφύλιος πόλεμος 1936-1939

Ο Ισπανικ?ς εμφ?λιος π?λεμος ε?ναι αδιαμφισβ?τητα το μεγαλ?τερο γεγον?ς που σημει?θηκε λ?γο πρ?ν απ? τον δε?τερο Παγκ?σμιο Π?λεμο. Μπορε? κανε?ς να τον χαρακτηρ?σει σαν την αιματηρ? εισαγωγ? του , μ?α > , ?που οι αντ?παλοι των κατοπιν?ν πεδ?ων τ?ν μαχ?ν διαστα?ρωσαν τα ξιφη τους και βολιδοσκ?πησαν τις δυν?μεις τους. Γιατ? ο εμφ?λιος π?λεμος της Ισπαν?ας δεν υπ?ρξε εσωτερικ? και μ?νο υπ?θεση του ισπανικο? λαο?, αλλα ?να τερατ?δες > για τον φασισμ? του Μουσολ?νι και τον Ναζισμ? του Χ?τλερ, ?που εν ψυχρ? και σε β?ρος εν?ς λαο? παθιασμ?νου για ιδ?ες και…

Περισσότερα