Ποια Δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα;

Ορισμ?ς: Η δημοκρατ?α ε?ναι το πολ?τευμα στο οπο?ο η εξουσ?α πηγ?ζει απ? το λα?, ασκε?ται απ? τον λα? και υπηρετε? τα συμφ?ροντ? του. Βασικ? χαρακτηριστικ? της ε?ναι η λ?ψη αποφ?σεων με ψηφοφορ?α των πολιτ?ν, στην ?μεση δημοκρατ?α, ? κ?ποιων αντιπροσ?πων τους, στην αντιπροσωπευτικ? δημοκρατ?α. Η ετυμολογ?α της λ?ξεως βρ?σκεται στα συνθετικ? «δ?μος» ( το σ?νολο ? η συν?λευση των ανθρ?πων που ?χουν πολιτικ? δικαι?ματα) και «κρ?τος»( δ?ναμη, εξουσ?α, κυριαρχ?α). Ο ?ρος επινο?θηκε κατ? τον 5ο αι?να π.Χ., στην κλασικ? Ελλ?δα, και χρησιμοποι?θηκε κατ’ αντιδιαστολ? με τη μοναρχ?α, την αριστοκρατ?α και…

Περισσότερα

Ιουλιανά 1965

Με τον ?ρο Αποστασ?α ? Ιουλιαν? αναφ?ρεται στη σ?γχρονη ιστορ?α της Ελλ?δας η περ?οδος πολιτικ?ς ανωμαλ?ας που ακολο?θησε την αποπομπ? της κυβ?ρνησης του Γεωργ?ου Παπανδρ?ου στις 15 Ιουλ?ου 1965 ?ως την επιβολ? της δικτατορ?ας των συνταγματαρχ?ν. Μετ? την παρα?τηση Παπανδρ?ου σχηματ?στηκαν κυβερν?σεις απ? μ?λη της Εν?σεως Κ?ντρου παρ? τη σφοδρ? αντ?θεση του αρχηγο? της Γ. Παπανδρ?ου και της πλειοψηφ?ας των βουλευτ?ν της. Οι πρωθυπουργο? και υπουργο? αυτ?ν των κυβερν?σεων, καθ?ς και οι βουλευτ?ς της Ε.Κ. που τελικ? στ?ριξαν αυτ?ς τις κυβερν?σεις χαρακτηρ?στηκαν αποστ?τες, καθ?ς υπ?ρχε η εντ?πωση σε πολιτικο?ς, δημοσιογρ?φους…

Περισσότερα