Η συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ

Η συζ?τηση για την ?νταξη της Ελλ?δας στη Βορειοατλαντικ? Συμμαχ?α (ΝΑΤΟ) ?λαβε χ?ρα μ?λις τρ?α χρ?νια μετ? τη λ?ξη του Εμφυλ?ου Πολ?μου. Η π?λωση και ο διχασμ?ς παρ?μεναν κεντρικ? χαρακτηριστικ?, τ?σο σε επ?πεδο κοινων?ας, ?σο και –κυρ?ως– πολιτικο? κ?σμου αλλ? και εξωτερικ?ν συμμ?χων της χ?ρας. Και αν για πολλο?ς o «απ? βορρ?ν κ?νδυνος» συν?χιζε να αποτελε? πηγ? σοβαρ?ς ανησυχ?ας, για αρκετο?ς ?λλους ?λληνες, ορισμ?νοι εκ των οπο?ων στερο?νταν κοινοβουλευτικ?ς εκπροσ?πησης (αφο? το ΚΚΕ ?ταν εκτ?ς ν?μου και η Αριστερ? εκπροσωπε?το στη Βουλ? μ?νον απ? την ΕΔΑ), ?ταν βαθι? ριζωμ?νη η…

Περισσότερα