Ποια Δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα;

Ορισμ?ς: Η δημοκρατ?α ε?ναι το πολ?τευμα στο οπο?ο η εξουσ?α πηγ?ζει απ? το λα?, ασκε?ται απ? τον λα? και υπηρετε? τα συμφ?ροντ? του. Βασικ? χαρακτηριστικ? της ε?ναι η λ?ψη αποφ?σεων με ψηφοφορ?α των πολιτ?ν, στην ?μεση δημοκρατ?α, ? κ?ποιων αντιπροσ?πων τους, στην αντιπροσωπευτικ? δημοκρατ?α. Η ετυμολογ?α της λ?ξεως βρ?σκεται στα συνθετικ? «δ?μος» ( το σ?νολο ? η συν?λευση των ανθρ?πων που ?χουν πολιτικ? δικαι?ματα) και «κρ?τος»( δ?ναμη, εξουσ?α, κυριαρχ?α). Ο ?ρος επινο?θηκε κατ? τον 5ο αι?να π.Χ., στην κλασικ? Ελλ?δα, και χρησιμοποι?θηκε κατ’ αντιδιαστολ? με τη μοναρχ?α, την αριστοκρατ?α και…

Περισσότερα

Η συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ

Η συζ?τηση για την ?νταξη της Ελλ?δας στη Βορειοατλαντικ? Συμμαχ?α (ΝΑΤΟ) ?λαβε χ?ρα μ?λις τρ?α χρ?νια μετ? τη λ?ξη του Εμφυλ?ου Πολ?μου. Η π?λωση και ο διχασμ?ς παρ?μεναν κεντρικ? χαρακτηριστικ?, τ?σο σε επ?πεδο κοινων?ας, ?σο και –κυρ?ως– πολιτικο? κ?σμου αλλ? και εξωτερικ?ν συμμ?χων της χ?ρας. Και αν για πολλο?ς o «απ? βορρ?ν κ?νδυνος» συν?χιζε να αποτελε? πηγ? σοβαρ?ς ανησυχ?ας, για αρκετο?ς ?λλους ?λληνες, ορισμ?νοι εκ των οπο?ων στερο?νταν κοινοβουλευτικ?ς εκπροσ?πησης (αφο? το ΚΚΕ ?ταν εκτ?ς ν?μου και η Αριστερ? εκπροσωπε?το στη Βουλ? μ?νον απ? την ΕΔΑ), ?ταν βαθι? ριζωμ?νη η…

Περισσότερα

Ιουλιανά 1965

Με τον ?ρο Αποστασ?α ? Ιουλιαν? αναφ?ρεται στη σ?γχρονη ιστορ?α της Ελλ?δας η περ?οδος πολιτικ?ς ανωμαλ?ας που ακολο?θησε την αποπομπ? της κυβ?ρνησης του Γεωργ?ου Παπανδρ?ου στις 15 Ιουλ?ου 1965 ?ως την επιβολ? της δικτατορ?ας των συνταγματαρχ?ν. Μετ? την παρα?τηση Παπανδρ?ου σχηματ?στηκαν κυβερν?σεις απ? μ?λη της Εν?σεως Κ?ντρου παρ? τη σφοδρ? αντ?θεση του αρχηγο? της Γ. Παπανδρ?ου και της πλειοψηφ?ας των βουλευτ?ν της. Οι πρωθυπουργο? και υπουργο? αυτ?ν των κυβερν?σεων, καθ?ς και οι βουλευτ?ς της Ε.Κ. που τελικ? στ?ριξαν αυτ?ς τις κυβερν?σεις χαρακτηρ?στηκαν αποστ?τες, καθ?ς υπ?ρχε η εντ?πωση σε πολιτικο?ς, δημοσιογρ?φους…

Περισσότερα