Χριστουγεννιάτικη Κοινοβουλευτική ιστορία του… 1888

?πως ε?ναι γνωστ?, οι εργασ?ες της Βουλ?ς των Ελλ?νων – ?σον αφορ? στο κοινοβουλευτικ? μ?ρος – σταματο?ν για τις εορτ?ς των Χριστουγ?ννων και της Πρωτοχρονι?ς. Συν?θως, στις 22 ? 23 Δεκεμβρ?ου οι βουλευτ?ς αποχαιρετο?ν τους συναδ?λφους τους και δ?νουν ραντεβο? για τις 10 Ιανουαρ?ου, ?που ανο?γει και π?λι η Ολομ?λεια. Ε?ναι ?λλωστε μια ευκαιρ?α για τους βουλευτ?ς της Περιφ?ρειας να επιστρ?ψουν στον τ?πο εκλογ?ς τους και να αναθερμ?νουν τις σχ?σεις τους με τους ψηφοφ?ρους τους. Παλαι?τερα μ?λιστα, η καταληκτικ? ημερομην?α για να «κλε?σει» η Βουλ? ?ταν η τελευτα?α ημ?ρα ψ?φισης…

Περισσότερα

Ροζού, η θρυλική χούλιγκαν των θεωρείων της ελληνικής Βουλής

Η Ανθο?σα Παλ?σκα, γνωστ? ως Ανθο?σα Ρουζο? ? Ανθο?σα Ρουζιο?, Anthoussa de Roujoux ( – Αθ?να 27 Δεκεμβρ?ου 1890), μετ? το γ?μο της με το Γ?λλο Αλ?ξανδρο Ρουζιο?, ?ταν προσωπικ?τητα της Ελλ?δας του 19ου αι?να, γνωστ? μετ? τη χηρε?α της για τη θορυβ?δη παρουσ?α της στον εξ?στη των συνεδρι?σεων της Βουλ?ς και την υποστ?ριξ? της στον πρωθυπουργ? Δηλιγι?ννη. Θεωρε?το και ?ταν κυρ?α του λεγ?μενου καλο? κ?σμου, αλλ? στην ιστορ?α ?μεινε σαν η μεγαλ?τερη χο?λιγκαν του Κοινοβουλ?ου! Η… «κοινοβουλευτικ?» της δρ?ση της ?φερε σε δ?σκολη θ?ση, ακ?μα και τον μεγ?λο Χαρ?λαο Τρικο?πη. ?ταν η περ?φημη Ροζο?, δυναμικ?, εφευρετικ? και γλωσσο?! Την γν?ρισαν…

Περισσότερα

Μονομάχος πριν από 1.800 χρόνια καταγγέλλει τον διαιτητή του…

Μια ζω? ?χουμε πρ?βλημα με την διαιτησ?α στην Ελλ?δα!! Παρ?πονα απ? τη διαιτησ?α ε?χε ?νας μονομ?χος, πριν απ? 1.800 χρ?νια, ?πως μαρτυρ? η επιτ?μβια στ?λη που κατ?ρθωσε να αποκρυπτογραφ?σει ο καθηγητ?ς του Πανεπιστημ?ου Μπροκ του Καναδ?, Μ?ικλ Κ?ρτερ. Η φιγο?ρα που εμφαν?ζεται ?ρθια στην επιτ?μβια στ?λη, κρατ?ντας σπαθι? και στα δυο του χ?ρια, ε?ναι ο Δι?δορος, ο αδικημ?νος μονομ?χος της περ?πτωσ?ς μας. Η επιτ?μβια στ?λη αυτ? ?φτασε ως δωρε? στο Μουσε?ο Musee du Cinquanternaire στις Βρυξ?λλες του Βελγ?ου, λ?γο πριν το ξ?σπασμα του Α’ Παγκοσμ?ου Πολ?μου. Το αν?γλυφο δε?χνει ?ναν…

Περισσότερα