Η «Μάχη της Πίνδου» στη Βουλή των Ελλήνων

Ευρισκ?μενος κανε?ς στο περ?φημο Περιστ?λιο της Βουλ?ς των Ελλ?νων, σ?γουρα ?χει κατ? νου τις πολιτικ?ς – και παραπολιτικ?ς – συζητ?σεις, τα σχ?λια και τα «πηγαδ?κια» στο περιθ?ριο των συνεδρι?σεων του Κοινοβουλ?ου. Κι ?μως, στο χ?ρο αυτ? μπορε? κανε?ς, σηκ?νοντας απλ?ς τα μ?τια του, να αντικρ?σει μ?α μ?χη ?χι κομματικ?, αλλ? εθνικ?, μ?α μ?χη για την ελευθερ?α, τη Μ?χη της Π?νδου. Αναφερ?μαστε βεβα?ως στο περ?φημο γλυπτ? του Χρ?στου Καπρ?λου.    Το Μνημε?ο της Μ?χης της Π?νδου ε?ναι απ? τα πιο σημαντικ? ?ργα της σ?γχρονης παγκ?σμιας γλυπτικ?ς για το πνε?μα που εκφρ?ζει, το…

Περισσότερα

Χριστουγεννιάτικη Κοινοβουλευτική ιστορία του… 1888

?πως ε?ναι γνωστ?, οι εργασ?ες της Βουλ?ς των Ελλ?νων – ?σον αφορ? στο κοινοβουλευτικ? μ?ρος – σταματο?ν για τις εορτ?ς των Χριστουγ?ννων και της Πρωτοχρονι?ς. Συν?θως, στις 22 ? 23 Δεκεμβρ?ου οι βουλευτ?ς αποχαιρετο?ν τους συναδ?λφους τους και δ?νουν ραντεβο? για τις 10 Ιανουαρ?ου, ?που ανο?γει και π?λι η Ολομ?λεια. Ε?ναι ?λλωστε μια ευκαιρ?α για τους βουλευτ?ς της Περιφ?ρειας να επιστρ?ψουν στον τ?πο εκλογ?ς τους και να αναθερμ?νουν τις σχ?σεις τους με τους ψηφοφ?ρους τους. Παλαι?τερα μ?λιστα, η καταληκτικ? ημερομην?α για να «κλε?σει» η Βουλ? ?ταν η τελευτα?α ημ?ρα ψ?φισης…

Περισσότερα

Ροζού, η θρυλική χούλιγκαν των θεωρείων της ελληνικής Βουλής

Η Ανθο?σα Παλ?σκα, γνωστ? ως Ανθο?σα Ρουζο? ? Ανθο?σα Ρουζιο?, Anthoussa de Roujoux ( – Αθ?να 27 Δεκεμβρ?ου 1890), μετ? το γ?μο της με το Γ?λλο Αλ?ξανδρο Ρουζιο?, ?ταν προσωπικ?τητα της Ελλ?δας του 19ου αι?να, γνωστ? μετ? τη χηρε?α της για τη θορυβ?δη παρουσ?α της στον εξ?στη των συνεδρι?σεων της Βουλ?ς και την υποστ?ριξ? της στον πρωθυπουργ? Δηλιγι?ννη. Θεωρε?το και ?ταν κυρ?α του λεγ?μενου καλο? κ?σμου, αλλ? στην ιστορ?α ?μεινε σαν η μεγαλ?τερη χο?λιγκαν του Κοινοβουλ?ου! Η… «κοινοβουλευτικ?» της δρ?ση της ?φερε σε δ?σκολη θ?ση, ακ?μα και τον μεγ?λο Χαρ?λαο Τρικο?πη. ?ταν η περ?φημη Ροζο?, δυναμικ?, εφευρετικ? και γλωσσο?! Την γν?ρισαν…

Περισσότερα

Εισβολή στο κτήριο της Βουλής

?ταν βρ?δυ της 3ης Ιουλ?ου του 1964 ?ταν ομ?δα 50 «νεαρ?ν» εισ?βαλε στο κτ?ριο της Βουλ?ς φων?ζοντας συνθ?ματα εναντ?ον του πρωθυπουργο? Γεωργ?ου Παπανδρ?ου, δ?ο μ?ρες πριν τις προγραμματισμ?νες δημοτικ?ς εκλογ?ς της 5ης Ιουλ?ου. Στις 5 Ιουλ?ου 1964 επρ?κειτο να διεξαχθο?ν δημοτικ?ς εκλογ?ς στην Ελλ?δα. Κυβ?ρνηση ?ταν η ?νωση Κ?ντρου, με πρωθυπουργ? τον Γε?ργιο Παπανδρ?ου, ο οπο?ος μ?λις ε?χε επιστρ?ψει απ? το πρ?το επ?σημο ταξ?δι του στις Ηνωμ?νες Πολιτε?ες. Εκε?, ε?χε δεχθε? αφ?ρητες πι?σεις απ? τον Αμερικαν? πρ?εδρο Λ?ντον Τζ?νσον για λ?ση του Κυπριακο?. Την περ?οδο αυτ?, διεκδικο?σαν τον δημαρχιακ? θ?κο…

Περισσότερα

Απόκριες και Πολιτική

Οι Απ?κριες διαχρονικ? αποτελο?ν μιας πρ?της τ?ξεως ευκαιρ?α για ξεφ?ντωμα και διασκ?δαση. Αν γυρ?σουμε πολλ? χρ?νια π?σω, τ?τε που δεν υπ?ρχε τηλε?ραση ? ραδι?φωνο, ο λα?ς ξεχ?νονταν στους δρ?μους και στις εξοχ?ς για να διασκεδ?σουν. ?ταν επ?σης και μια ευκαιρ?α να σατιρ?σουν  ?τι συν?βαινε γ?ρω τους, κ?τι που γιν?ταν . απ? τα χρ?νια της εποχ?ς του ?θωνα ακ?μη, ?που τα μεγ?λα γεγον?τα κυριαρχο?σαν στις μεταμφι?σεις. Συνηθ?στερες μεταμφι?σεις ?ταν «οι Μακεδ?νες», αφο? η β?ρεια Ελλ?δα ?ταν ακ?μη σκλαβωμ?νη ? «το Αρχοντ?πουλο που σκ?τωνε τον Κιουταχ?». Πολλο? ?ταν εκε?νοι που αναλ?μβαναν – …

Περισσότερα

Το 1924 ανακηρύχθηκε η πρώτη Ελληνική Δημοκρατία

Η 25η Μαρτ?ου, εκτ?ς απ? την θρησκευτικ? και εθνικ? της δι?σταση με την εορτ? του Ευαγγελισμο? και την επ?τειο της Εθνεγερσ?ας του 1821, στην σ?γχρονη πολιτικ? ιστορ?α της Ελλ?δας, ?χει περ?οπτη θ?ση, καθ?ς ε?ναι η ημ?ρα, που το 1924, ανακηρ?χθηκε η πρ?τη Ελληνικ? Δημοκρατ?α. Το αποτυχημ?νο κ?νημα του 1923, αλλ? και οι συσσωρευμ?νες συν?πειες του Διχασμο?, οδ?γησαν σε ατελε?τητη σειρ? παλλα?κ?ν αιτημ?των για την ανακ?ρυξη της Αβασ?λευτης Δημοκρατ?ας. Οι εκλογ?ς που διεξ?χθησαν με την αποχ? πολλ?ν κομμ?των, αν?δειξαν νικητ?ς τους Φιλελε?θερους του Βενιζ?λου με 250 ?δρες, ?ναντι 120 εδρ?ν της…

Περισσότερα

Το πρώτο Σύνταγμα Της Ελλάδος

Το Σ?νταγμα της Ελλ?δας ε?ναι ο θεμελι?δης ν?μος επ?νω στον οπο?ο βασ?ζεται η διαμ?ρφωση ολ?κληρης της νομοθεσ?ας της Ελλ?δας ?σον αφορ? τα δικαι?ματα και υποχρε?σεις του πολ?τη, την οργ?νωση και βασικο?ς καν?νες λειτουργ?ας του ελληνικο? κρ?τους και των θεσμ?ν. Μετ? την Ελληνικ? Επαν?σταση του 1821 δημιουργ?θηκαν δι?φορα βραχ?βια συντ?γματα που δεν ευδοκ?μησαν ε?τε λ?γω των αδυναμι?ν τους ε?τε λ?γω της εσωτερικ?ς διαμ?χης μεταξ? των πολιτικ?ν. Πρ?το σ?νταγμα ?ταν αυτ? που ψηφ?στηκε απ? την Α’ Εθνοσυν?λευση στις 1 Ιανουαρ?ου 1822 στην Επ?δαυρο με ονομασ?α «Προσωριν?ν Πολ?τευμα της Ελλ?δος» και αναθεωρ?θηκε το 1823 απ? την Β’ Εθνοσυν?λευση στο ?στρος με τον «Ν?μο της Επιδα?ρου». Η Γ’…

Περισσότερα

1823. Ο Πρώτος Προϋπολογισμός του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους

Ελ?χιστα ?χουν γραφε? μ?χρι σ?μερα για τη σ?νταξη του πρ?του ελληνικο? Προ?πολογισμο?, Να σημειωθε? ?τι δεν υπ?ρχει πουθεν? σε ξ?νη γλ?σσα η λ?ξη που να αποδ?δει αυτ? που σημα?νει και εννοε? η ελληνικ? λ?ξη προ?πολογισμ?ς. Ο?τε στην Ελλ?δα αρχικ? υπ?ρχε αυτ? η λ?ξη. Στην αρχ? του χρ?νου ?καναν τη σ?νταξη «υποθετικο? λογαριασμο? των προσ?δων και εξ?δων της διοικ?σεως», και στο τ?λος κ?θε χρ?νου ?καναν «λογαριασμ? των γενομ?νων προσ?δων και εξ?δων». Για πρ?τη φορ?, θα μπορο?σαμε να πο?με – προν?πιο αυτο? που λ?με σ?μερα Προ?πολογισμ?, ?γινε τον Απρ?λιο 1823. Π?σο καιρ?…

Περισσότερα

Η ανέγερση και η Ιστορία του κτηρίου της Βουλής των Ελλήνων

Τα Παλαι? Αν?κτορα Τα Παλαι? Αν?κτορα ε?ναι σ?μερα η ?δρα της Βουλ?ς των Ελλ?νων. Πρ?κειται για νεοκλασικ? κτ?ριο, σχεδιασμ?νο απ? τον αξι?λογο Βαυαρ? αρχιτ?κτονα της Βασιλικ?ς Αυλ?ς της Βαυαρ?ας Friedrich von Gärtner (1792-1847) και βρ?σκεται στην Πλατε?α Συντ?γματος στην Αθ?να. Χρησιμοποι?θηκε ως αν?κτορα απ? τον ?θωνα και στη συν?χεια απ? τον Γε?ργιο Α’ μ?χρι το 1910, ?που εγκαταστ?θηκε σε νε?τερα, στην οδ? Ηρ?δου του Αττικο?, γι’ αυτ? και η ονομασ?α τους Παλαι? Αν?κτορα. Στη δυτικ? πλευρ? του κτιρ?ου διαμορφ?θηκε ο χ?ρος σε Μνημε?ο του ?γνωστου Στρατι?τη, εν? οι εξωτερικο? χ?ροι…

Περισσότερα

Δημοψηφίσματα στην Ελλάδα

Στην Ελλ?δα, το πρ?το δημοψ?φισμα ?γινε το τελευτα?ο δεκα?μερο του Νοεμβρ?ου του 1862, με πρωτοβουλ?α της προσωριν?ς κυβ?ρνησης, που ε?χε προκ?ψει απ? την ?κπτωση του ?θωνα, με αντικε?μενο το πρ?σωπο του ν?ου βασιλι?. Η ψηφοφορ?α δεν ?ταν μυστικ?, καθ?ς οι εκλογ?ς ?γραφαν το ?νομα που προτιμο?σαν σε δημ?σια πρωτ?κολλα. Νικητ?ς στο ιδι?ρρυθμο αυτ? δημοψ?φισμα αναδε?χθηκε ο ?γγλος πρ?γκηπας Αλφρ?δος, ο οπο?ος ?λαβε 230.701 ψ?φους, ?ναντι 10.229 ψ?φων που ?λαβαν ?λλοι υποψ?φιοι. 93 εκλογε?ς ψ?φισαν υπ?ρ της αβασ?λευτης δημοκρατ?ας. Ο Αλφρ?δος δεν απεδ?χθη την εκλογ?, καθως το Πρωτ?κολλο του Λονδ?νου του 1830…

Περισσότερα

Τα ρουσφέτια…

…Βοηθ?στε μας …?πως ο πατ?ρας μου βοηθο?σε εσ?ς. Τα ρουσφ?τια… Πως μπορε? να μιλ?με για κρ?ση του πολιτικο? συστ?ματος, της Δημοκρατ?ας, για αποστασιοπο?ηση των πολιτ?ν και ειδικ? των ν?ων απ? την πολιτικ?, χωρ?ς να ?χουμε εξετ?σει τι σχ?ση υπ?ρχει αν?μεσα στις δυο πλευρ?ς; Αλληλεξ?ρτηση, δηλαδ? αμοιβα?α κ?στη και οφ?λη; Η ευθ?νη ε?ναι αμοιβα?α και αμφ?δρομη; Θα πρ?πει δηλαδ? η πολιτικ? να γ?νει περισσ?τερο ωφ?λιμη για τους πολ?τες και οι πολ?τες για την πολιτικ?. Π?ντως, ο Αριστοτ?λης συμβουλε?ει στα Πολιτικ?: «Και το σημαντικ?τερο για τη διατ?ρηση των πολιτευμ?των, που ?λοι παραγνωρ?ζουν,…

Περισσότερα

Ανοιχτή η Βουλή τα Χριστούγεννα

https://youtu.be/VqFyn0tEjAIΠ?ς ?φτασε η Βουλ? να συνεδρι?ζει Χριστουγεννι?τικα; O Πρωθυπουργ?ς Χαρ?λαος Τρικο?πης ε?χε καταθ?σει ?να πακ?το 58 νομοσχεδ?ων προς ψ?φιση. ?πως ?ταν γνωστ?, ο κ?ριος αντ?παλ?ς του, ο Θε?δωρος Δηλιγι?ννης και οι βουλευτ?ς του φρ?ντιζαν συστηματικ? να παρακωλ?ουν τις εργασ?ες της Βουλ?ς. Απ? την πλευρ? του ο Τρικο?πης ο οπο?ος εμφανιζ?ταν ?τεγκτος στα ζητ?ματα των εργασι?ν της Βουλ?ς και στις κωλυσιεργ?ες του Δηλιγι?ννη, απαντο?σε με εξαντλητικ?ς συνεδρι?σεις που κρατο?σαν ολ?κληρα μερ?νυχτα… “Κοινοβουλευτικ?ς Ιστορ?ες” με την υπογραφ? του Τ?κη Κ?μπρα

Περισσότερα

Η ιστορία της ανέγερσης του Μεγάρου της Βουλής

https://youtu.be/YwGFc7h8yak?ταν ο ?θωνας γιος του Βασιλι? της Βαυαρ?ας Λουδοβ?κου, επελ?γη μετ? τη δολοφον?α του Καποδ?στρια για τον Ελληνικ? θρ?νο, υπ?ρξε η αν?γκη αν?γερσης βασιλικ?ν ανακτ?ρων… “Κοινοβουλευτικ?ς Ιστορ?ες” με την υπογραφ? του Τ?κη Κ?μπρα.

Περισσότερα