1823. Ο Πρώτος Προϋπολογισμός του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους

Ελ?χιστα ?χουν γραφε? μ?χρι σ?μερα για τη σ?νταξη του πρ?του ελληνικο? Προ?πολογισμο?, Να σημειωθε? ?τι δεν υπ?ρχει πουθεν? σε ξ?νη γλ?σσα η λ?ξη που να αποδ?δει αυτ? που σημα?νει και εννοε? η ελληνικ? λ?ξη προ?πολογισμ?ς. Ο?τε στην Ελλ?δα αρχικ? υπ?ρχε αυτ? η λ?ξη. Στην αρχ? του χρ?νου ?καναν τη σ?νταξη «υποθετικο? λογαριασμο? των προσ?δων και εξ?δων της διοικ?σεως», και στο τ?λος κ?θε χρ?νου ?καναν «λογαριασμ? των γενομ?νων προσ?δων και εξ?δων». Για πρ?τη φορ?, θα μπορο?σαμε να πο?με – προν?πιο αυτο? που λ?με σ?μερα Προ?πολογισμ?, ?γινε τον Απρ?λιο 1823. Π?σο καιρ?…

Περισσότερα

Το Δουκάτο της Υπάτης

Το Δουκ?το της Υπ?της, με Δο?κα τον εκ?στοτε… Βασιλια? της Ισπαν?ας Ορειν? κωμ?πολη, η Υπ?τη, χτισμ?νη στις β?ρειες πλαγι?ς της Ο?της, αν?μεσα σε βελανιδι?ς, πλατ?νια και κυπαρ?σσια, κατ?χει τη θ?ση της ομ?νυμης αρχα?ας π?λης, κοιτ?δας των Αινι?νων, που υπ?ρξε πρωτε?ουσα της Αιτωλικ?ς Συμπολιτε?ας και ?κμασε κατ? τους Ρωμα?κο?ς και τους Πρωτοβυζαντινο?ς Χρ?νους. Προσφ?ρει πανοραμικ? θ?α στον κ?μπο της Λαμ?ας, ως την παραλ?α της Αγ?ας Μαρ?νας. ?χει 724 κατο?κους. ?λα αυτ? ε?ναι γνωστ? σε ?λους. Π?σοι ?μως ε?ναι εκε?νοι που γνωρ?ζουν πως οι «Ν?ες Πα?τρες» ?πως ονομαζ?ταν παλαι?τερα στους Βυζαντινο?ς χρ?νους…

Περισσότερα

Δημοψηφίσματα στην Ελλάδα

Στην Ελλ?δα, το πρ?το δημοψ?φισμα ?γινε το τελευτα?ο δεκα?μερο του Νοεμβρ?ου του 1862, με πρωτοβουλ?α της προσωριν?ς κυβ?ρνησης, που ε?χε προκ?ψει απ? την ?κπτωση του ?θωνα, με αντικε?μενο το πρ?σωπο του ν?ου βασιλι?. Η ψηφοφορ?α δεν ?ταν μυστικ?, καθ?ς οι εκλογ?ς ?γραφαν το ?νομα που προτιμο?σαν σε δημ?σια πρωτ?κολλα. Νικητ?ς στο ιδι?ρρυθμο αυτ? δημοψ?φισμα αναδε?χθηκε ο ?γγλος πρ?γκηπας Αλφρ?δος, ο οπο?ος ?λαβε 230.701 ψ?φους, ?ναντι 10.229 ψ?φων που ?λαβαν ?λλοι υποψ?φιοι. 93 εκλογε?ς ψ?φισαν υπ?ρ της αβασ?λευτης δημοκρατ?ας. Ο Αλφρ?δος δεν απεδ?χθη την εκλογ?, καθως το Πρωτ?κολλο του Λονδ?νου του 1830…

Περισσότερα

Η Κυπριακή διάλεκτος

?ταν οι Μυκηνα?οι ?μποροι μετο?κησαν στην Κ?προ (1400 π.Χ.), μιλ?ντας την αρκαδοκυπριακ? δι?λεκτο (μια απ? τις αρχαι?τερες ελληνικ?ς διαλ?κτους), χρησιμοποιο?σαν συλλαβικ? αλφ?βητο, που ανταποκριν?ταν στις αν?γκες της γλ?σσας τους και ?να απ? τα προβλ?ματα της συν?παρξης Μυκηνα?ων και Ετεοκυπρ?ων ?ταν ?τι οι δε?τεροι χρησιμοποιο?σαν το κυπριακ? συλλαβ?ριο, το οπο?ο απ?διδε μεν τη γλ?σσα τους, αλλ? δεν ανταποκριν?ταν στις αν?γκες της ελληνικ?ς γλ?σσας. Παρ?μοιο αλφ?βητο με τους Δωριε?ς χρησιμοποιο?σαν και οι Αχαιο? και Αιγα?οι που μετο?κησαν στην Κ?προ μεταξ? 1230-1050 π.Χ. Λαμβ?νοντας υπ?ψη μας ?τι το ελληνικ? αλφ?βητο (με τη μορφ?…

Περισσότερα

Ιστορικές – Τοπογραφικές Αναζητήσεις στην περιοχή της Ηραίας

Θ? χαι­ρε­τ?­σω μ? τ?ν σει­ρ? μου τ?ν ση­με­ρι­ν? Ε­σπε­ρ?­δα, με­τ? το?ς το­πι­κο?ς ?ρ­χον­τες κα? το?ς εκ­προ­σ?­πους τ?ς πο­λι­τι­κ?ς ζω?ς τ?ς πε­ρι­ο­χ?ς μας. Πα­λο?μ­πα Π?μ­πτη 9 Α?­γο?­στου 2007 βρ?­δυ ?­ν?­πιον ?­κλε­κτ?ς συγ­κεν­τρ?­σε­ως ?­ραια­τ?ν. Ε?­ρι­σκ?­με­θα στ?ν καρ­δι? τ?ς ?­ρα?­ας το? 2007[1]. Α?­το­μ?­τως ?­πι­ζη­το?­με σ?ν­δε­σμον μ? τ? πα­ρελ­θ?ν, τ? ?­π?­τε­ρον, ?­π? τ? ?­πο?­ον μ?ς χω­ρ?­ζει ?­βυσ­σα­λ?­ον χ?­ος δυ­?­μι­συ χι­λι­ε­τη­ρ?­δων. Κα? πο?­ος θ? γε­φυ­ρ?­ση α?­τ? τ? ?­π?­θα­νον χ?­σμα; Μ? τ?ν συγ­κα­τ?­θε­σι το? ?­κρο­α­τη­ρ?­ου θ? προ­σπα­θ?­σω ν? δη­μι­ουρ­γ?­σω με­ρι­κο?ς σταθ­μο?ς με­τ? τ? ?­σα γνω­ρ?­ζο­με ?­π? το?ς Μυ­θι­κο?ς κα? ?ρ­χα?­ους χρ?­νους. ?­να­ζη­τ?ν­τας ?ν πρ?­τοις τ? γνω­στ?…

Περισσότερα

D – Day

H «μεγαλ?τερη ημ?ρα του πολ?μου»…και η Ελληνικ? συμμετοχ? !!! Ηταν 6 Ιουν?ου του 1944 ?ταν ?γινε μ?α απ? τις μεγαλ?τερες δια θαλ?σσης στρατιωτικ?ς εισβολ?ς στα παρ?λια της Γαλλ?ας. Η λεγ?μενη “Απ?βαση της Νορμανδ?ας” αναμ?νεται να με?νει στην ιστορ?α. Η Απ?βαση της Νορμανδ?ας με κωδικ? ονομασ?α Operation Overlord ?ταν η Συμμαχικ? απ?βαση στα παρ?λια της Γαλλ?ας, που ?λαβε χ?ρα στις 6 Ιουν?ου 1944, μ?ρα γνωστ? και ως D-Day. Αντικειμενικ?ς σκοπ?ς της απ?βασης ?ταν να δημιουργ?σει ?να προγεφ?ρωμα απ? την Καν ?ως το Χερβο?ργο, μ?σω του οπο?ου οι Σ?μμαχοι θα περνο?σαν στρατε?ματα…

Περισσότερα