Η κοινοβουλευτική ομάδα των ιαπώνων στις αρχές του 20ού αιώνα

Ο εκδ?της και «πατ?ρας» της δημοσιογραφ?ας της σ?γχρονης Ελλ?δος Βλ?σης Γαβριηλ?δης, στην αρχαι?τερη Ελληνικ? εφημερ?δα «Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ», ον?μασε μια ομ?δα ν?ων ανεξ?ρτητων βουλευτ?ν, που εξελ?γησαν στις εκλογ?ς του 1906, ως η «Ομ?ς των Ιαπ?νων». Τους ον?μασε ?τσι παρομοι?ζοντας την  μαχητικ?τητα των μελ?ν της στο Κοινοβο?λιο, με την ορμητικ?τητα και μαχητικ?τητα που επ?δειξαν οι Ι?πωνες στρατι?τες στον Ρωσο?απωνικ? π?λεμο του 1904-1905. Η ομ?δα αυτ? του Ελληνικο? Κοινοβουλ?ου, ?δρασε απ? το 1906 ?ως το 1908, με ριζοσπαστικ?ς ιδ?ες για τον εκσυγχρονισμ? της χ?ρας, σε μια εποχ? που ?ταν ακ?μη νωπ? η ?ττα…

Περισσότερα

Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΛΑΖΑΡΩΝ

Με την ονομασ?α «Βουλ? των Λαζ?ρων» φ?ρεται σκωπτικ? στη νε?τερη ελληνικ? ιστορ?α το Σ?μα της Βουλ?ς των Ελλ?νων που σχηματ?σθηκε παρ?τυπα τον Ιο?λιο του 1917 με δι?ταγμα που προ?θησε ο Ελευθ?ριος Βενιζ?λος, με το οπο?ο επαν?φερε, «νεκραν?στησε» ?πως ?λεγαν τ?τε, προηγο?μενη Βουλ?, του 1915, που ε?χε ?δη πα?σει να υφ?σταται. Συσχετιζ?μενη η πρ?ξη αυτ? με την ευαγγελικ? περικοπ? περ? της νεκραν?στασης του Λαζ?ρου, ?λαβε το ?νομα «Βουλ? των Λαζ?ρων». Προ?κυψε απ? μια συνταγματικ? αμφιλεγ?μενη πρωτοβουλ?α του Ελευθ?ριου Βενιζ?λου και ?ταν απ?τοκος των δραματικ?ν γεγον?των του Διχασμο? της δε?τερης δεκαετ?ας του 20ου αι?να. ?ταν…

Περισσότερα

Εκλογές με «Εληά» και «Κορδόνι» στα χρόνια της βασιλείας του Γεωργίου Α’

Ο ερχομ?ς της βασιλικ?ς δυναστε?ας του Γεωργ?ου Α’ ?νοιξε μια περ?οδο απ? τις πλ?ον ?ντονες για την ελληνικ? πολιτικ? ζω?, που ?κλεισε με την ηγετικ? καθι?ρωση του Eλευθερ?ου Bενιζ?λου. Την περ?οδο της βασιλε?ας του Γεωργ?ου A” (1864-1912), δηλαδ? 48 χρ?νια, ?γιναν δεκαεννι? φορ?ς εκλογ?ς και κυρι?ρχησαν δ?κα πρ?σωπα, Aλ?ξανδρος Kουμουνδο?ρος, Δημ?τριος Bο?λγαρης, Eπ. Δεληγι?ργης, Xαρ. Tρικο?πης, K. Kωνσταντ?πουλος, Nικ. Δηλιγι?ννης, Aλ. Zα?μης, Θε?δ. Δηλιγι?ννης, Γ. Θεοτ?κης, Στ?φ. Δραγο?μης, και ο Eλευθ?ριος Bενιζ?λος. Οι πρ?τες εκλογ?ς που ?γιναν επ? Γεωργ?ου Α’ απ? την Κυβ?ρνηση Κουμουνδο?ρου υπ?ρξαν τ?μιες και διεξ?χθησαν με το…

Περισσότερα

Βρυκόλακες στην Ελλάδα

Α. Βρυκ?λακες στην Ελλ?δα Β.  Οι Βρυκ?λακες στην Ελλ?δα τον 17ο, 18ο  και 19ο αι?να. Γ. Βρυκ?λακες στην Υπ?τη και στα χωρι? της Ελλ?δος Οι θρ?λοι που αφορο?ν τους βρικ?λακες ε?ναι τ?σο παλιο? ?σο η ?δια η ανθρωπ?τητα. Οι αρχα?οι ?λληνες, η Μεσοποτ?μιοι, οι Εβρα?οι και οι Ρωμα?οι ?χουν δεκ?δες ιστορ?ες στη μυθολογ?α τους ?που εμφαν?ζονται δα?μονες και κακ? πνε?ματα, και οι περισσ?τεροι πιστε?ουν ?τι αυτ? τα διαβολικ? πλ?σματα ε?ναι οι πρ?γονοι των βρικολ?κων, ?πως τους ?χουμε στο μυαλ? μας σ?μερα- κυρ?ως λ?γω του βιβλ?ου του Στ?κερ “Κ?μης Δρ?κουλας”. Ο…

Περισσότερα

ΒΕΜΠΕΡ, ΜΑΡΞ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στ?χος των δ?ο διανοητ?ν ?ταν η ερμηνε?α της αν?πτυξης του σ?γχρονου καπιταλισμο? στην Ευρ?πη. (Giddens 1970:121) Ο Β?μπερ επιχειρε? να απεμπλ?ξει τον καπιταλισμ? απ? τις υλιστικ?ς ερμηνε?ες των μαρξιστ?ν, εστι?ζοντας σε μια ιδεολογικ? και κοινωνικ? ερμηνε?α των αιτ?ων και της δομ?ς του. ?ντας μεταγεν?στερος του Μαρξ, η μονογραφ?α του θεωρε?ται απ? πολλο?ς ως μια προσπ?θεια επιβολ?ς του ιδεαλισμο? στον υλισμ?. ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θ?ση του Max Weber Για τον Β?μπερ ο Θε?ς, δημιουργε? για την ωφ?λεια των ανθρ?πων την ?λλογη κοινωνικ? οργ?νωση, που περιλαμβ?νει και τις ρυθμισμ?νες κοινωνικ?ς…

Περισσότερα